Ktl-icon-tai-lieu

Mối quan hệ 3 bên : NSDLĐ, NLĐ và Nhà nước

Được đăng lên bởi Tuấn Tí Tởn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các tổ chức đại diện của NLĐ và NSDLĐ được tham gia (đóng góp ý kiến) vào
việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động ở những mức độ khác nhau.
Nhà nước tạo ra cơ chế và đề cao thương lượng tập thể giữa NSDLĐ và NLĐ,
đảm bảo sự tham gia của NLĐ trong việc quản lí lao động tại đơn vị. Những
vấn đề liên quan đến vận mạng của ba bên, trước hết là liên quan đến vận mạng
của NSDLĐ và NLĐ sẽ do ba bên cùng trao đổi, bàn bạc và quyết định, chí ít
thì đó cũng là những vấn đề có tính nguyên tắc chung. Trong mối quan hệ trực
tiếp giữa NSDLĐ và NLĐ thương lượng tập thể sẽ thực sự được đề cao và nhìn
chung các vấn đề quan trọng giữa hai bên sẽ được giải quyết bằng con đường
thương lượng.

Bô luật Lao động
- Điều 17 Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động
Khoản 2: Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật,
thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội
- Điều 195. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết tranh
chấp lao động
Khoản 1: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động có trách nhiệm phối hợp với
tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động hướng dẫn, hỗ
trợ và giúp đỡ các bên trong giải quyết tranh chấp lao động.
- Điều 235 Nội dung quản lý nhà nước về lao động
Khoản 3. Tổ chức và tiến hành nghiên cứu khoa học về lao động, thống kê,
thông tin về lao động và thị trường lao động, về mức sống, thu nhập của
người lao động;
Khoản 5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
pháp luật về lao động; giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp
luật;
- Điều 237. Nhiệm vụ thanh tra nhà nước về lao động
Khoản 1: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động;
Khoản 2: Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm an toàn lao động, vệ
sinh lao động;
Khoản 4: Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp
luật
Khoản 5: Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền
xử lý các vi phạm pháp luật về lao động.

...
Các tổ chức đại diện của NLĐ và NSDLĐ được tham gia (đóng góp ý kiến) vào
việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động ở những mức độ khác nhau.
Nhà nước tạo ra cơ chế và đề cao thương lượng tập thể giữa NSDLĐ và NLĐ,
đảm bảo sự tham gia của NLĐ trong việc quản lí lao động tại đơn vị. Những
vấn đề liên quan đến vận mạng của ba bên, trước hết là liên quan đến vận mạng
của NSDLĐ và NLĐ sẽ do ba bên cùng trao đổi, bàn bạc và quyết định, chí ít
thì đó cũng là những vấn đề có tính nguyên tắc chung. Trong mối quan hệ trực
tiếp giữa NSDLĐ và NLĐ thương lượng tập thể sẽ thực sự được đề cao và nhìn
chung các vấn đề quan trọng giữa hai bên sẽ được giải quyết bằng con đường
thương lượng.
Bô luật Lao động
- Điều 17 Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động
Khoản 2: Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật,
thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội
- Điều 195. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết tranh
chấp lao động
Khoản 1: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động có trách nhiệm phối hợp với
tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động hướng dẫn, hỗ
trợ và giúp đỡ các bên trong giải quyết tranh chấp lao động.
- Điều 235 Nội dung quản lý nhà nước về lao động
Khoản 3. Tổ chức và tiến hành nghiên cứu khoa học về lao động, thống kê,
thông tin về lao động và thị trường lao động, về mức sống, thu nhập của
người lao động;
Khoản 5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
pháp luật về lao động; giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp
luật;
- Điều 237. Nhiệm vụ thanh tra nhà nước về lao động
Khoản 1: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động;
Khoản 2: Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm an toàn lao động, vệ
sinh lao động;
Khoản 4: Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp
luật
Khoản 5: Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền
xử lý các vi phạm pháp luật về lao động.
Mối quan hệ 3 bên : NSDLĐ, NLĐ và Nhà nước - Người đăng: Tuấn Tí Tởn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mối quan hệ 3 bên : NSDLĐ, NLĐ và Nhà nước 9 10 244