Ktl-icon-tai-lieu

Môn kỷ năng lãnh đạo quản lý

Được đăng lên bởi nguyenhanh4978
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 5504 lần   |   Lượt tải: 34 lần
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Lớp: H376
BÀI SOẠN MÔN
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ
Câu 1: Phân biệt mục tiêu của người người lãnh đạo và mục tiêu của cấp dưới (người thừa
hành) trong hoạt động của đơn vị:
Khái niệm hoạt động lãnh đạo: Hoạt động lãnh đạo là hoạt động của người lãnh đạo mang tính định
hướng, gây ảnh hưởng, tạo niềm tin, thuyết phục người khác để họ đồng thuận với người lãnh đạo thực hiện
đường lối, chủ trương tới mục tiêu nào đó.
Khái niệm hoạt động quản lý: Quản lý mang tính kỹ thuật, quy trình, được quy định rõ trong khuôn
khổ các thể chế xác định. Nhà quản lý sử dụng quyền lực để điều hành người khác.
Khái niệm mục tiêu: là kết quả kỳ vọng của một cá nhân, đơn vị muốn đạt được trong thời gian nhất
định.
Khái niệm lãnh đạo quản lý: là quá trình thực hiện mối liên hệ, tác động giữa chủ thể lãnh đạo quản
lý với các đối tượng 1 cách có tổ chức, hệ thống, kế hoạch, hướng tới mục tiêu chung và thực hiện tốt mục
tiêu đó.
Ý nghĩa mục tiêu:
Đối với tổ chức: mục tiêu thể hiện lý do tồn tại và phát triển của đơn vị.
Đối với cá nhân: mục tiêu thể hiện sự định hướng của các cá nhân trong thời gian nào đó.
Để đạt được mục tiêu nào đó thì chủ thể quản lý phải hoạch định ra các nội dung cần thiết, từ đó các
đối tượng tiến hành thực hiện các nội dung trên để đạt được mục tiêu đã đặt ra.
Chủ thể quản lý muốn đưa ra mục tiêu nào đó thì cần phải căn cứ vào các nội dung sau:
Chỉ đạo của cấp trên
Từ thực tiễn cuộc sống, địa phương
Nhu cầu của xã hội, người dân
Xu thế phát triển của xã hội
Chức năng và nhiệm của mình và đơn vị
Các yếu tố chủ quan
* Mục tiêu của người lãnh đạo, quản lý là:
* Mục tiêu của người thừa hành:
- Xây dựng mục tiêu và tạo tạo niềm tin, thuyết phục
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao.
người thừa hành cùng thực hiện mục tiêu đề ra.
- Sáng tạo để thực hiện công việc có
- Xây dựng nhóm tạo nên sức mạnh tập thể trên cơ sở năng suất, hiệu quả cao
thống nhất ý chí và hành động.
- Hỗ trợ lãnh đạo kiểm soát lộ trình
- Tạo ra môi trường vừa cho phép mỗi người được tự
- Góp phần tạo dựng sức mạnh bền
do sáng tạo vừa định hướng mọi người theo mục tiêu chung.
vững của hệ thống chính trị.
- Tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận
khác nhau của đơn vị để tạo thành 1 hệ thống nhất.
- Kiểm soát được lộ trình thực hiện mục tiêu.
* Ví dụ: Muốn thực hiện thành công chương trình Nông thôn mới tại xã thì Ban quản lý Nông thôn
mới phải xây dựng từng kế hoạch theo 19 tiêu chí Nông thôn mới đã được quy định; đồng thời tập trung
giao nhiệm vụ cho từng tổ chức c...
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Lớp: H376
BÀI SOẠN MÔN
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ
Câu 1: Phân biệt mục tiêu của người người nh đạo mục tiêu của cấp dưới (người thừa
hành) trong hoạt động của đơn vị:
Khái niệm hoạt động lãnh đạo: Hoạt động lãnh đạo là hoạt động của người lãnh đạo mang tính định
hướng, gây nh hưởng, tạo niềm tin, thuyết phục người khác để họ đồng thuận với người lãnh đạo thực hiện
đường lối, chủ trương tới mục tiêu nào đó.
Khái niệm hoạt động quản lý: Quản lý mang tính kỹ thuật, quy trình, được quy địnhtrong khuôn
khổ các thể chế xác định. Nhà quản lý sử dụng quyền lực để điều hành người khác.
Khái niệm mục tiêu: là kết quả kỳ vọng của một cá nhân, đơn vị mun đạt được trong thời gian nhất
định.
Khái niệm lãnh đạo quản lý: là quá trình thực hiện mối ln hệ, tác động giữa chủ thể lãnh đạo quản
với các đối tượng 1 cáchtchức, hệ thống, kế hoạch, hướng tới mục tiêu chung và thực hiện tốt mục
tiêu đó.
Ý nghĩa mục tiêu:
Đối với tổ chức: mục tiêu thể hiện lý do tồn tại và phát triển của đơn vị.
Đối với cá nhân: mục tiêu thể hiện sự định hướng của các cá nhân trong thời gian nào đó.
Để đạt được mục tiêu nào đó thì chủ thể quản lý phải hoạch định ra các nội dung cần thiết, từ đó các
đối tượng tiến hành thực hiện các nội dung trên để đạt được mục tiêu đã đặt ra.
Chủ thể quản lý muốn đưa ra mục tiêu nào đó thì cần phải căn cứ vào các nội dung sau:
Chỉ đạo của cấp trên
Từ thực tiễn cuộc sống, địa phương
Nhu cầu của xã hội, người dân
Xu thế phát triển của xã hội
Chức năng và nhiệm của mình và đơn vị
Các yếu tố chủ quan
* Mục tiêu của người lãnh đạo, quản lý là:
- Xây dựng mục tiêu và tạo tạo niềm tin, thuyết phục
người thừa hành cùng thực hiện mục tiêu đề ra.
- Xây dựng nhóm tạo nên sức mạnh tập thể trên s
thống nhất ý chí và hành động.
- Tạo ra môi trường vừa cho phép mỗi người được t
do sáng tạo vừa định hướng mọi người theo mục tiêu chung.
- Tạo n sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận
khác nhau của đơn vị để tạo thành 1 hệ thống nhất.
- Kiểm soát được lộ trình thực hiện mục tiêu.
* Mục tiêu của người thừa hành:
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Sáng tạo để thực hiện công việc
năng suất, hiệu quả cao
- Hỗ trợ lãnh đạo kiểm soát lộ trình
- Góp phần tạo dựng sức mạnh bền
vững của hệ thống chính trị.
* Ví dụ: Muốn thực hiện thành công chương trình Nông thôn mới tại xã thì Ban quản lý ng thôn
mới phải xây dựng từng kế hoạch theo 19 tiêu chí Nông thôn mới đã được quy định; đồng thời tập trung
giao nhiệm vụ cho từng tchức chính trị - xã hội trên địa n xã, từng cán bộ công chứcphải góp phần
trong việc hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới.
Môn kỷ năng lãnh đạo quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn kỷ năng lãnh đạo quản lý - Người đăng: nguyenhanh4978
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Môn kỷ năng lãnh đạo quản lý 9 10 256