Ktl-icon-tai-lieu

Năng suất lao động tổng hợp

Được đăng lên bởi hoannv-tnt88
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU BẢN CHẤT CỦA TFP VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA NÓ
Lê Dân
Bộ môn thống kê - tin học, Đại học Đà Nẵng
Nâng cao năng suất là một trong những vấn đề rất được quan tâm từ trước đến nay trên
phạm vi nền kinh tế, ngành và doanh nghiệp. Trong môi trường cạnh trạnh và điều kiện các
nguồn lực ngày càng khan hiếm thì vấn đề này còn đáng quan tâm hơn nữa. Vì thế đo lường
năng suất và xem xét sự biến động của nó được các nhà kinh tế và các nhà hoạch định chính
sách đầu tư nghiên cứu.
Khi đo lường năng suất có thể xem xét năng suất cho từng nhân tố, nhóm hay toàn bộ các
nhân tố tham gia vào quá trình sản xuất. Việc đo lường năng suất cho từng nhân tố thì đơn giản
nhưng sử dụng để phân tích trở lên khó khăn. Chẳng hạn nhờ đầu tư quá nhiều vào máy móc,
còn lao động giữ nguyên về lượng lẫn chất thì năng suất lao động vẫn tăng. Điều này là khó có
thể chấp nhận được!
Một giải pháp cho vấn đề này chính là tính chỉ tiêu năng suất cho tổng các nhân tố. Hiện
nay, các nước sử dụng rộng rãi chỉ tiêu TFP (Total factor productivity) hay MFP (multifactor
productivity). Hai chỉ tiêu này có thể dùng thay thế cho nhau để phản ánh hiệu quả các nguồn
lực. Ở Việt Nam chỉ tiêu cũng được các nhà kinh tế quan tâm nhiều cả về lý thuyết và ứng dụng
vào thực tiễn. Với bài viết này, tôi muốn cùng trao đổi về bản chất và ứng dụng của no vào thực
tế phân tích.
Vậy TFP (MFP) là gì? Có một số định nghĩa như sau:
TFP là quan hệ giữa đàu ra với tổng hợp các đầu vào, bao gồm cả các yếu tố không định
lượng được như quản lý, khoa học công nghệ...
MFP đo lường quan hệ giữa đầu ra với mức kết hợp hai hay nhiều các đầu vào, thường là
lao động và vốn.
TFP là tỷ số của số lượng tất cả các đầu ra với số lượng tất cả đầu vào 1. Về công thức,
chúng ta có thể thể hiện TFP (MFP) theo một số dạng sau:
TFP

=

Y
X

Trong đó: Y: Tổng các đầu ra
X: Tổng có quyền số tất các đầu vào
- Khi hàm sản xuất chỉ có hai nhân tố vốn (K) và lao động (L) theo dạng:
Yt = At.f [Kt, Lt] 2 thì At trong mô hình này chính là TFP.
- Hay trong hàm sản xuất Cobb-Douglas Y = AK L1- thì A cũng chính là
TFP hay TFP A 

Y
K L1 


Như vậy TFP (MFP) là một chỉ tiêu phản ánh tổng hợp hiệu quả các nhân tố tham gia vào
quá trình sản xuất và được đo lường bằng tỷ số giữa đầu ra (được tính theo giá so sánh) với
mức kết hợp có quyền số giữa các đầu vào.

TFP phản ánh hiệu quả của các nguồn lực được sử dụng vào sản xuất. Ngoài ra TFP còn
phản ánh hiệu quả do thay đổi công nghệ, trình độ tay nghề của công nhân, trình độ qu...
GIỚI THIỆU BẢN CHẤT CỦA TFP VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA NÓ
Lê Dân
Bộ môn thống kê - tin học, Đại học Đà Nẵng
Nâng cao năng suất một trong những vấn đề rất được quan tâm từ trước đến nay trên
phạm vi nền kinh tế, ngành doanh nghiệp. Trong môi trường cạnh trạnh điều kiện các
nguồn lực ngày càng khan hiếm thì vấn đề này còn đáng quan tâm hơn nữa. thế đo lường
năng suất xem xét sbiến động của được các nhà kinh tế các nhà hoạch định chính
sách đầu tư nghiên cứu.
Khi đo lường năng suấtthể xem xét năng suất cho từng nhân tố, nhóm hay toàn bộ các
nhân tố tham gia vào quá trình sản xuất. Việc đo lường năng suất cho từng nhân tố thì đơn giản
nhưng sử dụng để phân tích trở n khó khăn. Chẳng hạn nhờ đầu quá nhiều vào máy móc,
còn lao động giữ nguyên về lượng lẫn chất thì năng suất lao động vẫn tăng. Điều này là khó
thể chấp nhận được!
Một giải pháp cho vấn đề này chính tính chỉ tiêu năng suất cho tổng các nhân tố. Hiện
nay, các nước sử dụng rộng rãi chỉ tiêu TFP (Total factor productivity) hay MFP (multifactor
productivity). Hai chỉ tiêu này thể dùng thay thế cho nhau để phản ánh hiệu qu các nguồn
lực. Ở Việt Nam chỉ tiêu cũng được các nhà kinh tế quan tâm nhiều cả về lý thuyếtứng dụng
vào thực tiễn. Với bài viết này, tôi muốn cùng trao đổi về bản chấtứng dụng của no vào thực
tế phân tích.
Vậy TFP (MFP) là gì? Có một số định nghĩa như sau:
TFP quan hệ giữa đàu ra với tổng hợp các đầu vào, bao gồm cả các yếu tố không định
lượng được như quản lý, khoa học công nghệ...
MFP đo lường quan hệ giữa đầu ra với mức kết hợp hai hay nhiều các đầu vào, thường
lao động và vốn.
TFP tỷ số của số lượng tất cả các đầu ra với slượng tất cả đầu vào
1
. Về công thức,
chúng ta có thể thể hiện TFP (MFP) theo một số dạng sau:
TFP =
Y
X
Trong đó: Y: Tổng các đầu ra
X: Tổng có quyền số tất các đầu vào
- Khi hàm sản xuất chỉ có hai nhân tố vốn (K) và lao động (L) theo dạng:
Y
t
= A
t
.f [K
t
, L
t
]
2
thì A
t
trong mô hình này chính là TFP.
- Hay trong hàm sản xuất Cobb-Douglas Y = AK
L
1-
thì A cũng chính là
TFP hay
Như vậy TFP (MFP) một chỉ tiêu phản ánh tổng hợp hiệu qu các nhân tố tham gia vào
quá trình sản xuất được đo lường bằng tỷ số giữa đầu ra (được tính theo giá so sánh) với
mức kết hợp có quyền số giữa các đầu vào.
1
LK
Y
ATFP
Năng suất lao động tổng hợp - Trang 2
Năng suất lao động tổng hợp - Người đăng: hoannv-tnt88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Năng suất lao động tổng hợp 9 10 801