Ktl-icon-tai-lieu

một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ ở việt nam

Được đăng lên bởi Sỏi Đá
Số trang: 186 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé th−¬ng m¹i

§Ò tµi khoa häc cÊp bé
M· sè: 2004-78-008

B¸o c¸o tæng hîp
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn th−¬ng m¹i
hµng ho¸ vµ dÞch vô cña ViÖt Nam víi c¸c n−íc
tiÓu vïng s«ng mª k«ng më réng

5896
21/6/2006

Hµ Néi 12/2005

Bé th−¬ng m¹i

§Ò tµi khoa häc cÊp bé
M∙ sè: 2004-78-008

Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn th−¬ng m¹i
hµng ho¸ vµ dÞch vô cña ViÖt Nam víi c¸c n−íc
tiÓu vïng s«ng mª k«ng më réng

C¬ quan qu¶n lý: Bé Th−¬ng m¹i
C¬ quan chñ tr× thùc hiÖn: ViÖn Nghiªn cøu Th−¬ng m¹i

Chñ nhiÖm ®Ò tµi: PGS.TS. NguyÔn V¨n Nam
C¸c thµnh viªn:
- ThS. NguyÔn L−¬ng Thanh
- CN. NguyÔn V¨n Toµn
- CN. Lª Huy Kh«i

C¬ quan chñ tr× thùc hiÖn

Chñ tÞch héi ®ång nghiÖm thu

C¬ quan qu¶n lý

Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t
GMS: TiÓu vïng s«ng Mª K«ng më réng
WTO: Tæ chøc Th−¬ng m¹i thÕ giíi
EU: Liªn minh ch©u ¢u
UNDP: Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña Liªn hîp quèc
ASEAN: HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸
ASEM: DiÔn ®µn hîp t¸c ¸ - ¢U
AFTA: Khu vùc th−¬ng m¹i tù do ASEAN
ASEAN-CCI: Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ASEAN
ASEAN-BAC: Héi ®ång T− vÊn kinh doanh ASEAN
AICO: HiÖp ®Þnh vÒ ch−¬ng tr×nh hîp t¸c c«ng nghiÖp ASEAN
WEF: DiÔn ®µn kinh tÕ thÕ giíi
ADB: Ng©n hµng ph¸t triÓn ch©u ¸
WB: Ng©n hµng thÕ giíi
IMF: Quü tiÒn tÖ quèc tÕ
AC-FTA: HiÖp ®Þnh khung Khu vùc th−¬ng m¹i tù do ASEAN-Trung Quèc
FTA: Khu th−¬ng m¹i tù do
RTA: Tho¶ thuËn th−¬ng m¹i khu vùc
MFN: Quy chÕ tèi huÖ quèc
GSP: Quy chÕ thuÕ quan −u ®·i phæ cËp
PTA: HiÖp ®Þnh −u ®·i thuÕ quan
BTA: HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i tù do song ph−¬ng
AIA: HiÖp ®Þnh khung vÒ khu vùc ®Çu t− ASEAN
EWEC: Hµnh lang §«ng-T©y
NDT: Nh©n d©n tÖ
USD: §« la Mü
Baht: TiÒn B¹t cña Th¸i
Kyat: TiÒn cña Mianma
UBND: Uû ban nh©n d©n
KH-CN: Khoa häc - c«ng nghÖ
TP.HCM: Thµnh phè Hå ChÝ Minh
VCCI: Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam
VDC: C«ng ty §iÖn to¸n vµ TruyÒn sè liÖu

Môc lôc
Néi dung
Më ®Çu
Ch−¬ng I: tiÓu vïng s«ng Mª K«ng më réng (GMS) - C¬ héi vµ
th¸ch thøc cña ViÖt Nam trong hîp t¸c ph¸t triÓn
th−¬ng m¹i víi c¸c n−íc GMS
I. §Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi TiÓu vïng s«ng Mª K«ng më réng
1.1. Vµi nÐt vÒ s«ng Mª K«ng
1.2. §Æc ®iÓm cña l−u vùc Mª K«ng
1.3. §Æc ®iÓm kinh tÕ th−¬ng m¹i cña GMS
II. LÞch sö h×nh thµnh, nguyªn t¾c vµ néi dung hîp t¸c cña GMS
2.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña GMS
2.2. Nguyªn t¾c hîp t¸c
2.3. Nh÷ng néi dung hîp t¸c cña GMS
III. Vai trß t¸c ®éng cña GMS
3.1. §èi víi thÕ giíi vµ khu vùc
3.2. §èi víi c¸c n−íc thuéc TiÓu vïng
IV. C¬ héi vµ th¸ch thøc cña ViÖt Nam trong ph¸t triÓn th−¬ng m¹i víi c¸c
n−íc trong GMS
4.1 ...
Bé th¬ng m¹i
§Ò tµi khoa häc cÊp bé
M· sè: 2004-78-008
B¸o c¸o tæng hîp
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn th¬ng m¹i
hµng ho¸ vµ dÞch vô cña ViÖt Nam víi c¸c níc
tiÓu vïng s«ng mª k«ng më réng
5896
21/6/2006
Hµ Néi 12/2005
một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ ở việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ ở việt nam - Người đăng: Sỏi Đá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
186 Vietnamese
một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ ở việt nam 9 10 672