Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng

Được đăng lên bởi Linh Ji
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2897 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi
mua của người tiêu dùng
Việc mua sắm của người tiêu dùng chịu tác động mạnh mẽ của những yếu tố văn hóa, xã hội, cá nhân và 
tâm lý. Những yếu tố này được trình bày trong hình 6.2. Đối với nhà quản trị, đa số những yếu tố này là 
không thể kiểm soát được, nhưng chúng cần phải được phân tích cẩn thận và xem xét những ảnh hưởng 
của chúng đến hành vi của người mua.

1. Các yếu tố văn hóa
Các yếu tố văn hóa có tác động rộng rãi và sâu xa nhất đến hành vi của người tiêu dùng. Quản trị marketing 
cần tập trung phân tích các yếu tố văn hóa sau đây.
a. Văn hóa
Văn hóa là yếu tố cơ bản nhất quyết định ý muốn và hành vi của một người. Không như những loài thấp 
kém hơn hầu hết đều bị bản năng chi phối, phần lớn cách thức ứng xử của con người đều mang tính hiểu 
biết. Đứa trẻ lớn lên trong xã hội thì học được những giá trị, nhận thức, sở thích và cách ứng xử cơ bản 
thông qua gia đình và những định chế quan trọng khác. Người Việt Nam khi mua hàng bao giờ cũng bị chi 
phối bở các yếu tố văn hóa mang bản sắc dân tộc tác động đến các giá trị lựa chọn. Người làm marketing 
cần quan tâm đến các yếu tố này khi thiết kế chiến lược marketing hay các thông điệp quảng cáo, màu sắc 
và kiểu dáng sản phẩm, thái độ của nhân viên bán hàng…
b. Văn hóa đặc thù

Mỗi nền văn hóa chứa đựng những nhóm nhỏ hơn hay là các văn hóa đặc thù (subcultures), là những nhóm 
văn hóa tạo nên những nét đặc trưng riêng biệt và mức độ hòa nhập với xã hội cho các thành viên của nó. 
Các nhóm văn hóa đặûc thù bao gồm các dân tộc, chủng tộc, tôn giáo và tín ngưõng, các vùng địa lý. Các 
dân tộc (nationality groups), như dân tộc Việt Nam bao gồm người Việt nam trong nước hay cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài ít nhiều đều thể hiện những thị hiếu cũng như thiên hướng dân tộc đặc thù. 
Các nhóm chủng tộc (racical groups) như người da đen và người da màu, đều có những phong cách và quan 
điểm tiêu dùng khác nhau. Các nhóm tôn giáo (religioups groups) như Công giáo, Phật giáo đều tượng trưng 
cho những nhóm văn hóa đặc thù và đều có những điều ưa chuộng và cấm kỵ riêng biệt của họ. Những 
vùng địa lý (geographical areas) như các vùng phía Bắc và các vùng phía Nam đều có những nét văn hóa đặc 
thù và phong cách sống tiêu biểu đặc trưng của mỗi vùng đó.
c.Tầng lớp xã hội
Về cơ bản, tất cả các xã hội loài người đều có sự phân tầng xã hội. Việc phân tầng xã hội có thể mang 
hình thức một hệ thống đẳng cấp (caste system), là hệ thống mà các thành viên trong những đẳn...
Mô hình các yếu t nh hưng đến hành vi
mua ca ngưi tiêu dùng
Vi c mua s m c a ng i tiêu dùng ch u tác đ ng m nh m c a nh ng y u t văn hóa, xã h i, cá nhân và ườ ế
tâm lý. Nh ng y u t nà y đ c trình bày trong hình 6.2. Đ i v i nhà qu n tr , đa s nh ng y u t này là ế ượ ế
không th ki m soát đ c, nh ng chúng c n ph i đ c phân tích c n th n và xem xét nh ng nh h ng ượ ư ượ ưở
c a chúng đ n hành vi c a ng i mua. ế ườ
1. Các y u t văn hóaế
Các y u t văn hóa có tác đ ng r ng rãi và sâu xa nh t đ n hành vi c a ng i tiêu dùng. Qu n tr marketingế ế ườ
c n t p trung phân tích các y u t văn hóa sau đây. ế
a. Văn hóa
Văn hóa là y u t c b n nh t quy t đ nh ý mu n và hành vi c a m t ng i. Không nh nh ng loài th p ế ơ ế ườ ư
kém h n h u h t đ u b b n năng chi ph i, ph n l n cách th c ng x c a con ng i đ u mang tính hi u ơ ế ườ
bi t. Đ a tr l n lên trong xã h i thì h c đ c nh ng giá tr , nh n th c, s thích và cách ng x c b n ế ượ ơ
thông qua gia đình và nh ng đ nh ch quan tr ng khác. Ng i Vi t Nam khi mua hàng bao gi cũng b chi ế ườ
ph i b các y u t văn hóa mang b n s c dân t c tác đ ng đ n các giá tr l a ch n. Ng i làm marketing ế ế ườ
c n quan tâm đ n các y u t này khi thi t k chi n l c marketing hay các thông đi p qu ng cáo, màu s c ế ế ế ế ế ượ
và ki u dáng s n ph m, thái đ c a nhân viên bán hàng…
b. Văn hóa đ c thù
Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng - Người đăng: Linh Ji
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng 9 10 620