Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình HOS kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi Chuong Thanh Tran
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 1 lần
04-Oct-14

Cơ sở
Thương mại quốc
tế

Eli Filip Heckscher
(1879-1952)
Năm 1919: Bài viết có tên “The Effect of Foreign
Trade on the Distribution of Income”
Bertil Ohlin
(1899~1979)

Heckscher - Ohlin

Nobel kinh tế năm 1977

D.Ricacdo
Paul Samuelson
(1915 ~ 2009)
Người Mỹ đầu tiên nhận giải thưởng
Nobel kinh tế năm 1970.

A.Smith
Trọng
Thương

Cơ sở thương mại quốc tế

Giới thiệu

 Mô hình Ricacdo: tập trung vào sự khác biệt về
công nghệ (năng suất lao động), bỏ qua sự
khác biệt về trang bị nguồn lực.

 Mô hình này cho thấy rằng lợi thế so sánh
của một nước được quyết định bởi:
Công
nghệ
sản
xuất

 Mô hình Hecksher-Ohlin: tập trung vào sự
khác biệt về trang bị nguồn lực, bỏ qua sự
khác biệt về công nghệ

Mức độ thâm
dụng tương đối
ytsx của một
loại hàng hóa

Trang
bị
nguồn
lực

Mức độ dồi
dào tương đối
ytsx của một
quốc gia

3

Mô hình 2 x 2 x 2


Mô hình 2 x 2 x 2

Thế giới chỉ có 2 nước là Nội địa (H) và Nước ngoài (F)

• Sở thích, thị hiếu giống nhau
• Khác nhau về trang bị nguồn lực
Nội địa
L (giờ)
T (mẫu)

Hai nước khác nhau về trang bị nguồn lực
Nội địa dồi dào tương đối về lao động so với Nước ngoài

Nước ngoài
L*
(giờ)
T* (mẫu)

5

Nội địa khan hiếm tương đối về đất đai so với Nước ngoài
Nước ngoài dồi dào tương đối về đất đai so với Nội địa



Tổng cung lao động
Tổng cung đất đai

4

Nước ngoài khan hiếm tương đối về lao động so với Nội địa

6

1

04-Oct-14

Mô hình 2 x 2 x 2

Mô hình 2 x 2 x 2

 2 hàng hóa được sản xuất là Vải (C) và Thực phẩm (F)

 2 yếu tố sản xuất được sử dụng là lao động (L) và
đất đai (T)

Đơn vị
Giá đơn vị

Vải (C)
mét
PC ($/m)

Thực phẩm (F)
calo
PF ($/cal)

Đơn vị
Sản xuất 1m vải sử dụng
Sản xuất 1cal thực phẩm sử dụng
Giá đơn vị

Lao động (L)
Giờ công
(giờ)
(giờ)
($/giờ)

Đất đai (T)
Mẫu
(mẫu)
(mẫu)
($/mẫu)

• Các yếu tố sản xuất có thể di chuyển hoàn toàn linh hoạt
trong phạm vi 1 nước nhưng không thể di chuyển qua lại
giữa 2 nước.
7

Mô hình 2 x 2 x 2

• Công nghệ sản xuất ở 2 nước hoàn toàn giống nhau

Mô hình 2 x 2 x 2

Thâm dụng (tương đối) yếu tố sản xuất

Thâm dụng (tương đối) yếu tố sản xuất
Sản xuất Vải thâm dụng

lao động tương đối so với Thực phẩm

lao động tương đối so với Thực phẩm



Sản xuất Vải thâm dụng

(Vải là hàng hóa chứa nhiều lao động)

(Vải là hàng hóa chứa nhiều lao động)

Sản xuất Thực phẩm thâm dụng
đất đai tương đối so với Vải
(Thực phẩm là hàng hóa chứa nhiều đất đai)

8

Sản xuất Thực phẩm thâm dụng

Với mọi w/r

đất đai tương đối so với Vải
(Thực phẩm là hàng hóa chứa nhiều đất đai)...
04-Oct-14
1
sở
Thương mại quốc
tế
D.Ricacdo
Heckscher - Ohlin
A.Smith
Trọng
Thương
Eli Filip Heckscher
(1879-1952)
Năm 1919: Bài viết có tên “The Effect of Foreign
Trade on the Distribution of Income”
Bertil Ohlin
(1899~1979)
Nobel kinh tế năm 1977
Paul Samuelson
(1915 ~ 2009)
Người Mỹ đầu tiên nhận giải thưởng
Nobel kinh tế năm 1970.
sở thương mại quốc tế
hình Ricacdo: tập trung vào sự khác biệt về
công nghệ (năng suất lao động), bỏ qua sự
khác biệt về trang bị nguồn lực.
hình Hecksher-Ohlin: tập trung vào sự
khác biệt về trang bị nguồn lực, bỏ qua sự
khác biệt về công nghệ
3
Giới thiệu
Mô hình này cho thấy rằng lợi thế so sánh
của một nước được quyết định bởi:
Mức độ thâm
dụng tương đi
ytsx của mt
loại hàng hóa
Công
nghệ
sản
xuất
Mức độ dồi
dào tương đối
ytsx của một
quốc gia
Trang
bị
nguồn
lực
4
hình 2 x 2 x 2
Thế giới chỉ 2 nước Nội địa (H) Nước ngoài (F)
Sở thích, thị hiếu giống nhau
Khác nhau về trang bị nguồn lực
Nội địa
Nước ngoài
Tổng cung lao động
L (giờ)
L
*
(giờ)
Tổng cung đất đai
T (mẫu)
T
*
(mẫu)
5
hình 2 x 2 x 2
Hai nước khác nhau về trang bị nguồn lực
Nội địa dồi dào tương đối về lao động so với Nước ngoài
Nội địa khan hiếm tương đối về đất đai so với Nước ngoài
Nước ngoài dồi dào ơng đối về đất đai so với Nội địa
Nước ngoài khan hiếm tương đối về lao động so với Nội địa
6
Mô hình HOS kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình HOS kinh tế quốc tế - Người đăng: Chuong Thanh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mô hình HOS kinh tế quốc tế 9 10 547