Ktl-icon-tai-lieu

Môn quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi daoducanh78
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 14 lần
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Giảng viên: PGS. TS. Phạm Thuý Hương

Mục tiêu
Sau khoá học, học viên sẽ :

Hiểu rõ bản chất quản lý NNL trong doanh nghiệp và vai trò của
chiến lược phát triển NNL trong thực hiện chiến lược kinh doanh.

Nắm vững các phương pháp, kỹ năng phân tích công việc và ứng
dụng hiệu quả công cụ này trong quản lý NNL

Biết cách thu hút và tuyển chọn nhân lực, đánh giá kết quả làm
việc của nhân viên, lựa chọn chương trình đào tạo và phát triển
NNL phù hợp

Nắm vững cơ sở và các hình thức trả lưong. Trình tự xây dựng hệ
thống trả công lao động

Phát triển kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên

Phương pháp giảng dạy






Lý thuyết: các bài giảng
ngắn
Thực hành: các bài tập cá
nhân/nhóm, thảo luận
nhóm
Trao đổi kinh nghiệm: các
cuộc thảo luận mở về thực
tế của cơ quan/đơn vị

Các nội dung chính









Quản lý nguồn nhân lực và vai trò của chiến lược
phát triển NNL
Phân tích công việc
Thu hút và tuyển chọn nhân lực
Đánh giá kết quả thực hiện công việc
Đào tạo và phát triển NNL
Thù lao lao động
Tạo động lực cho người lao động

Chương 1: Quản lý và phát triển
NNL

Khái niệm


QLNNL là việc quản lý con người trong công việc một cách hiệu quả



QLNNL là cách tiếp cận có kế hoạch đối với việc quản lý con người
hiệu quả. QLNNL tập trung xây dựng phong cách quản lý linh hoạt,
quan tâm tới con người, từ đó nhân viên có động lực làm việc hơn,
được phát triển hợp lý và đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu và sứ
mệnh của tổ chức tốt hơn.



QLNNL là tổng thể các hoạt động nhằm xây dựng, sử dụng, duy trì,
phát triển và gìn giữ lực lượng lao động đáp ứng mục tiêu hoạt động
của tổ chức



Phát triển NNL là quá trình nâng cao năng lực, kỹ năng, kiến thức
cho người lao động thông qua các hoạt động: đào tạo, quản lý và phát
triển nghề nghiệp, đánh giá và phát triển tổ chức

Mục tiêu của quản lý NNL






Sử dụng đúng người, đúng việc, đúng lúc nhằm đạt
được mục tiêu của tổ chức
Đảm bảo cho tổ chức có một lực lượng lao động đầy đủ
về số lượng và đáp ứng yêu cầu công việc trong mọi
tình huống
Tạo sự thoả mãn ngày càng tăng cho người lao động

LƯỢC ĐỒ Ý TƯỞNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
Sứ mệnh, tầm nhìn, của Tổ chức

Mục tiêu của Tổ chức

Kế hoạch phát triển của Tổ chức

Chiến lược NNL
Quản lý NNL
Xây Dựng chính sách
và Quy
và Quy
trình
trình
QLNNL

1.Phân tích
Công việc
Mô tả công việc
cho từng chức danh
Yêu cầu của
CV đối với người
thực hiện
Tiêu chuẩn
thực hiện CV

2. Tuyển dụng và
Biên chế
Quảng cáo

Quá trình
tuyển chọn
Biên chế

3...
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
Giảng viên: PGS. TS. Phạm Thuý Hương
Môn quản trị nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn quản trị nhân lực - Người đăng: daoducanh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Môn quản trị nhân lực 9 10 257