Ktl-icon-tai-lieu

Mục đích thẩm định góc độ nhà nước

Được đăng lên bởi trantatdat0411-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

Mục đích thẩm định

Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước xem xét, phê duyệt cấp vốn và
cấp giấy phép đầu tư. Vốn ngân sách Nhà nước sử dụng để đầu tư phát triển theo
kế hoạch thông qua các dự án các công trình, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, hỗ
trợ vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước, các DAĐT quan trọng của quốc gia trong
từng thời kỳ. Dự án sẽ được phê duyệt, cấp giấy phép đầu tư khi mục tiêu của dự
án phù hợp với đường lối, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, khi
hoạt động của dự án không gây ảnh hưỏng đến môi trường và mang lại hiệu quả
kinh tế- xã hội.Dự án được phê duyệt thì các bên liên quan đến dự án phải
tuân theo nội dung, yêu cầu của dự án. Nếu nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa
các bên liên quan thì dự án là một trong những cơ sở pháp lý để giải quyết.
Thẩm định dự án đầu tư trên phương diện nhà nước là việc tiến hành nghiên
cứu, phân tích một cách khách quan, khoa học và toàn diện tất cả các nội dung
kinh tế - kỹ thuật – xã hội của dự án, đặt trong mối tương quan với môi trường tự
nhiên, kinh tế và xã hội để cho phép đầu tư hoặc ra quyết định cấp phép đầu tư
hoặc có biện pháp khuyến khích, hỗ trợ dự án.
2. Vai trò và sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư trên phương diện nhà
nước.
Thẩm định dự án đầu tư là cần thiết bắt nguồn từ vai trò quản lý vĩ mô của nhà
nước đối với các hoạt động đầu tư . Nhà nước với chức năng công quyền của mình
sẽ can thiệp vào quá trình lựa chọn các dự án đầu tư . Tất cả các dự án đầu tư thuộc
mọi nguồn vốn, mọi thành phần kinh tế đều phải đóng góp vào lợi ích chung của
đất nước. Bởi vậy trước khi ra quyết định đầu tư hay cho phép đầu tư, các cơ quan
có thẩm quyền của nhà nước cần biết xem dự án đó có góp phần đạt được mục tiêu
của quốc gia hay không, nếu có thì bằng cách nào và đến mức độ nào. Việc xem
xét này gọi là thẩm định dự án . Một dự án đầu tư dù được tiến hành soạn thảo kỹ
lưỡng đến đâu cũng vẫn mang tính chủ quan của người soạn thảo. Vì vậy để đảm
bảo tính khách quan của dự án, cần thiết phải thẩm định. Các nhà thẩm định
thường có cách nhìn rộng trong việc đánh giá dự án. Họ xuất phát từ lợi ích chung
của toàn xã hội, toàn cộng đồng để xem xét các lợi ích kinh tế- xã hội mà dự án

đem lại. Mặt khác, khi soạn thảo dự án có thể có những sai sót, các ý kiến có thể
mâu thuẫn, không logic, thậm chí có thể có những sơ hở gây ra tranh chấp giữa các
đối tác tham gia đầu tư. Thẩm định dự án là cần thiết. Nó là một bộ phận của công
tác quản lý nhằm đảm bảo cho hoạt động đầu tư c...
I. Mục đích thẩm định
Dự án đầu tưsở để cơ quan quảnNhà nước xem xét, phê duyệt cấp vốn
cấp giấy phép đầu tư. Vốn ngân ch Nhà nước sử dụng để đầu phát triển theo
kế hoạch thông qua các dự án các công trình, kết cấu hạ tầng kinh tế hội, hỗ
trợ vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước, các DAĐT quan trọng của quốc gia trong
từng thời kỳ. Dự án sẽ được phê duyệt, cấp giấy phép đầu khi mục tiêu của dự
án phù hợp với đường lối, chính sách phát triển kinh tế, hội của đất nước, khi
hoạt động của dự án không gây ảnh hưỏng đến môi trường mang lại hiệu quả
kinh tế- hội.Dự án được phê duyệt thì các bên liên quan đến dự án phải
tuân theo nội dung, yêu cầu của dự án. Nếu nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa
các bên liên quan thì dự án là một trong những cơ sở pháp lý để giải quyết.
Thẩm định dự án đầu trên phương diện nhà nước việc tiến hành nghiên
cứu, phân tích một cách khách quan, khoa học và toàn diện tất cả các nội dung
kinh tế - kỹ thuật hội của dự án, đặt trong mối tương quan với môi trường tự
nhiên, kinh tế và hội để cho phép đầu hoặc ra quyết định cấp phép đầu tư
hoặc có biện pháp khuyến khích, hỗ trợ dự án.
2. Vai trò sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu trên phương diện nhà
nước.
Thẩm định dự án đầu cần thiết bắt nguồn từ vai t quản của nhà
nước đối với các hoạt động đầu . Nhà nước với chức năng công quyền của mình
sẽ can thiệp vào quá trình lựa chọn các dự án đầu tư . Tất cả các dự án đầu tư thuộc
mọi nguồn vốn, mọi thành phần kinh tế đều phải đóng góp vào lợi ích chung của
đất nước. Bởi vậy trước khi ra quyết định đầu hay cho phép đầu tư, các quan
có thẩm quyền của nhà nước cần biết xem dự án đó góp phần đạt được mục tiêu
của quốc gia hay không, nếu thì bằng cách nào đến mức độ nào. Việc xem
xét này gọi thẩm định dự án . Một dự án đầu tư được tiến hành soạn thảo kỹ
lưỡng đến đâu cũng vẫn mang tính chủ quan của người soạn thảo. vậy để đảm
bảo tính khách quan của dự án, cần thiết phải thẩm định. Các nhà thẩm định
thường cách nhìn rộng trong việc đánh giá dự án. Họ xuất phát từ lợi ích chung
của toàn hội, toàn cộng đồng đ xem xét các lợi ích kinh tế- hội dự án
Mục đích thẩm định góc độ nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mục đích thẩm định góc độ nhà nước - Người đăng: trantatdat0411-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mục đích thẩm định góc độ nhà nước 9 10 286