Ktl-icon-tai-lieu

Môn tâm lý lãnh đạo - quản lý

Được đăng lên bởi Đạt Béoo
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1
MÔN TÂM LÝ HỌC LÃNH
ĐẠO - QUẢN LÝ
Vấn đề 1
Vai trò, Ý nghĩa của việc
nghiên cứu môn Tâm lý học lãnh
đạo quản lý
Hướng giải quyết:
1- Giới thiệu khái quát môn
Tâm lý học lãnh đạo quản lý ( Tâm
lý học lãnh đạo quản lý là môn học
như thế nào? Đối tượng nghiên
cứu, phương pháp nghiên cứu?
Các nội dung chính sẽ nghiên
cứu?)
2- Ý nghĩa của việc nghiên
cứu môn học đối với từng vị trí
công tác của học viên (Nêu nhiệm
vụ bản thân đang công tác - không
ghi tên cơ quan, những kiến thức
lĩnh hội từ môn học sẽ giúp gì cho
quá trình công tác ấy).
Nội dung cụ thể
I. Khái quát môn Tâm lý học
lãnh đạo quản lý:
a- Tâm lý học lãnh đạo quản
lý là chuyên ngành của Tâm lý học
nghiên cứu :
+ Nguồn gốc, bản chất, đặc
điểm và tính quy luật của các hiện
tượng tâm lý con người và nhóm
xã hội trong hoạt động lãnh đạo quản lý.
+ Nghiên cứu ứng dụng
những đặc điểm tâm lý, tính quy
luật của các hiện tượng tâm lý vào
việc lãnh đạo quản lý các quá trình
hoạt động của con người.
Vừa nghiên cứu lý thuyết cơ
bản vừa nghiên cứu ứng dụng vào
thực tiễn lãnh đạo quản lý là 2 yêu
cầu căn bản của môn học.
b- Đối tượng, nội dung nghiên
cứu của tâm lý học lãnh đạo quản
lý:
+ Nghiên cứu những đặc
điểm tâm lý của chủ thể lãnh đạo
quản lý (người lãnh đạo quản lý).
Đó chính là những phẩm chất và
năng lực tạo nên nhân cách và uy
tín của người lãnh đạo quản lý,
giúp cho họ làm tốt vai trò chỉ huy
và điều khiển của mình trong hoạt
động lãnh đạo.
+ Nghiên cứu là những đặc
điểm tâm lý của khách thể lãnh đạo
quản lý (đối tượng mà chủ thể
hướng đến). Đó là những đặc
điểm, hiện tượng, phẩm chất tâm
lý của cá nhân, nhóm, tập thể
thuộc phạm vi lãnh đạo quản lý
+ Nghiên cứu là những khía
cạnh tâm lý diển ra của bản thân
hoạt động lãnh đạo quản lý, phong
cách lãnh đạo quản lý và những
khía cạnh tâm lý diễn ra trong hoạt
động này, đồng thới hệ thống hoá
những đặc điểm, những yêu cầu
đặc ra cho việc giáo dục, đào tạo,
bồi dưỡng đánh giá và sử dụng
cán bộ trong tình hình hoạt động
cụ thể.
c- Phương pháp nghiên
cứu của TLH lãnh đạo quản lý.
Cũng như các chuyên ngành
tâm lý khác, Tâm lý học lãnh đạo quản lý cũng sử dụng các phương
pháp nghiên cứu của khoa học tâm
lý nói chung. Tuy nhiên, có một số
phương pháp được biến đổi cho
phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ
của riêng Tâm lý học lãnh đạo -

quản lý. Một số phương pháp
được dùng phổ biến như:
- Phương pháp hệ thống hoá
các thông tin, phương pháp này
được dùng để khái quát những đặc
điểm, phẩm chất tâm lý có ý nghĩa
quan trọng có ảnh hưởng đánh kể
đến hoạt động của ngư...
MÔN TÂM HỌC LÃNH
ĐẠO - QUẢN LÝ
Vấn đề 1
Vai trò, Ý nghĩa của việc
nghiên cứu môn Tâm lý học lãnh
đạo quản lý
Hướng giải quyết:
1- Giới thiệu khái quát môn
Tâm học lãnh đạo quản ( Tâm
học lãnh đạo quản môn học
như thế nào? Đối tượng nghiên
cứu, phương pháp nghiên cứu?
Các nội dung chính sẽ nghiên
cứu?)
2- Ý nghĩa của việc nghiên
cứu môn học đối với từng vị trí
công tác của học viên (Nêu nhiệm
vụ bản thân đang công tác - không
ghi tên quan, những kiến thức
lĩnh hội từ môn học sẽ giúp cho
quá trình công tác ấy).
Nội dung cụ thể
I. Khái quát môn Tâm học
lãnh đạo quản lý:
a- Tâm học lãnh đạo quản
chuyên ngành củam học
nghiên cứu :
+ Nguồn gốc, bản chất, đặc
điểm tính quy luật của các hiện
tượng tâm con người nhóm
hội trong hoạt động lãnh đạo -
quản lý.
+ Nghiên cứu ứng dụng
những đặc điểm tâm lý, tính quy
luật của các hiện tượng tâm vào
việc lãnh đạo quản các quá trình
hoạt động của con người.
Vừa nghiên cứu thuyết
bản vừa nghiên cứu ứng dụng vào
thực tiễn lãnh đạo quản 2 yêu
cầu căn bản của môn học.
b- Đối tượng, nội dung nghiên
cứu của tâm học lãnh đạo quản
lý:
+ Nghiên cứu những đặc
điểm m của chủ thể lãnh đạo
quản (người lãnh đạo quản lý).
Đó chính những phẩm chất
năng lực tạo nên nhân cách uy
tín của người nh đạo quản lý,
giúp cho họ làm tốt vai trò chỉ huy
điều khiển của mình trong hoạt
động lãnh đạo.
+ Nghiên cứu những đặc
điểm tâm lý của khách thể lãnh đạo
quản (đối tượng chủ thể
hướng đến). Đó những đặc
điểm, hiện tượng, phẩm chất tâm
của nhân, nhóm, tập thể
thuộc phạm vi lãnh đạo quản lý
+ Nghiên cứu những khía
cạnh tâm diển ra của bản thân
hoạt động lãnh đạo quản lý, phong
cách lãnh đạo quản những
khía cạnhm diễn ra trong hoạt
động này, đồng thới hệ thống hoá
những đặc điểm, những yêu cầu
đặc ra cho việc giáo dục, đào tạo,
bồi dưỡng đánh giá sử dụng
cán bộ trong tình hình hoạt động
cụ thể.
c- Phương pháp nghiên
cứu của TLH lãnh đạo quản lý.
Cũng như c chuyên ngành
tâm khác, Tâm học lãnh đạo -
quản cũng sử dụng các phương
pháp nghiên cứu của khoa học tâm
nói chung. Tuy nhiên, một số
phương pháp được biến đổi cho
phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ
của riêng Tâm học lãnh đạo -
quản lý. Một số phương pháp
được dùng phổ biến như:
- Phương pháp hệ thống hoá
các thông tin, phương pháp này
được dùng để khái quát những đặc
điểm, phẩm chất tâm ý nghĩa
quan trọng ảnh hưởng đánh kể
đến hoạt động của người lãnh đạo.
Những thông tin được hệ thống
hoá kết quả của những phương
pháp nghiên cứu khách quan như
quan t phỏng vấn. Ngoài ra
những phân ch tiểu sử các nhà
lãnh đạo nổi tiếng cũng n
phương pháp thống cũng
những nguồn cung cấp liệu cho
việc nghiên cứu các đối tượng.
- Phương pháp trắc nghiệm
tâm lý: với những “test” được soạn
thảo 1 cách khoa học thường được
dùng trong tâm học quản để
đo đạc những phẩm chất tâm
các nhà lãnh đạo. Ngoài ra
phương pháp này cần kết hợp với
phương pháp hội học “trắc đạc
hội” đ xác định tính chất của
những quan hệ khác nhau giữa
các thành viên trong những nhóm,
những tập thể lao động.
- Phương pháp thực nghiệm
tâm học: phương pháp được
tâm học sử dụng trong những
tình huống phức tạp nhằm xác định
các khả năng, các kỹ năng cần
thiết ở các đối tượng nghiên cứu.
- Phương pháp chẩn đoán
tâm lý: phương pháp được tiến
hành trên sở phân tích những
“triệu chứng” bên ngoài như ngôn
ngữ, cử chỉ, diện mạo cộng với khả
năng trực giác để tìm hiểu những
đặc điểm tâm lý nhất định từ
những đối tượng cần nghiên cứu.
2- Ý nghĩa của việc nghiên
cứu môn học đối với từng vị trí
công tác của học viên :
Tuỳ vị trí công c của
mỗi người nêu lên ý nghĩa của
việc nghiên cứu n học. Ý nghĩa
chung của việc nghiên cứu môm
học đối với mọi vị trí công tác là :
Một, giúp cho bản thân nắm
vững hệ thống tri thức khoa học về
tâm thể vận dụng vào việc
chẩn đoán am hiểu tâm cán
bộ, giải thích được hành vi và hành
động của họ, dự đoán được thái độ
phản ứng của các nhân làm
sở cho việc đánh giá, sắp xếp
cán bộ quan đơn v cho phù
hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.
Hai, giúp bản thân nhận ra
hình nhân cách người lãnh đạo
quản lý, hiểu được những đặc
điểm phẩm chất nhân ch người
lãnh đạo quản lý, từ đó xác định
con đường, biện pháp để hoàn
thiện nhân cách và xây dựng uy tín
lãnh đạo cho bản thân mình.
Ba, giúp bản thân nắm vững
tri thức m học lãnh đạo quản
lý, hiểu được đặc điểm tâm của
tập thể, nhóm cộng đồng thuộc đối
tượng lãnh đạo quản lý, từ đó
những c động làm cho các
nhân, tập thể, nhóm, cộng đồng
phát huy tối đa những tiềm năng
của mình vào việc xây dựng
quan đơn vị vững mạnh, tạo ra
được những quan hệ lành mạnh và
tốt đẹp trong cơ quan đơn vị .
Bốn, giúp cho bản thân hiểu
được sở tâm lý của hoạt động
lãnh đạo quản , từ đó biện
pháp nâng cao hiệu quả của hoạt
động lãnh đạo quản lý của mình.
Năm, thông qua lĩnh hội kiến
thức môn học, bản thân hiểu được
những điểm mạnh, điểm yếu của
mình, có dịp kiểm nghiệm việc đã
làm thời gian qua nghĩ đến
những việc cần phải điều chỉnh để
làm tốt hơn trong thời gian tới.
( Xem tài liệu: TS Võ Thành
Khối - Tâm lý học quản lý lãnh
đạo, Nxb CTQG, H.2006, trang 15,
16)
1
Môn tâm lý lãnh đạo - quản lý - Trang 2
Môn tâm lý lãnh đạo - quản lý - Người đăng: Đạt Béoo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Môn tâm lý lãnh đạo - quản lý 9 10 222