Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nguồn vốn ODA ở Việt Nam

Được đăng lên bởi pdn-phungnam
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 46 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi, vèn ®Çu t cho ph¸t triÓn lµ
mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mçi quèc
gia. §èi víi ViÖt Nam, môc tiªu ®Æt ra thùc hiÖn thµnh c«ng qu¸ tr×nh CNH-
H§H ®Êt níc, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020, ViÖt Nam b¶n trë thµnh mét níc c«ng
nghiÖp. Do ®ã viÖc thu hót vèn ®Çu t trë thµnh chiÕn lîc quan träng cña ®Êt níc.
Nguån vèn ODA ®îc chÝnh phñ ViÖt Nam ®¸nh gi¸ mét trong nh÷ng
nguån vèn quan träng cña Ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc dông cho c¸c môc ®Ých ph¸t
triÓn kinh héi. Nguån vèn nµy ®· phÇn nµo ®¸p øng nhu cÇu bøc thiÕt vèn
trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt nuíc, gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng
trëng kinh gi¶m ®ãi nghÌo. Tuy nhiªn ODA kh«ng chØ mét kho¶n cho vay,
®i kÌm víi c¸c ®iÒu kiÖn ng buéc chÝnh trÞ, kinh tÕ. SÏ g¸nh nÆng
nÇn cho c¸c thÕ sau hoÆc ph¶i chÞu chi phèi cña níc ngoµi nÕu chóng ta
kh«ng biÕt c¸ch qu¶n dông ODA. Bëi vËy qu¶n dông ODA sao
cho hiÖu qu¶, phï hîp víi môc tiªu ®Þnh híng ph¸t triÓn ®Êt níc mét yªu
cÇu tÊt yÕu.
mét sinh viªn chuyªn ngµnh Qu¶n kinh tÕ- §¹i häc kinh Quèc
d©n Hµ Néi, em thÊy viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi Mét gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng
c«ng t¸c qu¶n lý dông nguån Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) ë ViÖt
Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay" rÊt thiÕt thùc thÓ phôc cho chuyªn
m«n cña em sau nµy. Th«ng qua kiÕn thøc ®· tiÕp thu trªn líp cïng víi gióp ®ì
cña thÇy gi¸o , gi¸o m«n viÖc tham kh¶o mét tµi liÖu, em xin tr×nh bµy
néi dung ®Ò tµi nµy nh sau:
Ch¬ng I: Tæng quan nguån trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA). Vai
trß cña ODA ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiÕp nhËn vµ sö dông ODA ë ViÖt Nam
trong thêi gian qua.
Ch¬ng III: Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n
vµ sö dông ODA.
Hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n GS. PTS §ç Hoµng
Toµn- gi¶ng viªn trêng §¹i häc Kinh Quèc d©n Néi ®· tËn t×nh híng dÉn em
trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu. Do tr×nh ®é h¹n cña ngêi viÕt nªn ®Ò tµi kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt cÇn sung, em rÊt mong nhËn ®îc xem xÐt, ®ãng
gãp ý kiÕn cña thÇy c« ®Ó ®Ò tµi nghiªn cøu cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2001
1
Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nguồn vốn ODA ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nguồn vốn ODA ở Việt Nam - Người đăng: pdn-phungnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nguồn vốn ODA ở Việt Nam 9 10 769