Ktl-icon-tai-lieu

Mối quan hệ giữa hành chính công và quản lý công

Được đăng lên bởi Trần Hữu Tuấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 646 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Mối quan hệ giữa hành chính công và
quản lí công – Liên hệ việt nam
Ths. Phạm Đức Toàn- Văn phòng Bộ Nội vụ

Hành chính công vừa là khoa học vừa là nghệ thuật quản lí. Trong nhiều tài
liệu của các nước, hành chính công (public administration), quản lí công (public
management), quản trị quốc gia hay quản lí hành chính nhà nước (governance) có sự
đồng nhất với nhau và trong nhiều trường hợp, được sử dụng thay thế cho nhau. Theo
cách hiểu chung, hành chính công là thiết chế thực hiện quyền hành pháp, đưa chính
sách, pháp luật vào cuộc sống. Theo cách tiếp cận rộng, hành chính công là nền hành
chính (cũng public administration). Nền hành chính là khái niệm tổng quát, bao gồm
các yếu tố: hệ thống thể chế, pháp luật, thủ tục hành chính; chức năng, nhiệm vụ, cơ
cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp; đội ngũ cán
bộ, công chức; nguồn lực tài chính, công sản và các điều kiện vật chất, kỹ thuật đảm
bảo thực thi công vụ hiệu quả. Đặc trưng và ranh giới của hành chính công hay nền
hành chính phụ thuộc vào loại hình và quy mô của mỗi nhà nước.
Cung ứng dịch vụ công là một trong những chức năng cơ bản mà các nhà nước
giao cho nền hành chính đảm trách. Trong quá trình phát triển của nền hành chính,
dịch vụ công được mở rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, với yêu cầu về chất lượng
ngày càng cao. Nền hành chính phát triển phải phối hợp và điều hoà các nguyện vọng
cá nhân với lợi ích của cộng đồng, của đất nước, hướng tới các mục tiêu của một xã
hội dân chủ. Nhà nước không ôm đồm, tự mình giải quyết tất cả các vấn đề xã hội mà
đẩy mạnh dân chủ hoá gắn với phân quyền, xã hội hoá nhằm tập trung thực hiện tốt
vai trò “lái thuyền”. Nhiều hoạt động cung ứng dịch vụ công được chuyển cho các
khu vực ngoài nhà nước thực hiện. Theo cách tiếp cận này, hành chính công được coi
là quản lí công hay mô hình quản lí công mới (New Management). Đó là sự điều
hành, giám sát và quản lí các chủ thể khác nhau của xã hội nhằm phục vụ tốt hơn các
nhu cầu chính đáng của nhân dân. Có thể nói quản lí công là cách tiếp cận mới đối với
hành chính công truyền thống, nhằm cải cách chất lượng quản lí nhà nước, hướng tới
một nền hành chính năng động, linh hoạt hơn. Quản lí công quan tâm đến hiệu quả tác
động, mức độ ảnh hưởng của nền hành chính đối với xã hội. Quản lí công đặc biệt
nhấn mạnh đến chức năng phục vụ, đến yếu tố chuyên nghiệp của nền hành chính và
các nội dung về hợp tác công - tư. Trong đó, nhiều nguyên tắc và cách thức quản lí
hiện đại của khu vực tư được các ...
Mối quan hệ giữa hành chính công và
quản lí công – Liên hệ việt nam
Ths. Phạm Đức Toàn- Văn phòng Bộ Nội vụ
Hành chính công vừa khoa học vừa nghệ thuật quản lí. Trong nhiều tài
liệu của các nước, hành chính công (public administration), quản công (public
management), quản trị quốc gia hay quản hành chính nhà nước (governance) sự
đồng nhất với nhau và trong nhiều trường hợp, được sử dụng thay thế cho nhau. Theo
cách hiểu chung, hành chính công thiết chế thực hiện quyền hành pháp, đưa chính
sách, pháp luật vào cuộc sống. Theo cách tiếp cận rộng, hành chính công nền hành
chính (cũng public administration). Nền hành chính khái niệm tổng quát, bao gồm
các yếu tố: hệ thống thể chế, pháp luật, thủ tục hành chính; chức năng, nhiệm vụ,
cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp; đội ngũ cán
bộ, công chức; nguồn lực tài chính, công sản các điều kiện vật chất, kthuật đảm
bảo thực thi công v hiệu quả. Đặc trưng ranh giới của hành chính công hay nền
hành chính phụ thuộc vào loại hình và quy mô của mỗi nhà nước.
Cung ng dịch vụ công là một trong những chức năng cơ bảncác nhà nước
giao cho nn hành chính đảm trách. Trong quá trình phát triển của nền hành chính,
dịch v công được mở rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, với yêu cầu về chất lượng
ngày càng cao. Nền hành chính phát triển phải phối hợp và điều hoà các nguyện vọng
nhân với lợi ích của cộng đồng, của đất nước, hướng tới các mục tiêu của một xã
hội dân chủ. Nhà nước không ôm đồm, tự mình giải quyết tất cả các vấn đề xã hội mà
đẩy mạnh dân chủ h gắn với phân quyền, hội hoá nhằm tập trung thực hiện tốt
vai trò lái thuyền”. Nhiều hoạt động cung ứng dịch vụ công được chuyển cho các
khu vực ngoài nhà nước thực hiện. Theo cách tiếp cận này, hành chính công được coi
quản công hay nh quản công mới (New Management). Đó là sự điều
hành, giám sát và quản lí các chủ thể khác nhau củahội nhằm phục vtốt hơn các
nhu cầu chính đáng của nhân dân. Có thể nói quản lí công là cách tiếp cận mới đối với
hành chính công truyền thống, nhằm cải cách chất lượng quản nhà nước, hướng tới
một nền hành chính năng động, linh hoạt hơn. Quản lí công quan tâm đến hiệu quả tác
động, mức đ ảnh hưởng của nền hành chính đối với hội. Quản công đặc biệt
nhấn mạnh đến chức năng phục vụ, đến yếu tố chuyên nghiệp của nền hành chính
các nội dung v hợp tác công - tư. Trong đó, nhiều nguyên tắc cách thức quản
hiện đại của khu vực tư được các nhà nước vận dụng để nâng cao hiệu lực, hiệu qu
hoạt động của bộ máy hành chính. Nhiều quan đã áp dụng nh chi phí kết
Mối quan hệ giữa hành chính công và quản lý công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối quan hệ giữa hành chính công và quản lý công - Người đăng: Trần Hữu Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mối quan hệ giữa hành chính công và quản lý công 9 10 629