Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả cung cấp điện

Được đăng lên bởi tran-dat1
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 3495 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Nâng cao hiệu quả cung cấp điện

1

Khoa Hệ thống điện – ĐHĐL- Biên soạn TQ Khải

CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUNG CẤP ĐIỆN
Chương I. Nguyên lý chung
I.1. Công tác vận hành lưới điện
Công tác vận hành lưới điện gồm các công việc:
1. Điều khiển lưới điện đang làm việc trong chế độ xác lập bình thường theo
chương trình đã chuẩn bị trước.
2. Sử lý các tình huống sự cố: ngắn mạch, thiết bị phân phối điện bị hỏng đột
nhiên do già hoá, do thời tiết hoặc các yếu tố ngẫu nhiên khác.
3. Lập chương trình vận hành ngắn hạn: tính toán chọn sơ đồ vận hành của lưới
điện, tinh chỉnh định thiết bị điều khiển, bảo vệ...
4. Sửa chữa, bảo dưỡng đường dây, trạm biến áp...
5. Thực hiện các công tác cải tạo, nâng cấp lưới điện.
Chi phi cho 4 hạng mục đầu là chi phí hoạt động và bảo dưỡng
I.2. Mục đích của vận hành lưới điện
1. Đảm bảo chất lượng điện áp
2. Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện hợp lý cho phụ tải.
3. Đảm bảo hiệu quả kinh tế cao: tổn thất công suất trong chế độ max và
tổn thất điện năng thấp nhất, phối hợp với nguồn điện đảm bảo chi phí
sản xuất nhỏ nhất.
4. Đảm bảo an toàn cao cho lưới điện trong chế độ bình thường cũng như
sự cố.
I.3. Các thiết bị dùng cho mục đích điều khiển lưới điện:
1. Thiết bị dùng để điều khiển trong chế độ bình thường
- Máy cắt, dao cách ly, dao cách ly tự động.
- Thiết bị điều chỉnh điện áp: máy biến áp điều áp dưới tải, máy điều chỉnh điện
áp, máy biến áp điều áp ngoài tải.
- Tụ bù dọc, tụ bù ngang, kháng bù dọc, kháng bù ngang.
- Thiết bị FACTS: Tụ bù ngang (SVC hình 1), tụ bù dọc,... điều khiển tự động,
tức thời bằng thyristor.
- Thiết bị cân bằng pha hay lọc các sóng hài bậc cao của điện áp, dòng điện
Các thiết bị đóng cắt và điều chỉnh có thể điều khiển tự động theo chương trình
cho trước, điều khiển dưới tải từ xa, điều khiển ngoài tải từ xa hoặc tại chỗ bởi
các nhân viên điều độ.
2. Thiết bị dùng để bảo vệ và điều khiển khi sự cố
- Bảo vệ rơ le, thiết bị tự đóng lại đường dây điện,
- Máy cắt, dao cách ly tự động,
- Tự đóng nguồn dự trữ, tự động xa thải phụ tải...
Các thiết bị điều khiển có thể điều khiển riêng lẻ hoặc tích hợp trong hệ thống
SCADA (hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu - Supervisory Control
And Data Acquisition).

Nâng cao hiệu quả cung cấp điện

Máy biến áp

2

Khoa Hệ thống điện – ĐHĐL- Biên soạn TQ Khải

Máy biến
điện áp

Hình 1. 1.
I.4. Phương thức vận hành lưới điện
Các tác động điều khiển gồm 2 loại: Điều khiển các thông số chế độ: dòng công
suất tác dụng và phản kháng trên các đường dây, điện áp cá...
Nâng cao hiu qu cung cp đin Khoa H thng đin – ĐHĐL- Biên son TQ Khi 1
CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HIU QU CUNG CP ĐIN
Chương I. Nguyên lý chung
I.1. Công tác vn hành lưới đin
Công tác vn hành lưới đin gm các công vic:
1. Điu khin lưới đin đang làm vic trong chế độ xác lp bình thường theo
chương trình đã chun b trước.
2. S lý các tình hung s c: ngn mch, thiết b phân phi đin b hng đột
nhiên do già hoá, do thi tiết hoc các yếu t ng
u nhiên khác.
3. Lp chương trình vn hành ngn hn: tính toán chn sơ đồ vn hành ca lưới
đin, tinh chnh định thiết b điu khin, bo v...
4. Sa cha, bo dưỡng đường dây, trm biến áp...
5. Thc hin các công tác ci to, nâng cp lưới đin.
Chi phi cho 4 hng mc đầu là chi phí hot động và bo dưỡng
I.2. Mc đích c
a vn hành lưới đin
1. Đảm bo cht lượng đin áp
2. Đảm bo độ tin cy cung cp đin hp lý cho ph ti.
3. Đảm bo hiu qu kinh tế cao: tn tht công sut trong chế độ max và
tn tht đin năng thp nht, phi hp vi ngun đin đảm bo chi phí
sn xut nh
nht.
4. Đảm bo an toàn cao cho lưới đin trong chế độ bình thường cũng như
s c.
I.3. Các thiết b dùng cho mc đích điu khin lưới đin:
1. Thiết b dùng để điu khin trong chế độ bình thường
- Máy ct, dao cách ly, dao cách ly t động.
- Thiết b điu chnh đin áp: máy biến áp điu áp d
ưới ti, máy điu chnh đin
áp, máy biến áp điu áp ngoài ti.
- T bù dc, t bù ngang, kháng bù dc, kháng bù ngang.
- Thiết b FACTS: T bù ngang (SVC hình 1), t bù dc,... điu khin t động,
tc thi bng thyristor.
- Thiết b cân bng pha hay lc các sóng hài bc cao ca đin áp, dòng đin
Các thiết b đóng ct và điu chnh có th đi
u khin t động theo chương trình
cho trước, điu khin dưới ti t xa, điu khin ngoài ti t xa hoc ti ch bi
các nhân viên điu độ.
2. Thiết b dùng để bo vđiu khin khi s c
- Bo v rơ le, thiết b t đóng li đường dây đin,
- Máy ct, dao cách ly t động,
- T
đóng ngun d tr, t động xa thi ph ti...
Các thiết b điu khin có th điu khin riêng l hoc tích hp trong h thng
SCADA (h thng điu khin giám sát và thu thp d liu - Supervisory Control
And Data Acquisition).
Nâng cao hiệu quả cung cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả cung cấp điện - Người đăng: tran-dat1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả cung cấp điện 9 10 965