Ktl-icon-tai-lieu

Mối quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam

Được đăng lên bởi vuthoa15
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3094 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Đại Học Thương Mại – HK1B2 – Nhóm 3

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………2
CHƯƠNG I………………………………………………………………………3

LÝ THUYẾT, LÝ LUẬN VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN.…3
I. LÝ THUYẾT VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN…………………..3
1. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của trường phái cổ điển……………………3
2. Lý thuyết về phân phối thu nhập theo nguyên tắc “Ai có gì được nấy”…..3
3. Quan điểm của K.Marx về tăng trưởng kinh tế…………………………….4
4. Quan điểm tân cổ điển về tăng trưởng kinh tế……………………………...4
5. Quan điểm của Keynes về tăng trưởng kinh tế……………………………..5
CHƯƠNG II……………………………………………………………………..7
THỰC TRẠNG VỀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM ..7
I. TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1995 – 2005………………………...7
1. Nguồn lực và tăng trưởng của Việt Nam……………………………………7
2.Phân phối thu nhập của Việt Nam…………………………………………...9
3.Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á… .10
II. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2010……13
1.Quy mô, năng lực đầu tư sản xuất…………………………………………...13
2.Chính sách kinh tế tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế………………13
3.Tăng trưởng GDP……………………………………………………………..15
III. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM QUA CÁC CHỈ SỐ PHÁT
TRIỂN…………………………………………………………………………...18
1.Tốc độ tăng trưởng GDP/người của Việt Nam……………………………..18
2.Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam so với tốc độ tăng trưởng thế giới…19
3.Tác động tích cực của quá trình hội nhập đến phát triển kinh tế Việt Nam21
CHƯƠNG III……………………………………………………………………26
GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM……………………26
Trang

1

Đại Học Thương Mại – HK1B2 – Nhóm 3

LỜI MỞ ĐẦU
Tăng trưởng và phát triển kinh tế luôn là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc
gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Từ khi giành được độc lập năm 1975 và đặc
biệt là từ sau năm 1986. Sau khi kết thúc thời kỳ bao cấp, Việt Nam đã thực hiện
chính sách đổi mới Đảng và Nhà Nước ta luôn đặt mục tiêu phát triển kinh tế lên hàng
đầu với định hướng đến năm 2020 Việt Nam sẽ cơ bản trở thành một nước công
nghiệp.
Để đạt được mục tiêu trên thì đầu tư là một yếu tố cực kỳ quan trọng vì đầu tư,
nói rõ hơn là đầu tư phát triển, không những làm gia tăng tài sản của cá nhân nhà đầu
tư, mà còn trực tiếp làm gia tăng tài sản vật chất cho nền kinh tế, có tác động rất mạnh
mẽ đến phát triển kinh tế. Đã có nhiều lý thuyết về đầu tư được nêu ra nhằm phân tích
tác động của đầu tư đến tăng trưởng và phát triển dưới nhiều khía cạnh khác nhau như
lý thuyết số nhân đầu tư, lý thuyết gia tốc đầu tư, mô hình Harrod – Domar...
Chính phủ Việt Nam v...
Đ
i H
c Th
ươ
ng M
i – HK1B2 – Nhóm 3
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………2
CHƯƠNG I………………………………………………………………………3
LÝ THUYẾT, LÝ LUẬN VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN.…3
I. LÝ THUYẾT VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN…………………..3
1. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của trường phái cổ điển……………………3
2. Lý thuyết về phân phối thu nhập theo nguyên tắc “Ai có gì được nấy”…..3
3. Quan điểm của K.Marx về tăng trưởng kinh tế…………………………….4
4. Quan điểm tân cổ điển về tăng trưởng kinh tế……………………………...4
5. Quan điểm của Keynes về tăng trưởng kinh tế……………………………..5
CHƯƠNG II……………………………………………………………………..7
THỰC TRẠNG VỀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM ..7
I. TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1995 – 2005………………………...7
1. Nguồn lực và tăng trưởng của Việt Nam……………………………………7
2.Phân phối thu nhập của Việt Nam…………………………………………...9
3.Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á… .10
II. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2010……13
1.Quy mô, năng lực đầu tư sản xuất…………………………………………...13
2.Chính sách kinh tế tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế………………13
3.Tăng trưởng GDP……………………………………………………………..15
III. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM QUA CÁC CHỈ SỐ PHÁT
TRIỂN…………………………………………………………………………...18
1.Tốc độ tăng trưởng GDP/người của Việt Nam……………………………..18
2.Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam so với tốc độ tăng trưởng thế giới…19
3.Tác động tích cực của quá trình hội nhập đến phát triển kinh tế Việt Nam21
CHƯƠNG III……………………………………………………………………26
GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM……………………26
Trang
1
Mối quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam - Người đăng: vuthoa15
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Mối quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam 9 10 228