Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 3227 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
***
PHAN THỊ BÌNH

CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH
NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Hà Nội, Năm 2010

2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

***
PHAN THỊ BÌNH

CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH
NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính Ngân hàng
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN ĐỨC HƯỞNG

Hà Nội, Năm 2010

3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BIDV: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
CBTD: Cán bộ tín dụng
DNXL: Doanh nghiệp xây lắp
SXKD: Sản xuất kinh doanh
NHTM: Ngân hàng thương mại
TCTD: Tổ chức tín dụng

4

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
1. Sơ đồ 2.1- Mô hình tổ chức hệ thống BIDV

32

2. Sơ đồ 2.2- Cơ cấu bộ máy quản lý của BIDV

33

3. Bảng 2.3- Kết quả kinh doanh giai đoạn 2007-2009

34

4. Bảng 2.4- Cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV giai đoạn 2007-2009

35

5. Bảng 2.5- Một số chỉ tiêu quy mô và cơ cấu tín dụng của BIDV

37

6. Bảng 2.6- Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành nghề

38

7. Bảng 2.7- Nợ quá hạn, nợ xấu của BIDV

39

8. Bảng 2.8- Thu dịch vụ ròng của BIDV giai đoạn 2007-2009

40

9. Bảng 2.9- Tình hình dư nợ của DNXL giai đoạn 2007-2009

44

10. Bảng 2.10- Tỷ lệ nợ quá hạn của DNXL giai đoạn 2007-2009

45

11. Bảng 2.11- Phân loại nợ quá hạn của DNXL theo thời gian

46

12. Bảng 2.12- Nhóm nợ

48

13. Bảng 2.13- Nợ xấu của DNXL

49

14. Bảng 2.14- Tỷ lệ dư nợ DNXL có TSBĐ

50

15. Bảng 2.15- Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng đối với DNXL

51

16. Bảng 2.16- Quy mô lợi nhuận từ hoạt động cho vay đối với DNXL

52

5

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là Ngân hàng thương mại Nhà nước
có bề dày lâu đời nhất trong hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam. Qua chặng
đường 53 năm xây dựng và trưởng thành, từ một ngân hàng chuyên ngành có nhiệm vụ
chủ yếu là cấp phát, cho vay và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tất cả các lĩnh vực
của nền kinh tế thuộc kế hoạch nhà nước, đến nay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Nam đã trở thành Ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu Việt Nam, hoạt động
theo mô hình tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt với tính hệ thống cao. Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã khẳng định được vai trò chủ lực và thế mạnh trong
việc cho vay vốn phục vụ đầu tư phát triển, góp phần Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá
đất nước.
Doanh nghiệp xây lắp từ lâu đã là khách hàng truyền thống của Ngân hàng Đầu tư
và Phát triển Việt Nam, dư nợ đối với loại hình doanh n...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
* * *
PHAN THỊ BÌNH
CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH
NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
Hà Nội, Năm 2010
Nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 9 10 181