Ktl-icon-tai-lieu

MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỜI KỲ 1995 - 2004

Được đăng lên bởi Quin Le Quin
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TAÛP CHÊ KHOA HOÜC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 43, 2007

MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỜI KỲ 1995 - 2004
Phan Thanh Hoàn, Nguyễn Đăng Hào
Trường Đại học Kinh tế,Đại học Huế

Thực tiễn cho thấy, sự biến động của tỷ giá hối đoái có quan hệ mật thiết với kết
quả của nền kinh tế vĩ mô. Đây là một biến số quan trọng ảnh hưởng đến sự cạnh tranh
của hàng hoá ngoại thương và những biến số khác trong nền kinh tế. Sự thay đổi trong
cán cân thương mại do biến động của tỷ giá là một vấn đề quan trọng và cơ bản trong
chính sách kinh tế vĩ mô. Có hai lý do cho vấn đề này đó là: (i) những nhà hoạch định
chính sách thường quan tâm đến việc ở mức độ nào thì cán cân thương mại là tối ưu
cho một nước; (ii) sự biến động của cán cân thương mại ảnh hưởng trực tiếp đến thu
nhập quốc dân trong ngắn hạn, vì vậy, nghiên cứu tác động của tỷ giá hối đoái đến cán
cân thương mại giúp cho việc hoạch định mục tiêu của thu nhập quốc dân. Đối với Việt
Nam, việc nghiên cứu và thảo luận về chính sách tỷ giá hối đoái trong thời gian qua là
một vấn đề nhạy cảm, không những vì chính bản thân tầm quan trọng của nó mà còn vì
ảnh hưởng lớn lao của nó đến nền kinh tế. Trong những năm qua, xuất khẩu của Việt
Nam tăng trưởng khá ấn tượng, tuy vậy cán cân thương mại của Việt Nam luôn thâm
hụt. Do vậy, vấn đề đặt ra ở đây là quan hệ giữa chính sách tỷ giá với ngoại thương là
như thế nào? Liệu chính sách tỷ giá trong thời gian qua đã hỗ trợ cho hoạt động xuất
khẩu? Kết quả trả lời những câu hỏi trên sẽ là căn cứ cho việc hoạch định chính sách tỷ
giá nhằm đạt được một chính sách ngoại thương hợp lý, phục vụ tăng trưởng kinh tế
trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu sắc của Việt Nam
trong thời gian tới.
Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng lý thuyết Đồng liên kết (Cointegration
theory) và Cơ chế hiệu chỉnh sai số (ECM – Error Correction Model) nhằm kiểm định
các hiệu ứng ngắn hạn và dài hạn của tác động của tỷ giá đến cán cân thương mại nhằm
xác định mô hình của mối quan hệ giữa hai nhân tố này. Lý thuyết Đồng liên kết được
phát triển bởi Granger (1981) và hoàn thiện bởi Engle và Granger (1987). Lý thuyết
này, từ đó, được áp dụng phổ biến trong phân tích quan hệ giữa các biến số kinh tế là
dãy số thời gian.
I. Cơ sở lý thuyết
1.1. Phương trình quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại
Quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại là mối quan tâm nghiên cứu
của nhiều nhà kinh tế học từ trước đến nay. Nhiều nghiên cứu về vấn đề này đ...
TAÛP CHÊ KHOA HOÜC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 43, 2007
MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỜI KỲ 1995 - 2004
Phan Thanh Hoàn, Nguyễn Đăng Hào
Trường Đại học Kinh tế,Đại học Huế
Thực tiễn cho thấy, sự biến động của tỷ giá hối đoái quan hệ mật thiết với kết
quả của nền kinh tế mô. Đây một biến số quan trọng ảnh hưởng đến sự cạnh tranh
của hàng hoá ngoại thương những biến số khác trong nền kinh tế. Sự thay đổi trong
cán cân thương mại do biến động của tỷ giá một vấn đề quan trọng bản trong
chính sách kinh tế mô. hai do cho vấn đề này đó là: (i) những nhà hoạch định
chính sách thường quan tâm đến việc mức độ nào thì cán cân thương mại tối ưu
cho một nước; (ii) sự biến động của cán cân thương mại ảnh hưởng trực tiếp đến thu
nhập quốc dân trong ngắn hạn, vì vậy, nghiên cứu tác động của tỷ giá hối đoái đến cán
cân thương mại giúp cho việc hoạch định mục tiêu của thu nhập quốc dân. Đối với Việt
Nam, việc nghiên cứu thảo luận về chính ch tỷ giá hối đoái trong thời gian qua
một vấn đề nhạy cảm, không những chính bản thân tầm quan trọng của còn
ảnh hưởng lớn lao của đến nền kinh tế. Trong những năm qua, xuất khẩu của Việt
Nam tăng trưởng khá n tượng, tuy vậy cán cân thương mại của Việt Nam luôn thâm
hụt. Do vậy, vấn đề đặt ra đây quan hệ giữa chính sách tỷ giá với ngoại thương
như thế nào? Liệu chính ch tỷ giá trong thời gian qua đã hỗ trợ cho hoạt động xuất
khẩu? Kết quả trả lời những câu hỏi trên sẽ căn cứ cho việc hoạch định chính sách tỷ
giá nhằm đạt được một chính sách ngoại thương hợp lý, phục vụ tăng trưởng kinh tế
trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu sắc của Việt Nam
trong thời gian tới.
Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng thuyết Đồng liên kết (Cointegration
theory) chế hiệu chỉnh sai số (ECM Error Correction Model) nhằm kiểm định
các hiệu ứng ngắn hạn và dài hạn của tác động của tỷ giá đến cán cân thương mại nhằm
xác định hình của mối quan hệ giữa hai nhân tố này. thuyết Đồng liên kết được
phát triển bởi Granger (1981) hoàn thiện bởi Engle Granger (1987). thuyết
này, từ đó, được áp dụng phổ biến trong phân tích quan hệ giữa các biến s kinh tế
dãy số thời gian.
I. Cơ sở lý thuyết
1.1. Phương trình quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại
Quan hệ giữa tỷ giá hối đoái cán cân thương mại mối quan tâm nghiên cứu
của nhiều n kinh tế học từ trước đến nay. Nhiều nghiên cứu về vấn đề này đã chỉ ra
61
MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỜI KỲ 1995 - 2004 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỜI KỲ 1995 - 2004 - Người đăng: Quin Le Quin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỜI KỲ 1995 - 2004 9 10 622