Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao kỹ năng phân tích - Cấp 1: Công cụ QC

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 4113 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nâng cao Kỹ năng Phân tích
Những công cụ và phương pháp hiệu quả
để KAIZEN (Cải tiến)

Cấp 1: 7 Công cụ QC
14­17/12/2004
Chuyên gia JICA tại VJCC
Thạc sỹ khoa học

Kenji TAKEMURA 

7 Công cụ QC

7 Công cụ QC là gì?
1. Phiếu kiểm tra ( Check?Sheet )
2.  Biểu đồ tán xạ ( Scat t er ?Di agr am)
3. Biểu đồ phân bố tần số ( Hi s t o gr am)
4.  Biểu đồ phân tầng ( St r at i f i c at i o
n)
5 . Biểu đồ  Par et o  ( Par et o?Di agr am?
6 . Biểu đồ nhân quả ( Caus e  and  Ef f e
ct ?Di agr am)
7. Biểu đồ kiểm soát ( Cont r ol ?Char t ) ??
???????????

7 Công cụ QC

1. Phiếu kiểm tra
Phiếu kiểm tra là phiếu giúp dễ dàng thu thập dữ liệu bằng cách chỉ cần kiểm tra hoặc vạch
lên tờ giấy.
Giá trị của phiếu kiểm tra là:
 Dễ dàng hiểu được toàn bộ tình trạng của vấn đề liên quan.
 Có thể nắm được tình hình cập nhật mỗi khi lấy dữ liệu.
KNại
Tổng

Ngày

?      18/9

17/9

Kẹt giấy

//// //// /

//// //// ///

Giấy không trượt

//// //

//// /

Màu không đều
Hình ảnh đậm *
Hình ảnh thưa *
Không sắc nét
Không hoạt động
Tiếng ồn
Lý do khác
Tổng

//

?      19/9

/
/
///

//// ////
/

//// /
36

////
35

//// /

////

?          22/9

////

/
//

///
/
///
//

?    21/9

?  //// //// //// //// ?? //// //// //// / ??  //// //// /// ?   ? //// ///

///
////

?       20/9

//

//
///

//// ///

///

//

27

39

27

23

201

/

/
///
////

/
////

//
41

37
5
7
11
5
10
18

//

/
//

81

/
//

Số khiếu nại được chấp thuận trong tuần bởi Trạm dịch vụ các loại máy sao chép

????? Các dạng Phiếu kiểm tra
(1) Dạng mục đích
a) Để kiểm soát công việc tại xưởng
b) Để kiểm tra
c) Để quản đốc kiểm soát và điều hành
d) Để phân tích
(2) Dạng nội dung
a) Dạng biểu đồ phân bố tần số (đánh dấu giá trị phân nhóm)
b) Kiểm tra các mục yêu cầu
c) Kết hợp với Biếu đồ nhân quả
d) Kết hợp với hình vẽ hoặc ảnh
e) Kiểm tra hoặc đánh dấu theo thời gian
f) Tận dụng các phần hoặc sản phẩm bị lỗi theo dạng
hoặc theo nguyên nhân.

INCSA Project  

Phân tích dữ liệu về tai nạn năm 2001
 
Tóm tắt dữ liệu  
STT
 
1 

Vùng 

Tuổ i Kinh nghiệ m   Tháng: 
~5 

1

  2 

  3.

23 

~5 

 

 

 

Molinda 

26 

2 

Molinda 

3 

  4

  5

  6

  7

 

 

 

 

 

8

  9

 

 

  10   11   12  
 

 

: Trướ  c

 

Nhiều tai nạn xảy ra vào dịp đầu năm. Có lý do gì?

: Sau  

 

Despacho 

64 

+25 

4 

Crudo 

44 

+20 

5 

Molinda 

27 

~5 

6 

Crudo 

44 

+10 

7 

Molinda 

28 

+5 

8 

Cocicion 

35 

+10 

9 

Cocicion 

29 

~5 

10  Cocicion 

45 

+20 

11  Crudo 

52 

+25 

12  Cocicion 

49 

+25 ...
Nâng cao Kỹ năng Phân tích
Những công cụ và phương pháp hiệu quả
để KAIZEN (Cải tiến)
Cấp 1: 7 Công cụ QC
14-17/12/2004
Chuyên gia JICA tại VJCC
Thạc sỹ khoa học
Kenji TAKEMURA
Nâng cao kỹ năng phân tích - Cấp 1: Công cụ QC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao kỹ năng phân tích - Cấp 1: Công cụ QC - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Nâng cao kỹ năng phân tích - Cấp 1: Công cụ QC 9 10 467