Ktl-icon-tai-lieu

Một số nết về chất lượng tăng trưởng

Được đăng lên bởi xuanlamkhxh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ NÉT VỀ
CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Trịnh Quang Vượng, Ngô Thị Kim Dung
Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia
Những năm 90 của thế kỷ 20 đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của các nước trên thế giới nhưng
đồng thời cũng chứng kiến nền kinh tế các nước bắt đầu đi vào tình trạng thoái trào, trì trệ, kể cả ở
những nước mà trước đây đã từng đạt được tốc độ tăng trưởng mạnh. Chính sự đảo lộn này đã cho
chúng ta những kinh nghiệm bổ ích và phải làm những gì để đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế.
Vấn đề chủ yếu ở đây không chỉ là tốc độ tăng trưởng mà là chất lượng tăng trưởng trong sự phát
triển kinh tế nói chung.
Tuy nhiên, vấn đề chất lượng tăng trưởng hết sức phức tạp, có liên quan đến nhiều yếu tố. Bài viết
sẽ đề cập một số nét về chất lượng tăng trưởng kinh tế.
1. Đầu tư phát triển các loại tài sản cơ bản
Những tài sản đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của từng nước là: tài sản
và tích luỹ tài sản vật chất, con người - nguồn nhân lực của xã hội và tài sản là nguồn tài nguyên
thiên nhiên. Tiến bộ khoa học công nghệ và kỹ thuật có một vai trò quan trọng vì ảnh hưởng lớn
đến việc sản xuất và sử dụng các loại tài sản trên.
Để từng bước nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế cần quan tâm đến tăng tích luỹ tài sản hữu hình,
ngoài ra, các loại tài sản khác như con người cũng như nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng phải được
quan tâm tương xứng. Tích luỹ tài sản, tiến bộ khoa học kỹ thuật, năng suất lao động của các loại tài
sản này có ý nghĩa quyết định đến những tác động lâu dài chống đói nghèo.
Bên cạnh đầu tư vào tài sản vật chất, con người, nguồn tài nguyên thiên nhiên cùng với đổi mới
chính sách và phương thức quản lý kinh tế - xã hội cũng góp phần nâng cao tiến bộ khoa học kỹ
thuật và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), từ đó lại thúc đẩy tăng trưởng.
Tuy nhiên, những sai lệch về chính sách, tham nhũng, quản lý sai lầm, bất ổn thị trường và những
tác động bên ngoài cũng có thể đưa đất nước theo hướng sai lầm và tích luỹ tài sản không cân đối.
Tình trạng này có thể làm cho tăng trưởng thu nhập và lợi ích thấp dưới mức tiềm năng.
?nh hưởng của những chính sách sai lầm về tích luỹ nguồn nhân lực và tài nguyên liên quan đến tài
sản vật chất có thể làm giảm mức tăng trưởng và phúc lợi. Ngược lại, nếu khống chế được tham
nhũng, quản lý tốt và có chính sách hợp lý có thể thúc đẩy tăng tích luỹ tài sản, góp phần tăng trưởng
nhanh hơn.
Tham nhũng có tác động tiêu cực đối với nền kinh tế:
Thứ nhất là làm giảm luồng vốn đầu tư, hạn chế tăng trưở...
MỘT SỐ NÉT VỀ
CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Trịnh Quang Vượng, Ngô Thị Kim Dung
Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia
Những năm 90 của thế kỷ 20 đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của các ớc trên thế giới nhưng
đồng thời cũng chứng kiến nền kinh tế c nước bắt đầu đi o tình trạng thoái trào, trì trệ, kể cả
những nước mà trước đây đã từng đạt được tốc độ tăng trưởng mạnh. Chính sự đảo lộn này đã cho
chúng ta những kinh nghiệm bổ ích phải làm những để đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế.
Vấn đề chủ yếu đây không chỉ tốc độ tăng trưởng chất lượng tăng trưởng trong sự phát
triển kinh tế nói chung.
Tuy nhiên, vấn đề chất lượng tăng trưởng hết sức phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố. Bài viết
sẽ đề cập một số nét về chất lượng tăng trưởng kinh tế.
1. Đầu tư phát triển các loại i sản cơ bn
Những tài sản đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của từng nước là: tài sản
tích luỹ tài sản vật chất, con người - nguồn nhân lực của hội tài sản nguồn tài nguyên
thiên nhiên. Tiến bộ khoa học công nghệ kỹ thuật một vai t quan trọng ảnh hưởng lớn
đến việc sản xuất và sử dụng các loại tài sản trên.
Để từng bước nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế cần quan tâm đến tăng tích luỹ tài sản hữu hình,
ngoài ra, các loại tài sản khác như con người cũng như nguồn tài nguyên thiên nhiênng phải được
quan tâm tương xứng. Tích luỹ tài sản, tiến bộ khoa học kỹ thuật, năng suất lao động của các loại tài
sản này có ý nghĩa quyết định đến những tác động lâu dài chống đói nghèo.
Bên cạnh đầu vào tài sản vật chất, con người, nguồn tài nguyên thiên nhiên cùng với đổi mới
chính sách phương thức quản kinh tế - hội cũng góp phần nâng cao tiến bộ khoa học kỹ
thuật và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), từ đó lại thúc đẩy tăng trưởng.
Tuy nhiên, những sai lệch về chính sách, tham nhũng, quản sai lầm, bất ổn thị trường những
tác động bên ngoài cũng có thể đưa đất nước theo hướng sai lầm và tích luỹ tài sản không cân đối.
Tình trạng này có thể làm cho tăng trưởng thu nhập và lợi ích thấp dưới mức tiềm năng.
?nh ng của những chính ch sai lầm về ch lunguồn nhân lực i ngun ln quan đến i
sản vật chất thể làm giảm mức ng trưởng phúc lợi. Ngược lại, nếu khống chế được tham
nng, qun lý tốt và có chính sách hợp lý có thể thúc đẩy tăng tích luỹ tài sản, góp phn tăng trưng
nhanh hơn.
Tham nhũng có tác động tiêu cực đối với nền kinh tế:
Thứ nhất làm giảm luồng vốn đầu tư, hạn chế tăng trưởng kinh tế gây bất ổn định kinh tế do
giới kinh doanh coi đó là một loại thuế;
Thứ hai làm sụt giảm sai lệch các nguồn lực trong nền kinh tế (thất thu thuế, đầu vào các
lĩnh vực/dự án thiếu hiệu quả, bóp méo/cắt xén các khoản chi tiêu ngân sách, giảm chất lượng kết
cấu hạ tầng, kích thích nguồn nhân lực tìm kiếm đặc quyền, đặc lợi thay nỗ lực nâng cao năng
lực,...);
Th ba là đè gánh nng lên vai ngưi nghèo;
Thứ tư là làm giảm sút lòng tin của người lao động đối với bộ máy nhà nước.
Quá tập trung vào tích luỹ tài sản vật chất, các nước đang phát triển thể bị cuốn vào thực hiện
các chính sách trợ cấp đầu XDCB. Điều này dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp đặc quyền
luôn được đảm bảo về lợi ích. Trong khi đó, tình trạng đầu tư không đúng mức vào giáo dục, y
tế sức khoẻ, tình trạng khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên dẫn đến giá trị loại tài
sản là nguồn nhân lực bị hạn chế và không được đánh giá đúng mức, tài nguyên thiên nhiên bị tàn
phá.
Tổng hợp tổng thể kinh tế các nước trên thế giới, những năm đầu thập kỷ 90, tổng trợ cấp cho
nông nghiệp, năng lượng, giao thông đường bộ đường thuỷ đã đạt mức dự tính từ 700 tỉ đô la
đến 900 tỉ đô la, trong đó khoảng 2/3 là ở các nước công nghiệp phát triển và 1/3 ở các nước đang
phát triển. Sự trợ cấp này đã ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của ngưòi sản xuất nhỏ, đặc biệt là
người lao động nông nghiệp ở các nước kém phát triển.
Hiện nay đánh giá sự phát triển kinh tế người ta thường sử dụng chỉ tiêu tăng trưởng Tổng sản
phẩm trong nước (hoặc GDP bình quân đầu người) như là đại diện cho sự phát triển. Một phần của
tiến bộ xã hội là sự kết hợp giữa tăng trưởng GDP và tăng trưởng lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, sự tin
Một số nết về chất lượng tăng trưởng - Trang 2
Một số nết về chất lượng tăng trưởng - Người đăng: xuanlamkhxh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Một số nết về chất lượng tăng trưởng 9 10 785