Ktl-icon-tai-lieu

môn quản lý nhà nước về kinh tế

Được đăng lên bởi lelaihvhcqg-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 7607 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QLNN VỀ KINH TẾ
CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG QLNN VỀ KINH TẾ
1. Phân tích những đặc trưng chủ yếu của nền KTTT định hướng XHCN? Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, sự thể hiện những đặc trưng đó
như thế nào?
b. Đặc trưng của nền KTTT định hướng XHCN
+ Mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh
+ Chế độ sở hữu và thành phần kinh tế: KTNN + KTTN, đa sở hữu
+ Cơ chế vận hành kinh tế: Cơ chế thị trường + QLKT của NN XHCN
+ Nguyên tắc giải quyết mọi mặt: Hài hòa lợi ích
+ Quan hệ quốc tế: Sức mạnh của dân tộc + sức mạnh của thời đại
c. Sự thể hiện đặc trưng đó: Làm tốt hay chưa?
2. Phân tích những ưu điểm và nhược điểm của KTTT? Để khắc phục những nhược điểm đó, nhà nước cần tập trung giải quyết những vấn
đề gì? Cho ví dụ minh họa.
Gợi ý:
a. Khái niệm nền KTTT
b. Ưu điểm của nền KTTT:
+ Phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường
+ Tạo động lực tăng trưởng kinh tế
+ Ảnh hưởng ngoại hiện tích cực
c. Nhược điểm của nền KTTT:
+ Phân bổ chưa hợp lý các nguồn lực
+ Sức mạnh thị trường (độc quyền)
+ Chu kỳ kinh tế (suy thoái, khủng hoảng)
+ Ảnh hưởng ngoại hiện tiêu cực (ô nhiễm môi trường...)
3. Trình bày nguyên tắc “kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ trong QLNN về kinh tế”. Lấy ví dụ thực
tiễn để minh họa về việc thực hiện chưa tốt của nguyên tắc này của nhà nước ta.
a. Nguyên tắc “kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ trong QLNN về kinh tế”:
+ Tại sao phải quản lý theo ngành? Sgk trang 45
+ Tại sao phải quản lý theo lãnh thổ? Sgk trang 47
+ Nội dung Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ: sgk trang 49
b. Ví dụ minh họa:
4. Trình bày nguyên tắc “tập trung dân chủ trong QLNN về kinh tế”. Liên hệ thực tiễn để lấy ví dụ minh họa về việc thực hiện chưa tốt
nguyên tắc này của nước ta.
a. Nguyên tắc tập trung dân chủ:
+ Biểu hiện của tập trung:
a. Thông qua hệ thống kế hoạch, pháp luật, chính sách phát triển kinh tế
b. Thông qua chế độ một thủ trưởng ở tất cả các đơn vị, ở các cấp
+ Biểu hiện của dân chủ:
c. Mở rộng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, phân biệt rõ chức năng QLKT của Nhà nước và chức năng quản lý kinh doanh của
các DN.
d. Hạch toán kinh tế
e. Chấp nhận KTTT, cạnh tranh và mở cửa
f. Giáo dục bồi dưỡng trình độ kiến thức cho quần chúng
+ Tập trung dân chủ xuất phát từ lý do:
Hoạt động kinh tế là của công dân, nên công dân có quyền (dân chủ); nhưng đồng thời hoạt động kinh tế của công dân ít nhiều có ảnh
hưởng đến lợi ích của ...
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QLNN VỀ KINH TẾ
CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG QLNN VỀ KINH TẾ
1. Phân tích những đặc trưng chủ yếu của nền KTTT định hướng XHCN? Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, sự thể hiện những đặc trưng đó
như thế nào?
b. Đặc trưng của nền KTTT định hướng XHCN
+ Mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh
+ Chế độ sở hữu và thành phần kinh tế: KTNN + KTTN, đa sở hữu
+ Cơ chế vận hành kinh tế: Cơ chế thị trường + QLKT của NN XHCN
+ Nguyên tắc giải quyết mọi mặt: Hài hòa lợi ích
+ Quan hệ quốc tế: Sức mạnh của dân tộc + sức mạnh của thời đại
c. Sự thể hiện đặc trưng đó: Làm tốt hay chưa?
2. Phân tích những ưu điểm và nhược điểm của KTTT? Để khắc phục những nhược điểm đó, nhà nước cần tập trung giải quyết những vấn
đề gì? Cho ví dụ minh họa.
Gợi ý:
a. Khái niệm nền KTTT
b. Ưu điểm của nền KTTT:
+ Phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường
+ Tạo động lực tăng trưởng kinh tế
+ Ảnh hưởng ngoại hiện tích cực
c. Nhược điểm của nền KTTT:
+ Phân bổ chưa hợp lý các nguồn lực
+ Sức mạnh thị trường (độc quyền)
+ Chu kỳ kinh tế (suy thoái, khủng hoảng)
+ Ảnh hưởng ngoại hiện tiêu cực (ô nhiễm môi trường...)
3. Tnh bày nguyên tắc “kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ trong QLNN về kinh tế”. Lấy ví dụ thực
tiễn để minh họa về việc thực hiện chưa tốt của nguyên tắc này của nhà nước ta.
a. Nguyên tắc “kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ trong QLNN về kinh tế”:
+ Tại sao phải quản lý theo ngành? Sgk trang 45
+ Tại sao phải quản lý theo lãnh thổ? Sgk trang 47
+ Nội dung Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ: sgk trang 49
b. Ví dụ minh họa:
4. Tnh bày nguyên tắc “tập trung dân chủ trong QLNN về kinh tế”. Liên hệ thực tiễn để lấy ví dụ minh họa về việc thực hiện chưa tốt
nguyên tắc này của nước ta.
a. Nguyên tắc tập trung dân chủ:
+ Biểu hiện của tập trung:
a. Thông qua hệ thống kế hoạch, pháp luật, chính sách phát triển kinh tế
b. Thông qua chế độ một thủ trưởng ở tất cả các đơn vị, ở các cấp
+ Biểu hiện của dân chủ:
c. Mở rộng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, phân biệt rõ chức năng QLKT của Nhà nước và chức năng quản lý kinh doanh của
các DN.
d. Hạch toán kinh tế
e. Chấp nhận KTTT, cạnh tranh và mở cửa
f. Giáo dục bồi dưỡng trình độ kiến thức cho quần chúng
+ Tập trung dân chủ xuất phát từ lý do:
Hoạt động kinh tế là của công dân, nên công dân có quyền (dân chủ); nhưng đồng thời hoạt động kinh tế của công dân ít nhiều có ảnh
hưởng đến lợi ích của nhà nước, lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng nên nhà nước cần can thiệp (tập trung)
+ Nội dung của nguyên tắc: Phải đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ và tối ưu giữa tập trung và dân chủ trong quản lý kinh tế. Tập trung phải
trên cơ sở dân chủ, dân chủ phải được thực hiện trong khuôn khổ tập trung.
b. Ví dụ minh họa:
5. Tnh bày các phương pháp QLNN về kinh tế? Lấy ví dụ thực tiễn về việc vận dụng một trong các phương pháp trên trong QLNN về kinh
tế mà anh chị quan tâm?
a. Các phương pháp QLNN về kinh tế
+ Phương pháp giáo dục, thuyết phục:
a. Là cách thức tác động của Nhà nước vào nhận thức và tình cảm của những người thuộc đối tượng QLNN về kinh tế, nhằm nâng cao tính
tự giác, tính tích cực và nhiệt tình lao động của họ trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
b. Đặc trưng của phương pháp này: tính thuyết phục (làm cho người lao động phân biệt phải- trái, đúng- sai, lợi- hại, đẹp- xấu, thiện- ác),
từ đó nâng cao tính tự giác làm việc và sự gắn bó với công việc.
+ Phương pháp kinh tế (kích thích)
c. Bản chất: Dùng lợi ích làm động lực để khiến đối tượng vì muốn có lợi mà tuân theo mục tiêu quản lý do Nhà nước đề ra.
d. Nội dung: Nhà nước tác động lên đối tượng quản lý bằng cách chỉ đề ra mục tiêu nhiệm vụ phải đặt ra, đưa ra những điều kiện khuyến
khích về kinh tế, những phương tiện vật chất đối tượng quản lý có thể sử dụng để họ tự tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
môn quản lý nhà nước về kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn quản lý nhà nước về kinh tế - Người đăng: lelaihvhcqg-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
môn quản lý nhà nước về kinh tế 9 10 533