Ktl-icon-tai-lieu

MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ CÔNG VÀ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN

Được đăng lên bởi Hoàng Hà Car
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1147 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Hùng
6

Nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA ĐẦU TƯ

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU:
MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ CÔNG VÀ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN. LIÊN HỆ
THỰC TRẠNG VIỆT NAM

Lớp học phần : Kinh tế đầu tư 1 (114)_4
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Hùng
Nhóm sinh viên thực hiện:

STT
1
2
3
4
5
6
7

Họ và tên
Hoàng Thị Hà Trang
Phí Thị Sim
Vũ Tú Uyên
Ngô Thị Hồng Nhung
Vũ Thùy Linh
Nguyễn Phương Hoa
Nguyễn Thanh Giang

Môn học: Kinh tế đầu tư

Page 1

Mã sinh viên
11124038
11123349
11124523
11122930
11122306
11121447
11125019

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Hùng
6

Nhóm

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ
Qua quá trình phát triển của kinh tế học từ “bàn tay vô hình”của Adam Smith đến lý
thuyết trọng cầu của Keynes hay gần đây nhất là “nền kinh tế hỗn hợp của Samuelson” ta
có thể biết được rằng nền kinh tế cần có sự điều tiết của Nhà nước thông qua các hoạt động
đầu tư công. Đầu tư công có vai trò thực sự quan trọng, nó không chỉ đóng góp trực tiếp vào
GDP mà còn gây ra tác động tràn thúc đẩy đầu tư tư nhân phát triển thông qua các hệ thống
CSHT : điện, đường, trường, trạm… hay định hướng phát triển ngành thông qua việc ưu tiên
đầu tư vào các ngành trọng điểm. Bằng việc đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, cải thiện đường
giao thông và các hoạt động đầu tư cho giáo dục nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
đầu tư công đã thể hiện vai trò quan trọng cấp thiết của mình trong nền kinh tế. Thế nhưng
tại Việt Nam, do việc quản lý kém hiệu quả mà hàng loạt các dự án đầu tư công bị phá sản
hay rơi vào bế tắc mà tiêu biểu là vụ việc Vinashin gây thất thoát của Nhà nước hàng nghìn
tỉ đồng gây nhức nhối dư luận. Vì thế mà nhiều người nói rằng đầu tư công chưa thể hiện
được hết vai trò của nó đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với đầu tư tư nhân
nói riêng. Tại Việt Nam, nhiều hoạt động của đầu tư công không những không thúc đẩy đầu
tư tư nhân mà còn lấn át hoạt động của khu vực này, gây nên nhiều tranh cãi. Nhận thấy sự
cấp thiết của đề tài trong giai đoạn hiện nay và dưới sự phân công hướng dẫn của PGS.TS
Phạm Văn Hùng nhóm chúng em đã nghiên cứu về vấn đề “Mối quan hệ giữa đầu tư công
và đầu tư tư nhân và liên hệ thực trạng Việt Nam”.Vì chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc
nghiên cứu nên bài viết chắc chắc còn nhiều thiếu sót, mong thầy góp ý chỉnh sửa giúp
chúng em để bài viết được hoàn chỉnh hơn.

Môn học: Kinh tế đầu tư

Page 2

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Hùng
6

Nhóm

I. Các vấn đề lí luận chung về mối quan hệ giữa đầu tư công v...
Giáo viên h ng d n: PGS.TS. Ph m Văn Hùng Nhómướ
6
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA ĐẦU TƯ
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU:
MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ CÔNG VÀ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN. LIÊN HỆ
THỰC TRẠNG VIỆT NAM
Lớp học phần : Kinh tế đầu tư 1 (114)_4
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Hùng
Nhóm sinh viên thực hiện:
STT Họ và tên Mã sinh viên
1 Hoàng Thị Hà Trang 11124038
2 Phí Thị Sim 11123349
3 Vũ Tú Uyên 11124523
4 Ngô Thị Hồng Nhung 11122930
5 Vũ Thùy Linh 11122306
6 Nguyễn Phương Hoa 11121447
7 Nguyễn Thanh Giang 11125019
Môn h c: Kinh t đ u t ế ư Page 1
MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ CÔNG VÀ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ CÔNG VÀ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN - Người đăng: Hoàng Hà Car
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ CÔNG VÀ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN 9 10 25