Ktl-icon-tai-lieu

môn tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi van-anh-nguyen-thi
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1922 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ VÀ KINH
DOANH VIỆT TIẾN

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI NGÂN HÀNG
Ở VIỆT NAM

NHÓM:4
Giảng viên giảng dạy:Võ Thị Thu Hiền

• Thành viên nhóm
Nguyễn Thị Vân Anh
Lê Hồng Hạnh
Tăng Thanh Hồng
Võ Thị Mừng
Lê Thị Thanh Thủy
Phan Hiệp
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Quốc Cường

I. Khái niệm về tổ chức tài chính phi ngân
hàng

Đây là loại hình tổ chức tín dụng được thực
hiện một số hoạt động ngân hàng như là
nội dung kinh doanh thường xuyên, nhưng
không được nhận tiền gửi không kỳ hạn,
không làm dịch vụ thanh toán. Tổ chức tín
dụng phi ngân hàng gồm công ty tài chính,
công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín
dụng phi ngân hàng khác.

II. Đặc điểm và hoạt động.
• 1.Nhận tiền gửi có kỳ hạn từ một năm trở lên, không được
phép nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm;
• 2.Phát hành trái phiếu, giấy tờ có giá;
• 3.Vay vốn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;
• 4.Cho thuê tài chính;
• 5.Bảo lãnh ngân hàng;
• 6.Thực hiện dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến hoạt
động cho thuê tài chính;
• 7.Thực hiện các dịch vụ ủy thác và quản lý tài sản.

Các loại hình phi ngân hàng
1.Quỹ đầu tư.
2.Ngân hàng phát triển
3.Ngân hàng đầu tư
4.Ngân hàng chính sách

Sự khác nhau giữa các tổ chức tài
chính phi ngân hàng với NHTM
Giống nhau.
Ngân hàng và các tổ chức trung gian tài
chính khác đều có vai trò trung gian giữa
người tiết kiệm và sử dụng vốn.

Khác nhau
• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

1. Quỹ đầu tư.
Quỹ đầu tư là một định chế tài chính trung
gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các
nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu,
trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. Tất
cả các khoản đầu tư này đề được quản lý
chuyên nghiệp, chặt chẽ bởi công ty quản lý quỹ,
ngân hàng giám sát và các cơ quan thẩm quyền
khác.

So sánh quỹ đầu tư và NHTM
• A.Giống nhau :
• -Quỹ đầu tư phát triển và Ngân hàng thương mại
đều là các tổ chức trung gian tài chính.

• -Quỹ đầu tư phát triển và Ngân hàng thương mại đều
thực hiện hoạt động huy động các nguồn vốn từ các
doanh nghiệp, các tổ chức và các cá nhân.
-Có khả năng phát hành trái phiếu và chứng chỉ để
huy động vốn

B.Khác nhau

Quỹ đầu tư

• Có chức năng quản lí và
nâng cao hiệu quả đầu tư.
• Hình thức huy động vốn:
chủ yếu là dựa vào vốn
của các tổ
chức,cá nhân và các doan
h nghiệp hoặc phát hành
các chứng chỉ, các giấy tờ
có giá

NHTM

• Là trung gian tín dụng,
trung gian thanh toán, tạ...
TR NG CAO Đ NG ƯỜ
CÔNG NGH VÀ KINH
DOANH VI T TI N
TÀI CHÍNH TI N T
Đ TÀI : TH C TR NG HO T Đ NG
C A CÁC T CH C PHI NGÂN HÀNG
VI T NAM
NHÓM:4
Gi ng viên gi ng d y: Thị Thu Hiền
môn tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn tài chính tiền tệ - Người đăng: van-anh-nguyen-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
môn tài chính tiền tệ 9 10 729