Ktl-icon-tai-lieu

Môn học thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi Mãi Là Tôi
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾTHÀNH PHỐHỒCHÍ MINH

KHOA NGÂN HÀNG
279 Nguyễn Tri Phương, phường 05, Quận 10, TP. HồChí Minh.
Telephone: +84.8.8551776, +84.8.8530561 – Fascimile: +84.8.8551777
Email: bankingfaculty@ueh.edu.vn - Website: 

Baøi giaûng moân hoïc

THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ
Người trình baøy: PGS. TS. Trần Hoaøng Ngaân
ngankdtt@yahoo.com, ngannh@ueh.edu.vn,

• Moân hoïc Thanh toaùn quoác teá laø moân hoïc mang tính
taùc nghieäp raát cao, laø moân hoïc nghieäp vuï chính cuû a
sinh vieân chuyeân ngaønh Ngaân haøng vaø Ngoaïi thöông,
laø moân boå trôï cho sinh vieân caùc chuyeân ngaønh kinh teá
khaùc.
• Moân hoïc TTQT giuùp sinh vieân tìm hieåu chuyeân saâu veà
caùc lónh vöïc: tyû giaù hoái ñoaùi, thò tröôøng hoái ñoaù i, caùc
nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi teä (Spot, Arbitrage,
Forward, Swap, Options, Futures Market), caùc
phöông tieän thanh toaù n quoác teá (Bill of exchange,
Cheque, Payment Card), caùc phöông thöùc thanh toaùn
quoác teá (T/T, D/P, D/A, CAD, D/C, L/C).
• Sinh vieân coù theå thöïc hieä n caùc kyõ thuaät nghieäp vuï cuû a
moät nhaân vieân phoøng kinh doanh quoá c teá cuûa doanh
nghieäp, thanh toaùn vieân cuûa phoøng thanh toaùn quoác
teá, dealer cuûa phoøng kinh doanh ngoaïi teä…

Taøi lieäu tham khaûo: Thanh toaùn quoác teánaêm 2003.
Chuû bieân: PGS.TS -Traàn Hoaøng Ngaân
Muïc luïc:
• Chöông moät: Hoái ñoaùi
• Chöông hai: Phöông tieän thanh toaùn
quoác teá
• Chöông ba: Phöông thöùc thanh toaùn
quoác teá

Chöông moät

I.TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI ( Foreign Exchange Rate FX)

1. Khaùi nieäm:

Tyû giaù hoái ñoaùi laø giaù caû cuaû moät ñôn vò tieàn
teä nöôùc naøy ñöôïc theå hieän baèng soá löôïng ñôn vò
tieàn teä nöôùc khaùc.
Ví duï: Ngaøy 19/09/2005, treân thò tröôøng hoái ñoaùi
quoác teá ta coù thoâng tin:
1USD = 111.50 JPY ( Japanese Yen)
1GBP = 1.8005 USD ( United States dollars)
1USD= 1.2780 CHF ( Confederation Helvetique
Franc), 1 AUD = 0.7625 USD
GBP (Great Britain Pound)

2. Phöông phaùp bieåu thò tyû giaù (Yeát giaù quotation):
1 ñoàng tieàn yeát giaù = x ñoàng tieàn ñònh giaù
(Commodity terms-yeát giaù)-(currency terms-ñoàng
tieàn ñònh giaù)
• Phöông phaùp bieåu thò thöù nhaát (Direct
quotation- Price quotation-tröïc tieáp)
1 ngoaï i teä = x noä i teä
Phöông phaùp yeát giaù naøy ñöôïc aùp duïng
ôû nhieàu quoác gia: Nhaät, Thaùi Lan, Haøn Quoác ,
Vieät Nam…

•

Phöông phaùp bieåu thò thöù hai (Indirect
quotation-Volume quotation-giaùn tieáp)
1 noäi teä = y ngoaïi teä

Phöông phaùp yeát giaù naøy aùp duïng ôû moä...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn học thanh toán quốc tế - Người đăng: Mãi Là Tôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Môn học thanh toán quốc tế 9 10 548