Ktl-icon-tai-lieu

mô hình ARCH GARCH

Được đăng lên bởi Hà Boo
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 3267 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA KINH TẾ

BÀI TIỂU LUẬN DỰ BÁO KINH TẾ

CÁC MÔ HÌNH ARCH/GARCH VÀ DỰ BÁO RỦI
RO
DANH SÁCH NHÓM 18
Ho va tên
Bùi Thị Kiều Diễm
Hồ Thị Khánh Huyền
Trần Thị Bảo Ngoc
Lai Hoang Thục Quỳnh
Nguyễn Thị Mỹ Thư

MSSV
K124012202
K124012207
K124012213
K124012221
K124012227

STT
78
83
88
93
98

MỤC LỤC

1

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Cổ phiếu AAA Công ty Cổ phần Nhựa va Môi trường xanh An Phát
(HNX) (Giai đoạn từ năm 15/07/2010 - 10/11/2014)
DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
Hình 2.1 Biến động của suất sinh lợi
Hình 2.2 Giản đồ tự tượng quan của R
Hình 2.3 Ươc lượng mô hình ARMA(0,1)
Hình 2.4 Ươc lượng mô hình ARMA(1,0)
Hình 2.5 Ươc lượng mô hình ARMA(1,1)
Hình 2.6 Kết quả mô hình ARMA(1,1)
Hình 2.7 Kết quả mô hình ARMA(1,0)
Hình 2.8 Kết quả mô hình ARMA(0,1)
Hình 2.9 Kiểm định ảnh hưởng ARCH
2

Hình 2.10 Kiểm định ảnh hưởng ARCH khi tăng độ trễ lên 7
Hình 2.11 Ươc lượng mô hình ARCH(1)
Hình 2.12 Kết quả ươc lượng ARCH(1)
Hình 2.13 Kết quả ươc lượng mô hình ARCH(5)
Hình 2.14 Đồ thị độ lêch chuân của mô hình ARCH(5)
Hình 2.15 So sánh kết quả mô hình ARCH(1) va ARCH(5)
Hình 2.16 Bảng e5
Hình 2.17 Bảng e25
Hình 2.18 Kết quả ươc lượng GARCH(1,1)
Hình 2.19 So sánh phương sai của ARCH(5) va GARCH(1,1)
Hình 2.20 Kết quả ươc lượng GARCH(2,1)
Hình 2.21 Kết quả ươc lượng GARCH(3,1)
Hình 2.22 Kết quả ươc lượng GARCH(2,2)
Hình 2.23 Bảng A5
Hình 2.24 Bảng A25
Hình 2.25 Kết quả ươc lượng GARCH-M(2,1)
Hình 2.26 Kết quả ươc lượng TGARCH(3,1)
Hình 3.1: Biến động của suất sinh lợi
Hình 3.2 Giản đồ tự tượng quan của R
Hình 3.3 Kết quả ước lượng mô hình ARMA(0,1)
Hình 3.4 Kết quả ước lượng mô hình ARMA(0,1)
Hình 3.5 Kết quả ước lượng mô hình ARMA(1,1)

3

Hình 3.6 Các chỉ số của mô hình ARMA(1,0)
Hình 3.7 Các chỉ số của mô hình ARMA(0,1)
Hình 3.8 Các chỉ số của mô hình ARMA(1,1)
Hình 3.9 Kết quả ươc lượng mô hình ARMA(1,1)
Hình 3.10 Kiểm định ảnh hưởng ARCH
Hình 3.11 Kiểm định ảnh hưởng ARCH khi tăng độ trễ lên 7
Hình 3.12 Kết quả ươc lượng mô hình ARCH(1)
Hình 3.13 Đồ thị độ lêch chuân mô hình ARCH(1)
Hình 3.14 Kết quả ươc lượng mô hình ARCH(4)
Hình 3.15 Đồ thị độ lêch chuân mô hình ARCH(4)
Hình 3.16 So sánh kết quả mô hình ARCH(1) và ARCH(4)
Hình 3.17 Kết quả ươc lượng mô hình ARCH(5)
Hình 3.18 Kết quả ươc lượng mô hình ARCH(4)
Hình 3.19 Kết quả ươc lượng mô hình ARCH(1)
Hình 3.20 Kết quả ươc lượng GARCH(1,1)
Hình 3.21 So sánh kết quả mô hình ARCH(4) và GARCH(1)
Hình 3.22 Kết quả ươc lượng mô hình GARCH
Hình 3.23...
Đ I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
Đ I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
TR NG Đ I H C KINH T - LU TƯỜ
TR NG Đ I H C KINH T - LU TƯỜ
KHOA KINH T
KHOA KINH T
I TI U LU N D BÁO KINH T
C MÔ HÌNH ARCH/GARCH VÀ D BÁO R I
C MÔ HÌNH ARCH/GARCH VÀ D BÁO R I
RO
RO
DANH SÁCH NHÓM 18
   
    
   
   !  
"#  !$%  &
   '  &
MỤC LỤC
1
mô hình ARCH GARCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mô hình ARCH GARCH - Người đăng: Hà Boo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
mô hình ARCH GARCH 9 10 763