Ktl-icon-tai-lieu

môn kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi Trang Ruby
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1639 lần   |   Lượt tải: 7 lần
bài tập môn kinh tế quốc tế
1
I TẬP KINH TẾ QUỐC T
LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ:
Bài 1: ng suất lao động sản xuất ra sản phẩm X và Y của Pháp và Đức như sau:
Trường hợp A B C D E
Sản phẩm Pháp Đức Pháp Đức Pháp Đức Pháp Đức Pháp Đức
Sản phẩm X (Số lượng sp X/người-giờ) 7 5 9 7 6 6 3 9 5 9
Sản phẩm Y (Số lượng sp Y/người-giờ) 3 4 5 3 9 3 5 15 9 12
a) Xác định cơ sở, mô hình mậu dịch trong từng trường hợp
b) Trường hợp nào Pháp có lợi thế tuyệt đối về 1 sản phẩm
c) Trường hợp nào Pháp có lợi thế tuyệt đối về cả hai sản phẩm
d) Trường hợp nào mỗi quốc gia có lợi thế tuyệt đối về 1 sản phẩm
e) Trường hợp nào Pháp có lợi thế so sánh về cả hai sản phẩm
Bài 2: ng suất lao động sản xuất ra sản phẩm X và Y của Mỹ và Anh như sau:
Trường hợp A B C
Sản phẩm Mỹ Anh Mỹ Anh Mỹ Anh
Sản phẩm X (Số lượng sp X/người-giờ) 8 4 6 2 9 3
Sản phẩm Y (Số lượng sp Y/người-giờ) 2 6 4 3 6 2
a) Xác định cơ sở, mô hình mậu dịch trong từng trường hợp.
b) Tìm giá so sánh Px/Py (khung tỷ lệ trao đổi) để mậu dịch xảy ra trong từng trường hợp.
c) Trường hợp B: Lợi ích từ mậu dịch (tiết kiệm chi phí lao động) khi Mỹ và Anh giao thương theo giá
Px/Py = 1. Số lượng sản phẩm trao đổi: 6X và 6Y.
d) Trường hợp B: tiền lương tại Mỹ $9/h; tại Anh £6. Xác định giới hạn tỷ giá hối đoái E (£1 đổi bao nhiêu
$) để mậu dịch diễn ra.
Bài 3: Chi phí lao động sản phẩm X và Y của Mỹ và Anh như sau:
Trường hợp A B C
Sản phẩm M Anh M Anh Mỹ Anh
Sản phẩm X (Số giờ lao động/1 sp X) 1/8 1/4 1/6 1/2 1/9 1/3
Sản phẩm Y (Số giờ lao động/1 sp Y) 1/2 1/6 1/4 1/3 1/6 1/2
a) Xác định cơ sở, mô hình mậu dịch trong từng trường hợp.
b) Tìm giá so sánh Px/Py (khung tỷ lệ trao đổi) để mậu dịch xảy ra trong từng trường hợp.
c) Trường hợp B: Lợi ích từ mậu dịch (tiết kiệm chi phí lao động) khi Mỹ và Anh giao thương theo giá
Px/Py = 1. Số lượng sản phẩm trao đổi: 6X và 6Y.
d) Trường hợp B: tiền lương tại Mỹ $9/h; tại Anh £6. Xác định giới hạn tỷ giá hối đoái E (£1 đổi bao nhiêu
$) để mậu dịch diễn ra.
Bài 4: Chi phí lao động sản phẩm A và B của quốc gia 1 và 2 như sau:
Sản phẩm Quốc gia 1 Quốc gia 2
Sản phẩm A (giờ/1 đơn vị sản phẩm) 9 5
Sản phẩm B (giờ/1 đơn vị sản phẩm) 8 6
a) Quốc gia nào có lợi thế tuyệt đối về sản phẩm A, sản phẩm B?
b) Xác định cơ sở, mô hình mậu dịch.
c) Tìm giá so sánh Pb/Pa (khung tỷ lệ trao đổi) để mậu dịch xảy ra.
d) Lợi ích từ mậu dịch (tiết kiệm chi phí lao động) khi QG 1 và QG 2 trao đổi theo giá Pa/Pb = 1 và khối
lượng trao đổi: 8A và 8B
e) Tiền lương tại QG 1 là €4/h; QG 2 là $9/h. Xác định giới hạn tỷ giá hối đoái E (€1 đổi bao nhiêu $) để
mậu dịch diễn ra.
Bài 5: Cho số liệu như sau:
Sản phẩm
Chi phí lao động (giờ/1 đơn vị sản phẩm)
Mỹ Pháp
Lúa mỳ 4 3
Sữa 5 2
a) Xác định chi phí cơ hội lúa mì, sữa của Mỹ và Pháp.
b) Xác định mô hình mậu dịch, miền giá trị giá trao đổi (giá so sánh lúa mỳ đối với sữa Pw/Pm).
c) Vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất của Mỹ và Pháp, biết rằng Mỹ có 400 giờ lao động, Pháp có 300
giờ lao động.
d) Phân tích lợi ích mậu dịch nếu các điểm tự cung tự cấp của Mỹ là A(50W, 40M); Pháp là A’(40W, 90M),
và giá trao đổi Pw/Pm = 1, số lượng sản phẩm trao đổi là 45 đơn vị lúa mì 45 đơn vị sữa.
Bài 6: Cho số liệu như sau:
Sản phẩm
Năng suất lao động (số lượng sản phẩm/giờ)
Mỹ Pháp
Lúa mỳ 1/4 1/3
1
1
môn kinh tế quốc tế - Trang 2
môn kinh tế quốc tế - Người đăng: Trang Ruby
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
môn kinh tế quốc tế 9 10 334