Ktl-icon-tai-lieu

Một số nét chính về diễn biến thị trường giá cả Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 và dự báo cả năm 2014

Được đăng lên bởi tekato
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
26/11/2014

Một số nét chính về diễn biến thị trường giá cả Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 và dự báo cả năm 2014

Một số nét chính về diễn biến thị trường giá cả Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 và dự báo cả năm
2014
30/07/2014-01:48:00 PM

Lê Liên Thủy
Phạm Minh Thụy
Viện Kinh tế - Tài chính.
Diễn biến thị trường, giá cả 6 tháng đầu năm 2014 ở Việt Nam
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 6/2014 tăng 0,30% so với tháng 5/2014; tăng 1,38% so với tháng 12/2013 và chỉ số CPI bình quân 6 tháng đầu
năm 2014 tăng 4,77% so với 6 tháng đầu năm 2013. Đây là mức tăng thấp nhất ở Việt Nam trong số CPI tháng 6 của 13 năm gần đây (2002 – 2014). Xin xem thêm biểu đồ 1.
Xét về chỉ số giá của từng nhóm hàng trong CPI tháng 6/2014 so với tháng 12/2013, tăng mạnh nhất là giá nhóm Giao thông (tăng 2,75%); sau đó là nhóm Đồ uống và
thuốc lá (tăng 2,35%); Hàng hóa và dịch vụ khác (tăng 1,96%); May mặc, mũ nón, giày dép (tăng 1,84%); Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (cả nhóm tăng 1,56%, riêng Lương thực
tăng 0,67%, Thực phẩm tăng 1,54%, Ăn uống ngoài gia đình tăng 2,57%); Văn hóa, giải trí và du lịch (tăng 1,48%); Thiết bị và đồ dùng gia đình (tăng 1,47%). Nhóm giảm giá
hoặc tăng thấp hơn tốc độ tăng giá chung là nhóm Bưu chính viễn thông (giảm 0,35%); tiếp đó là nhóm Nhà ở và vật liệu xây dựng (tăng 0,11%); Giáo dục (cả nhóm tăng
0,13%, riêng dịch vụ giáo dục tăng 0,06%); Thuốc và dịch vụ y tế (cả nhóm tăng 1,13%, riêng dịch vụ y tế tăng 1,09%)…
Nguyên nhân chính khiến chỉ số CPI 6 tháng đầu năm 2014 có diễn biến như trên là do 3 nhóm nhân tố sau:
Thứ nhất, do xác định chống lạm phát là mục tiêu hàng đầu nên Chính phủ đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, bình ổn giá cả
thị trường. Chính phủ xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 là: “Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng,
hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế”. Để thực hiện tốt mục
tiêu tổng quát và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2014, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, trọng tâm là Nghị quyết số
01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2014.
Một nguyên nhân khá quan trọng tác động làm diễn biến CPI ở Việt ...
26/11/2014 Mt số nét chính về diễn biến thị trường giá cả Vit Nam 6 tháng đu năm 2014 d báo cả năm 2014
http://qlg.mof.gov.vn/portal/pls/portal/SHARED_APP.UTILS.print_preview?p_page_url=http%3A%2F%2Fqlg.mof.gov.vn%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2Fqlg
1/3
Một số nét chính về diễn biến thị trường giá cả Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 và dự báo cả năm
2014
30/07/2014-01:48:00 PM
Lê Liên Thủy
Phạm Minh Thụy
Viện Kinh tế - i chính.
Diễn biến thị trường, giá cả 6 tháng đầu m 2014 ở Việt Nam
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI tng 6/2014 tăng 0,30% so với tháng 5/2014; tăng 1,38% so với tháng 12/2013 và chỉ s CPI bình quân 6 tháng đầu
m 2014 tăng 4,77% so với 6 tháng đầu năm 2013. Đây là mức tăng thấp nhất ở Việt Nam trong số CPI tháng 6 của 13 năm gần đây (2002 – 2014). Xin xem thêm biểu đồ 1.
Xét về chỉ số giá của từng nhóm ng trong CPI tháng 6/2014 so với tháng 12/2013, tăng mạnh nhất là giá nhóm Giao thông (tăng 2,75%); sau đó nhóm Đồ uống và
thuốc lá (tăng 2,35%); Hàng hóa và dịch vụ khác (tăng 1,96%); May mặc, mũ nón, giày dép (tăng 1,84%); Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (cả nhóm tăng 1,56%, riêng Lương thực
tăng 0,67%, Thực phẩm tăng 1,54%, Ăn uống ngoài gia đình tăng 2,57%); Văn a, giải trí du lịch (tăng 1,48%); Thiết bị và đồ ng gia đình (tăng 1,47%). Nm giảm g
hoặc tăng thấp hơn tốc độ tăng giá chung nhóm u chính viễn thông (giảm 0,35%); tiếp đó nhóm Nhà và vt liệu xây dựng (tăng 0,11%); Giáo dục (cả nhóm tăng
0,13%, riêng dịch v giáo dục tăng 0,06%); Thuốc và dịch vụ y tế (cả nhóm tăng 1,13%, riêng dịch vụ y tế tăng 1,09%)…
Nguyên nhân chính khiến chỉ số CPI 6 tháng đầu năm 2014 có diễn biến như tn là do 3 nhóm nn tố sau:
Thứ nhất, do xác định chống lạm phát mục tiêu ng đầu nên Chính phủ đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm ổn định nh hình kinh tế - hội, bình ổn giá c
thị trường. Chính phủ xác định mục tiêu pt triển kinh tế - hội năm 2014 là: Tiếp tc n định kinh tế , kiểm soát lạm phát; tăng trưng hợp ng cao chất lượng,
hiệu qu, sức cnh tranh của nền kinh tế trênsở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế”. Để thực hiện tốt mục
tiêu tổng quát và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của m 2014, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điềunh, trọng tâm là Nghị quyết số
01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phvề những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch pt triển kinh tế - xã hội dự tn ngân sách nhà
nước năm 2014.
Một nguyên nhân khá quan trọng tác động m diễn biến CPI Việt Nam thi gian qua tăng rất chậm và có dấu hiệu giảm ở 1 số tháng là bởi tổng cầu giảm, vì sức mua
yếu. Tổng cầu giảm thể hiện rất rõ qua những số liệu thống kê như:
Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầum 2014 ước tính đạt đạt 1179 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng km 2013 (trong khi đó, chỉ
tiêu y của năm 2013, 2012 và 2011 lần lượt là 11,9%, 20,8% và 22,5%).
Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thời điểm 01/06/2014 so với cùng k2013 tăng 12,8%. Trong khi đó, chỉ tiêu y của thi điểm 01/06/2013 chỉ tăng
9,7%.
Tình hình tiêu thng ng, thủy sản thời gian cũng rất khó kn, đặc biệt những mặt hành chủ lực của ng nghiệp Việt Nam như: lúa gạo, cà phê, rau quả (dưa
hấu, thanh long, vải...).v.v. Với lực lượng đông đảo người ng n khó tiêu thụ được sn phẩm mình làm ra và thu nhập rất thấp hoặc chịu lỗ thì sức mua tn hội bị
hạn chế là hậu quả trực tiếp.
Biểu đồ 1: Chỉ số CPI của một số năm so với tháng 12m trước (Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Một số nét chính về diễn biến thị trường giá cả Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 và dự báo cả năm 2014 - Trang 2
Một số nét chính về diễn biến thị trường giá cả Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 và dự báo cả năm 2014 - Người đăng: tekato
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Một số nét chính về diễn biến thị trường giá cả Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 và dự báo cả năm 2014 9 10 755