Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp huy dộng vốn nhằm thúc đẩy phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1264 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mét sè gi¶i ph¸p huy ®éng vèn nh»m thóc ®Èy sù ph¸t
triÓn cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë
ViÖt Nam trong giai ®o¹n tíi (2001 - 2005)
A. §Æt vÊn ®Ò
Trong c¸c nÒn kinh hiÖn nay, c¸c nÒn kinh ph¸t triÓn, c
doanh nghiÖp võa nhá (DNV&N) ®Òu vai trß hÕt søc quan träng.
kh«ng chØ t¹o ra mét tû lÖ GDP ®¸ng kÓ, mµ cßn gãp phÇn t¹o ra nhiÒu c«ng
¨n viÖc lµm cho héi, tËn dông khai th¸c tèt c¸c tiÒm n¨ng nguån
lùc t¹i chç. V× vËy nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®· cã chÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn
c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.
ë níc ta, nhÊt trong thêi ®æi míi chuyÓn ®æi chÕ qu¶n
kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp võa nhá ®· nh÷ng bíc ph¸t triÓn nhanh
chãng. Tíi nay, theo kÕt qu¶ ®iÒu tra th× c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· t¹o
ra tæng s¶n phÈm chiÕm gÇn 80% GDP, chiÕm 79% c lîng lao ®éng cña
níc, gãp 70% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu, chñ yÕu xuÊt khÈu g¹o, thuû
s¶n, cµ phª, chÌ kÕt qu¶ nµy ® îc lµ do nhµ níc ta ®· nhËn thøc ®îc vai
trß cña c¸c doanh nghiÖp võa nhá trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh thÞ
trêng ®Þnh híng héi chñ nghÜa. Tõ ®ã nhµ níc ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch u
®·i, hç trî ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.
MÆc vËy, trªn con ®êng ph¸t triÓn cña c doanh nghiÖp võa
nhá cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i: Tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt c
hËu, k n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc quèc thÊp, tr×nh ®é
qu¶n lý yÕu kÐm, khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn víi c¸c nguån vèn ®Çu t
VËy, ph¶i lµm ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c cña c¸c
doanh nghiÖp võa nhá ë níc ta hiÖn nay? rÊt nhiÒu c gi¶i ph¸p ®Ó
gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n tån ®äng ®ã, gióp cho c doanh nghiÖp võa
nhá ph¸t triÓn ®óng víi tiÒm n¨ng trÝ cña trong nÒn kinh thÞ tr-
êng.
Bµi viÕt nµy em chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn
víi c¸c nguån vèn t¹i c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam hiÖn nay,
®ã ®a ra mét gi¶i ph¸p huy ®éng vèn ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn h¬n n÷a
cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong giai ®o¹n tíi.
1
Một số giải pháp huy dộng vốn nhằm thúc đẩy phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp huy dộng vốn nhằm thúc đẩy phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Một số giải pháp huy dộng vốn nhằm thúc đẩy phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 9 10 357