Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ngothehuu
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 4969 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
(Kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
STT

Danh mục

Ký hiệu

Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh
I

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo

1

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1

2

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-2

3

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-3

4

Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

Phụ lục I-4

5

Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh

Phụ lục I-5

6

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-6

7

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Phụ lục I-7

8

Danh sách thành viên công ty hợp danh

Phụ lục I-8

9

Danh sách người đại diện theo ủy quyền (áp dụng cho công ty TNHH
một thành viên)

Phụ lục I-9

II

Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành

10

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-1

11

Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục II-2

12

Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-3

13

Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Phụ lục II-4

14

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-5

15

Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế

Phụ lục II-6

16

Thông báo về việc cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng
ký thuế

Phụ lục II-7

17

Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm
kinh doanh

Phụ lục II-8

18

Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-9

19

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh,

Phụ lục II-10

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
20

Giấy đề nghị bổ sung, hiệu đính nội dung Giấy chứng nhận trong
Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-11

21

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Phụ lục II-12

22

Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-13

STT

Danh mục

Ký hiệu

23

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục II-14

24

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/
chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục II-15

25

Thông báo về việc chấm dứ...
DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
(Kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
STT Danh mục Ký hiệu
Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh
I Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo
1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân Phụ lục I-1
2 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên Phụ lục I-2
3 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-3
4 Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần Phụ lục I-4
5 Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh Phụ lục I-5
6 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-6
7 Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần Phụ lục I-7
8 Danh sách thành viên công ty hợp danh Phụ lục I-8
9 Danh sách người đại diện theo ủy quyền (áp dụng cho công ty TNHH
một thành viên)
Phụ lục I-9
II Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành
10 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-1
11 Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Phụ lục II-2
12 Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân Phụ lục II-3
13 Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Phụ lục II-4
14 Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-5
15 Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế Phụ lục II-6
16 Thông báo về việc cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng
ký thuế
Phụ lục II-7
17 Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm
kinh doanh
Phụ lục II-8
18 Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Phụ lục II-9
19 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh,
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Phụ lục II-10
20 Giấy đề nghị bổ sung, hiệu đính nội dung Giấy chứng nhận trong
Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục II-11
21 Giy đ nghhiệu đính thông tin trong Giy chng nhn đăng ký doanh
nghip/Giy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại din
Phụ lục II-12
22 Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-13
Mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp - Người đăng: ngothehuu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
Mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp 9 10 713