Ktl-icon-tai-lieu

Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Nhân Sự

Được đăng lên bởi kimhoan-tiad165
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công việc của một trưởng phòng nhân sự được khái quát như sau:
Công việc chính
- Hỗ trợ cho cấp trên (Giám đốc/ ban giám đốc) giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự
trong công ty.
- Điều hành các hoạt động trong phòng của mình.
- Tương tác, hỗ trợ các phòng, ban khác khi họ có yêu cầu hay khó khăn trong vấn đề nhân sự.
Các mối quan hệ của trưởng phòng nhân sự
- Đối với bên ngoài: trưởng phòng nhân sự cần xây dựng quan hệ tốt với các tổ chức bên ngoài
liên quan đến công việc nhân sự như: các cơ quan chính quyền, sở lao động, công đoàn, các nhà
cung ứng lao động.
- Đối với bên trong công ty: trưởng phòng lao động ngoài giữ các mối quan hệ tốt với cấp trên
của mình, các nhân viên trong phòng nhân sự, họ còn phải xây dựng mối quan hệ thường xuyên
với các phòng, ban khác trong công ty.
Chức năng, nhiệm vụ chính:
Trưởng phòng nhân sự có nhiệm vụ chính là quản trị nguồn nhân lực trong công ty. 4 nhiệm vụ
chính của TPNS là: lập kế hoạch và tuyển dụng, đào tạo và phát triển, duy trì và quản lý, cung
cấp, truyền thông tin và dịch vụ nhân sự.
1. Lập kế hoạch và tuyển dụng:
- Phối hợp với các phòng ban trong công ty để lâp kế hoạch nguồn nhân lực: theo dõi thông tin
nhân lực toàn công ty, đưa ra bảng mô tả công việc chuẩn hóa cho từng vị trí nhân viên, lập kế
hoạch tuyển dụng nhân sự.
- Tham vấn, giám sát quá trình tuyển dụng.
- Hoạch định những chính sách phù hợp thu hút người tài cho công ty.
- Kết hợp cùng các phòng ban khác tổ chức tuyển dụng những vị trí thiếu cho công ty. Nếu các
phòng ban cần thêm nhân sự khi đề xuất với phòng nhân sự, phòng nhân sự sẽ đăng tuyển trên
web, báo và tổ chức giới thiệu việc làm để tìm kiếm. Trưởng phòng nhân sự không trực tiếp
phỏng vấn ở các vị trí thấp, họ sẽ phân cho nhân viên nhân sự và nhân viên chuyên môn ở phòng

đó trực tiếp tuyển dụng. Một số vị trí quan trọng như: tổ trưởng chuyên môn, phó phòng, trưởng
phòng thì trưởng phòng nhân sự mới trực tiếp tham gia tuyển dụng.
Dựa vào chủ trương và kế hoạch công ty đề ra, ví dụ như quý 3 và quý 4 công ty mở hệ thống
kinh doanh mới, trưởng phòng nhân sự sẽ tính toán 1 chi nhánh cần bao nhiêu nhân sự, tổng các
chi nhánh cần bao nhiêu nhân sự? Phân bổ nhân viên vào công việc và về các địa điểm thích hợp
với họ. Phân chia chức danh và tính lương cho các nhân viên. Đệ trình bản thảo lập kế hoạch cho
Hội đồng cổ đông xét duyệt trước khi đưa vào thực hiện.
2. Về mặt đào tạo và phát triển nhân lực
- TPNS tổ chức hướng dẫn các nhân viên mới hội nhập với công việc. Thường công ty c...
Công việc của một trưởng phòng nhân sự được khái quát như sau:
Công việc chính
- Hỗ trợ cho cấp trên (Giám đốc/ ban giám đốc) giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự
trong công ty.
- Điều hành các hoạt động trong phòng của mình.
- Tương tác, hỗ trợ các phòng, ban khác khi họ có yêu cầu hay khó khăn trong vấn đề nhân sự.
Các mối quan hệ của trưởng phòng nhân sự
- Đối với bên ngoài: trưởng phòng nhân sự cần xây dựng quan hệ tốt với các tổ chức bên ngoài
liên quan đến công việc nhân sự như: các quan chính quyền, sở lao động, công đoàn, các nhà
cung ứng lao động.
- Đối với bên trong công ty: trưởng phòng lao động ngoài giữ các mối quan hệ tốt với cấp trên
của mình, các nhân viên trong phòng nhân sự, họ còn phải xây dựng mối quan hệ thường xuyên
với các phòng, ban khác trong công ty.
Chức năng, nhiệm vụ chính:
Trưởng phòng nhân sự nhiệm vụ chính quản trnguồn nhân lực trong công ty. 4 nhiệm vụ
chính của TPNS là: lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển, duy trì quản lý, cung
cấp, truyền thông tin và dịch vụ nhân sự.
1. Lập kế hoạch và tuyển dụng:
- Phối hợp với các phòng ban trong công ty để lâp kế hoạch nguồn nhân lực: theo dõi thông tin
nhân lực toàn công ty, đưa ra bảng tả công việc chuẩn hóa cho từng vị trí nhân viên, lập kế
hoạch tuyển dụng nhân sự.
- Tham vấn, giám sát quá trình tuyển dụng.
- Hoạch định những chính sách phù hợp thu hút người tài cho công ty.
- Kết hợp cùng các phòng ban khác tổ chức tuyển dụng những vị trí thiếu cho công ty. Nếu các
phòng ban cần thêm nhân sự khi đề xuất với phòng nhân sự, phòng nhân sự sẽ đăng tuyển trên
web, báo tổ chức giới thiệu việc làm để tìm kiếm. Trưởng phòng nhân sự không trực tiếp
phỏng vấn ở các vị trí thấp, họ sẽ phân cho nhân viên nhân sự và nhân viên chuyên môn ở phòng
Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Nhân Sự - Trang 2
Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Nhân Sự - Người đăng: kimhoan-tiad165
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Nhân Sự 9 10 736