Ktl-icon-tai-lieu

Mối quan hệ giữa kinh tế và công bằng xã hội Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công
bằng xã hội ở Việt Nam
Phạm Anh Bình
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế Chính trị; Mã số: 60.31.01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Danh Tốn
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về tăng trưởng kinh tế và công
bằng xã hội và mối quan hệ giữa chúng. Nghiên cứu kinh nghiệm về giải quyết mối
quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở một số nước trên thế giới.
Khái quát sự hình thành và hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về kết hợp giữa tăng
trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội trong tiến trình đổi mới. Phân tích tình
hình tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam từ năm 1986 đến
nay. Đánh giá những thành tựu, hạn chế về giải quyết mối quan hệ tăng trưởng kinh tế
và công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới. Đề xuất một số giải pháp: giữ vững sự chỉ
đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhà nước; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường định hướng XHCN; hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế và hệ thống chính
sách xã hội; mở rộng và phát huy dân chủ; phòng chống tham nhũng và lãng phí; cải
thiện và bảo vệ môi trường nhằm giải quyết mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế và
công bằng xã hội ở Việt Nam
Keywords: Công bằng xã hội; Phát triển kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; Việt Nam
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thế giới ngày nay, thì sự tiến bộ mỗi quốc gia trong khoảng thời gian nhất định
thường được đánh giá ở hai mặt là sự tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Thực hiện sự
nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Đảng và nhà nước ta rất
chú trọng gắn mục tiêu tăng trưởng kinh tế với cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.
Tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, thực hiện tiến bộ xã hội và công
bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách phát triển là quan điểm lớn của Đảng.
Chúng ta nhấn mạnh tính chất bền vững của phát triển, với ba chiều cạnh: tăng trưởng kinh
tế, công bằng xã hội, giữ gìn môi trường, đó cũng là cái đích hướng tới của thế giới ngày nay.
Hiện nay, tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế
và công bằng xã hội. Một số nước đi theo quan điểm tăng trưởng trước thực hiện công bằng
xã hội sau; một số nước lại đi theo quan điểm ngược lại. Thực tế cho thấy cả hai xu hướng
trên đều vấp phải những trở ngại lớn. Do đó, quan điểm kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và

công bằng xã hội đã hình thành đang trở thành sự quan tâm lớn...
Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công
bằng xã hội ở Việt Nam
Phạm Anh Bình
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế Chính tr; số: 60.31.01
Người ng dẫn: PGS.TS. Lê Danh Tn
m bảo vệ: 2008
Abstract: Hệ thống hóa nhng vấn đề luận chung về tăng trưởng kinh tế và công
bằng hội mi quan hệ giữa chúng. Nghiên cứu kinh nghiệm về gii quyết mi
quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế ng bằng hội một số nước trên thế giới.
Khái quát shình thành hoàn thiện tư duy luận của Đảng vkết hợp giữa tăng
trưởng kinh tế với thực hiện ng bằng xã hội trong tiến trình đổi mới. Phân tích tình
hình tăng trưởng kinh tế thực hiện công bằng hội Việt Nam tnăm 1986 đến
nay. Đánh giá những thành tựu, hạn chế về giải quyết mi quan hệ tăng trưởng kinh tế
ng bằng hội trong thời kđổi mới. Đxuất một số gii pháp: giữ vững sự chỉ
đạo của Đảng, phát huy vai t của nnước; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường định hướng XHCN; hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế hthng chính
sách hi; mrộng phát huy n chủ; phòng chng tham nhũng và lãng phí; cải
thiện bảo vệ môi trường nhằm giải quyết mi quan hgiữa tăng trởng kinh tế
công bằng xã hội ở Việt Nam
Keywords: ng bằng xã hội; Phát trin kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; Việt Nam
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thế giới ngày nay, t sự tiến bộ mi quốc gia trong khoảng thời gian nhất định
thường được đánh ghai mặt là sự tăng trưởng kinh tế công bằng hội. Thực hiện sự
nghiệp đổi mới, đẩy mạnh ng nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Đảng nhà nước ta rất
chú trọng gắn mục tiêu tăng trưởng kinh tế với cải thiện nâng cao đời sống của nhân n.
Tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hi, thực hiện tiến bộ hội công
bằng hội ngay trong từng bước, từng chính ch phát triển quan điểm lớn của Đảng.
Chúng ta nhấn mnh tính chất bền vững của phát triển, với ba chiều cạnh: tăng trưởng kinh
tế, công bằng xã hi, giữ gìn môi trường, đó cũng là cái đích hướng tới của thế giới ngày nay.
Hin nay, tn ti nhiều quan đim khác nhau v mi quan h giữa tăng trưởng kinh tế
ng bng hi. Mt s nước đi theo quan điểm tăng trưởng trước thc hin ng bng
hi sau; mt s nước li đi theo quan điểm ngược li. Thc tế cho thy c hai xu hướng
trên đều vp phi nhng tr ngi lớn. Do đó, quan điểm kết hp giữa tăng trưởng kinh tế
Mối quan hệ giữa kinh tế và công bằng xã hội Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối quan hệ giữa kinh tế và công bằng xã hội Việt Nam - Người đăng: Nguyen Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Mối quan hệ giữa kinh tế và công bằng xã hội Việt Nam 9 10 0