Ktl-icon-tai-lieu

MƯỜI NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ HỌC

Được đăng lên bởi nguyen-hoang-long1
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2008 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1
MƯỜI NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ HỌC
Thuật ngữ nền kinh tế (economy) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “người quản gia”.
Thoạt tiên, điều này có vẻ lạ lùng. Nhưng trên thực tế, các hộ gia đình và nền kinh tế có rất
nhiều điểm chung.
Cũng giống như một gia đình, xã hội phải đối mặt với nhiều quyết định. Một xã hội phải
quyết định cái gì cần phải làm và ai sẽ làm việc đó. Cần phải có một số người sản xuất thực
phẩm, một số người khác sản xuất quần áo và cũng cần có một số người thiết kế các phần
mềm máy tính nữa. Một khi xã hội đã phân bổ được mọi người (và đất đai, nhà xưởng, máy
móc) vào những ngành nghề khác nhau, nó cũng phải phân bổ sản lượng hàng hóa và dịch vụ
mà họ đã sản xuất ra. Nó phải quyết định ai sẽ ăn trứng cá, ăn thịt và ai sẽ ăn rau. Nó phải
quyết định ai sẽ đi xe con và ai sẽ đi xe buýt.
Việc quản lý nguồn lực của xã hội có ý nghĩa quan trọng vì nguồn lực có tính khan hiếm.
Khan hiếm có nghĩa là xã hội có các nguồn lực hạn chế và vì thế không thể sản xuất mọi hàng
hóa và dịch vụ mà mọi người mong muốn. Giống như một hộ gia đình không thể đáp ứng
mọi mong muốn của tất cả mọi người, xã hội cũng không thể làm cho mỗi cá nhân có được
mức sống cao nhất như họ khao khát.
Kinh tế học là môn học nghiên cứu cách thức xã hội quản lý các nguồn lực khan hiếm. Trong
hầu hết các xã hội, nguồn lực được phân bổ không phải bởi một nhà làm kế hoạch duy nhất ở
trung ương, mà thông qua sự tác động qua lại giữa hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp.
Do đó, các nhà kinh tế nghiên cứu con người ra quyết định như thế nào: họ làm việc bao
nhiêu, mua cái gì, tiết kiệm bao nhiêu và đầu tư khoản tiết kiệm ấy ra sao. Các nhà kinh tế
cũng nghiên cứu xem con người quan hệ qua lại với nhau như thế nào. Ví dụ, họ muốn phân
tích xem làm thế nào mà nhiều người mua và bán một mặt hàng lại có thể cùng nhau xác định
giá cả và lượng hàng bán ra. Cuối cùng, nhà kinh tế phân tích các lực lượng và xu thế tác
động đến nền kinh tế với tư cách một tổng thể, bao gồm tăng trưởng của thu nhập bình quân,
một bộ phận dân cư không thể tìm được việc và tỷ lệ tăng giá.
Mặc dù kinh tế học nghiên cứu nền kinh tế dưới nhiều giác độ khác nhau, nhưng môn học
này thống nhất với nhau ở một số ý tưởng cơ bản. Trong phần còn lại của chương này, chúng
ta sẽ xem xét mười nguyên lý của kinh tế học. Đừng lo ngại nếu như bạn chưa hiểu ngay tất
cả các nguyên lý đó, hoặc nếu như bạn thấy các nguyên lý đó chưa hoàn toàn thuyết phục.
Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ khảo sát đầy đủ hơn các ý tưở...
NGUYÊN LÝ KINH T HC
Chương 1 – Mười nguyên lý ca kinh tế hc 1
CHƯƠNG 1
MƯỜI NGUYÊN LÝ CA KINH T HC
Thut ng nn kinh tế (economy) bt ngun t tiếng Hy Lp có nghĩa là “người qun gia”.
Thot tiên, điu này có v l lùng. Nhưng trên thc tế, các h gia đình và nn kinh tế có rt
nhiu đim chung.
Cũng ging như mt gia đình, xã hi phi đối mt vi nhiu quyết định. M
t xã hi phi
quyết định cái gì cn phi làm và ai s làm vic đó. Cn phi có mt s người sn xut thc
phm, mt s người khác sn xut qun áo và cũng cn có mt s người thiết kế các phn
mm máy tính na. Mt khi xã hi đã phân b được mi người (và đất đai, nhà xưởng, máy
móc) vào nhng ngành ngh khác nhau, nó cũng ph
i phân b sn lượng hàng hóa và dch v
mà h đã sn xut ra. Nó phi quyết định ai s ăn trng cá, ăn tht và ai s ăn rau. Nó phi
quyết định ai s đi xe con và ai s đi xe buýt.
Vic qun lý ngun lc ca xã hi có ý nghĩa quan trng vì ngun lc có tính khan hiếm.
Khan hiếm có nghĩa là xã hi có các ngun lc hn chế và vì thế không th sn xu
t mi hàng
hóa và dch v mà mi người mong mun. Ging như mt h gia đình không th đáp ng
mi mong mun ca tt c mi người, xã hi cũng không th làm cho mi cá nhân có được
mc sng cao nht như h khao khát.
Kinh tế hc là môn hc nghiên cu cách thc hi qun lý các ngun lc khan hiếm. Trong
hu hết các xã hi, ngun l
c được phân b không phi bi mt nhà làm kế hoch duy nht
trung ương, mà thông qua s tác động qua li gia hàng triu h gia đình và doanh nghip.
Do đó, các nhà kinh tế nghiên cu con người ra quyết định như thếo: h làm vic bao
nhiêu, mua cái gì, tiết kim bao nhiêu và đầu tư khon tiết kim y ra sao. Các nhà kinh tế
cũng nghiên cu xem con người quan h qua li vi nhau như thế nào. Ví d, h mun phân
tích xem làm thế nào mà nhiu người mua và bán mt mt hàng li có th cùng nhau xác định
giá c và lượng hàng bán ra. Cui cùng, nhà kinh tế phân tích các lc lượng và xu thế tác
động đến nn kinh tế vi tư cách mt tng th, bao gm tăng trưởng ca thu nhp bình quân,
mt b phn dân cư không th tìm được vic và t l tăng giá.
Mc dù kinh tế hc nghiên cu nn kinh tế dưới nhiu giác độ khác nhau, như
ng môn hc
này thng nht vi nhau mt s ý tưởng cơ bn. Trong phn còn li ca chương này, chúng
ta s xem xét mười nguyên lý ca kinh tế hc. Đừng lo ngi nếu như bn chưa hiu ngay tt
c các nguyên lý đó, hoc nếu như bn thy các nguyênđó chưa hoàn toàn thuyết phc.
Trong các chương tiếp theo, chúng ta s kho sát đầy đủ hơn các ý tưởng này. M
ười nguyên
được gii thiu đây ch nhm giúp độc gi có mt cái nhìn tng quan v kinh tế hc. Bn
đọc có th coi chương này là “s báo trước nhng điu hp dn sp ti”.
CON NGƯỜI RA QUYT ĐỊNH NHƯ TH NÀO?
“Nn kinh tế” là gì không h có s huyn bí nào c. Dù chúng ta đang nói v nn kinh tế ca
Los Angeles, ca M, hay ca toàn thế gi
i, thì nn kinh tế cũng ch là mt nhóm người tác
động qua li vi nhau trong quá trình sinh tn ca h. Bi vì hot động ca nn kinh tế phn
ánh hành vi ca các cá nhân to thành nn kinh tế, nên chúng ta khi đầu nghiên cu kinh tế
hc bng bn nguyên lý v cách thc ra quyết định cá nhân.
MƯỜI NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MƯỜI NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ HỌC - Người đăng: nguyen-hoang-long1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
MƯỜI NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ HỌC 9 10 594