Ktl-icon-tai-lieu

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn LĐ VN

Được đăng lên bởi David Hoang
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸
nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng , theo ®Þnh híng XHCN nÒn
kinh tÕ níc ta ®· cã sù biÕn ®æi s©u s¾c vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Trong bèi c¶nh
®ã mét sè doanh nghiÖp ®· gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn ®Ó më réng
quy m« s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông mét sè vèn nhÊt ®Þnh ®Ó ®Çu
t, mua s¾m c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
nh tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§), trang thiÕt bÞ. Vèn ®ã gäi lµ vèn kinh doanh cña
doanh nghiÖp (DN). V× vËy vènlµ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®îc
®èi víi mäi doanh nghiÖp.
Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm vèn cè ®Þnh (VC§) vµ vèn
lu ®éng, viÖc khai th¸c sö dông VC§ cña c¸c kú kinh doanh tríc, doanh
nghiÖp sÏ ®Æt ra c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch sö dông cho c¸c kú kinh doanh tíi
sao cho cã lîi nhÊt ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh
doanh cho DN .
XuÊt ph¸t tõ vai trß vµ tÇm quan träng cña hiÖu qu¶ sö dông VC§ ®èi
víi c¸c DN , trong qu¸ tr×nh häc tËp ë trêng vµ thêi gian kiÕn tËp, t×m hiÓu,
nghiªn cøu t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam. Cïng víi sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng tµi
chÝnh kÕ to¸n em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng
cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn lao ®éng
ViÖt Nam". Víi mong muèn gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vµo
c«ng cuéc c¶i tiÕn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§ t¹i nhµ kh¸ch.
§©y thùc sù lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p mµ gi¶i quyÕt nã kh«ng nh÷ng ph¶i
cã kiÕn thøc, n¨ng lùc mµ cßn ph¶i cã kinh nghiÖm thùc tÕ. MÆt kh¸c do
nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vÒ mÆt tr×nh ®é, thêi gian ®i kiÕn tËp ng¾n nªn ch¾c
ch¾n ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c
thÇy c« gi¸o trong bé m«n.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn cßn cã 3 phÇn chÝnh
sau:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ vèn cè ®Þnh vµ tµi s¶n cè ®Þnh trong
c¸c doanh nghiÖp.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng qu¶n trÞ vèn cè ®Þnh t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn
lao ®éng ViÖt Nam.
Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn
lao ®éng ViÖt Nam.

0

Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ VC§ vµ TSC§
trong c¸c doanh nghiÖp
1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ tµi s¶n cè ®Þnh vµ vèn cè ®Þnh

1.1.1. Tµi s¶n cè ®Þnh
1.1.1.1. Kh¸i niÖm
§Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp (DN)
ph¶i cã c¸c yÕu tè: søc lao ®éng , t liÖu lao ®éng, vµ ®èi tîng lao ®éng .
Kh¸c víi c¸c ®èi tîng ...
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn kinh hµng ho¸
nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo chÕ thÞ trêng , theo ®Þnh híng XHCN nÒn
kinh tÕ níc ta ®· cã sù biÕn ®æi s©u s¾c vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Trong bèi c¶nh
®ã mét sè doanh nghiÖp ®· gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn ®Ó më réng
quy m« s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp ph¶i dông mét sè vèn nhÊt ®Þnh ®Ó ®Çu
t, mua s¾m c¸c yÕu cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
nh tµi s¶n ®Þnh (TSC§), trang thiÕt bÞ. Vèn ®ã gäi lµ vèn kinh doanh cña
doanh nghiÖp (DN). V× vËy vènlµ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®îc
®èi víi mäi doanh nghiÖp.
Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm vèn ®Þnh (VC§) vèn
lu ®éng, viÖc khai th¸c dông VC§ cña c¸c kinh doanh tríc, doanh
nghiÖp ®Æt ra c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch dông cho c¸c kinh doanh tíi
sao cho lîi nhÊt ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh
doanh cho DN .
XuÊt ph¸t vai trß tÇm quan träng cña hiÖu qu¶ dông VC§ ®èi
víi c¸c DN , trong qu¸ tr×nh häc tËp ë trêng thêi gian kiÕn p, t×m hiÓu,
nghiªn cøu t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam. Cïng víi h-
íng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o c¸c n nh©n viªn phßng tµi
chÝnh to¸n em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét biÖn ph¸p nh»m n©ng
cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Þnh t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn lao ®éng
ViÖt Nam". Víi mong muèn gãp mét phÇn c«ng søc nhá cña m×nh vµo
c«ng cuéc c¶i tiÕn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§ t¹i nhµ kh¸ch.
§©y thùc sù lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p mµ gi¶i quyÕtkh«ng nh÷ng ph¶i
kiÕn thøc, n¨ng lùc cßn ph¶i kinh nghiÖm thùc tÕ. MÆt kh¸c do
nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh mÆt tr×nh ®é, thêi gian ®i kiÕn tËp ng¾n nªn ch¾c
ch¾n ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong ®îc gãp ý cña c¸c
thÇy c« gi¸o trong bé m«n.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi ngoµi lêi ®Çu kÕt luËn cßn cã 3 phÇn chÝnh
sau:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò luËn vèn ®Þnh vµ tµi s¶n ®Þnh trong
c¸c doanh nghiÖp.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng qu¶n trÞ vèn cè ®Þnh t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn
lao ®éng ViÖt Nam.
Ch¬ng III : Mét gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ t¹i nhµ kh¸ch Tæng liªn ®oµn
lao ®éng ViÖt Nam.
0
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn LĐ VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn LĐ VN - Người đăng: David Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn LĐ VN 9 10 255