Ktl-icon-tai-lieu

MỤC LỤC

Được đăng lên bởi nguyenthihuyen-93qtkd-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Chương I: Tổng quan.............................................................................1
1. Ý nghĩa của các biến số......................................................................1
2. Đơn vị đo..............................................................................................1
3. Trung bình............................................................................................2
4. Phương sai các biến............................................................................3
5. Đồ thị biến thiên...................................................................................4
6. Bảng phân tích thống kê đơn giản......................................................5
Chương II: Kết quả hồi quy....................................................................6
2.1. Mô hình tuyến tính thông thường.....................................................6
2.1.1. Mô hình hổi quy tổng thể...............................................................6
2.1.2. Kiểm định đa cộng tuyến...............................................................6
2.1.3. Kiểm định tự tương quan...............................................................9
2.1.4. Kiểm định phân phối chuẩn........................................................10
2.2. Mô hình Log-Log.............................................................................11
2.2.1. Mô hình hổi quy tổng thể.............................................................11
2.2.2. Kiểm định đa cộng tuyến............................................................12
2.2.3. Kiểm định tự tương quan.............................................................15
2.2.4. Kiểm định phân phối chuẩn........................................................16
2.3. Mô hình Lin-Log..............................................................................17
2.3.1. Mô hình hổi quy tổng thể.............................................................17
2.3.2. Kiểm định đa cộng tuyến............................................................18
2.3.3. Kiểm định tự tương quan.............................................................21
2.3.4. Kiểm định phân phối chuẩn........................................................22
2.4. Mô hình Log-Lin..............................................................................23
2.4.1. Mô hình hổi quy tổng thể.............................................................23
2.4.2. Kiểm định đa cộng tuyến...................................................
M C L C
Ch ng Iươ : T ng quan .............................................................................1
1. Ý nghĩa c a các bi n s ế ......................................................................1
2. Đ n v đoơ ..............................................................................................1
3. Trung bình............................................................................................2
4. Ph ng sai các bi nươ ế ............................................................................3
5. Đ th bi n thiên ế ...................................................................................4
6. B ng phân tích th ng kê đ n gi n ơ ......................................................5
Ch ng IIươ : K t qu h i quyế ....................................................................6
2.1. Mô hình tuy n tính thông th ngế ườ .....................................................6
2.1.1. Mô hình h i quy t ng th ...............................................................6
2.1.2. Ki m đ nh đa c ng tuy n ế ...............................................................6
2.1.3. Ki m đ nh t t ng quan ươ ...............................................................9
2.1.4. Ki m đ nh phân ph i chu n ........................................................10
2.2. Mô hình Log-Log.............................................................................11
2.2.1. Mô hình h i quy t ng th .............................................................11
2.2.2. Ki m đ nh đa c ng tuy n ế ............................................................12
2.2.3. Ki m đ nh t t ng quan ươ .............................................................15
2.2.4. Ki m đ nh phân ph i chu n ........................................................16
2.3. Mô hình Lin-Log..............................................................................17
2.3.1. Mô hình h i quy t ng th .............................................................17
2.3.2. Ki m đ nh đa c ng tuy n ế ............................................................18
2.3.3. Ki m đ nh t t ng quan ươ .............................................................21
2.3.4. Ki m đ nh phân ph i chu n ........................................................22
2.4. Mô hình Log-Lin..............................................................................23
2.4.1. Mô hình h i quy t ng th .............................................................23
2.4.2. Ki m đ nh đa c ng tuy n ế ............................................................24
2.4.3. Ki m đ nh t t ng quan ươ .............................................................27
2.4.4. Ki m đ nh phân ph i chu n ........................................................28
2.5. Mô hình ngh ch đ o ........................................................................29
MỤC LỤC - Trang 2
MỤC LỤC - Người đăng: nguyenthihuyen-93qtkd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MỤC LỤC 9 10 204