Ktl-icon-tai-lieu

Môn quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi Bão
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược
Câu 1: Quản trị được thực hiện trong một tổ chức nhắm :
A.
B.
C.
D.

Tối đa hóa lợi nhuận
Đạt mục tiêu của tổ chức
Sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực
Đạt được mục tiêu của tổ chức với hiệu suất cao

Câu 2: Điền vào chỗ trống : Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều nguwòi kết hợp
với nhau trong một tổ chức nhằm thực hiện ….. chung
A.
B.
C.
D.

Mục tiêu
Lợi nhuận
Kế hoạch
Lợi ích

Câu 3: Quản trị cần thiết cho
A.
B.
C.
D.

Các tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận
Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh
Các đơn vị hành chính sự nghiệp
Các công ty lớn

Câu 4: Để tăng hiệu suất quản trị,các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách
A.
B.
C.
D.

Giảm chi phí ở đầu vào và doanh thu ở đầu ra là không thay đổi
Cho chi phí ở đầu vào không thay đổi và tăng doanh thu đầu ra
Vừa giảm chi phí đầu vào và tăng doanh thu ở đầu ra
Tất cả những phương án trên

Câu 5: Quản trị viên trung cấp thường tập trung vào việc ra loại quyết định
A.
B.
C.
D.

Chiến lược
Tác nghiệp
Chiến thuật
Tất cả các loại quyết định trên

Câu 6: Càng xuống cấp thấp hơn thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng
A.
B.
C.
D.

Hoạch định
Tổ chức và kiểm tra
Điều khiển
Tất cả các chức năng trên

...
Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược
Câu 1: Quản trị được thực hiện trong một tổ chức nhắm :
A. Tối đa hóa lợi nhuận
B. Đạt mục -êu của tổ chức
C. Sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực
D. Đạt được mục -êu của tổ chức với hiệu suất cao
Câu 2: Điền vào chỗ trống : Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều nguwòi kết hợp
với nhau trong một tổ chức nhằm thực hiện ….. chung
A. Mục -êu
B. Lợi nhuận
C. Kế hoạch
D. Lợi ích
Câu 3: Quản trị cần thiết cho
A. Các tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận
B. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh
C. Các đơn vị hành chính sự nghiệp
D. Các công ty lớn
Câu 4: Để tăng hiệu suất quản trị,các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách
A. Giảm chi phí ở đầu vào và doanh thu ở đầu ra là không thay đổi
B. Cho chi phí ở đầu vào không thay đổi và tăng doanh thu đầu ra
C. Vừa giảm chi phí đầu vào và tăng doanh thu ở đầu ra
D. Tất cả những phương án trên
Câu 5: Quản trị viên trung cấp thường tập trung vào việc ra loại quyết định
A. Chiến lược
B. Tác nghiệp
C. Chiến thuật
D. Tất cả các loại quyết định trên
Câu 6: Càng xuống cấp thấp hơn thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng
A. Hoạch định
B. Tổ chức và kiểm tra
C. Điều khiển
D. Tất cả các chức năng trên
Môn quản trị chiến lược - Người đăng: Bão
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Môn quản trị chiến lược 9 10 450