Ktl-icon-tai-lieu

Nền kinh tế hội nhập của VN

Được đăng lên bởi Trần Hải
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phát triển và hội nhập toàn cầu là xu thế tất yếu và không thể đảo ngược của đất nước ta. Hiện
nay Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của ASEAN, APEC, WTO. Trong tiến trình
phát triển và hội nhập vào thế giới và khu vực nhiều vấn đề mang tầm chiến lược đang đặt ra
(vừa là thời cơ, vừa là thách thức) đối với đất nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh
tế - chính trị - văn hoá - xã hội - quốc phòng - an ninh và đối ngoại.
Trong rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết - Vấn đề đẩy mạnh cải cách hành chính công,
nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về kinh tế-xã hội đang là vấn đề cấp thiết nhất. Văn kiện
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X chỉ rõ:“Chính phủ tập trung vào việc hoạch định thể chế,
chính sách, xây dựng giải pháp, cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường pháp lý thuận
lợi cho các hoạt động kinh tế, xã hội, nâng cao năng lực và hiệu quả của chỉ đạo thực hiện,
kiểm tra, thanh tra thực hiện thể chế. Xác định rõ phạm vi và nội dung quản lý Nhà nước về
kinh tế-xã hội của cơ quan công quyền các cấp”.
Đẩy mạnh cải cách hành chính công là nội dung lớn, trong phạm vi bài viết này chỉ đề cập
đến việc đánh giá tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính trong tiến trình phát triển và
hội nhập.
Trước hết cần làm rõ khái niệm thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính.
Thủ tục hành chính là một loại quy phạm pháp luật quy định trình tự về thời gian, về không
gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy Nhà nước, là cách thức giải quyết
công việc của các cơ quan Nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân
công dân.
Hiện nay thủ tục hành chính ở nước ta còn những nhược điểm: Hình thức đòi hỏi quá nhiều
giấy tờ, gây phiền hà cho nhân dân; nặng nề, nhiều cửa, nhiều cấp trung gian, rườm rà, không
rõ ràng về trách nhiệm; không phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mở cửa và hội nhập. Thủ tục
hành chính thiếu thống nhất, thường bị thay đổi một cách tuỳ tiện, thiếu công khai, minh bạch.
Hiệu quả của nhược điểm trên là gây phiền hà cho việc thực hiện quyền tự do, lợi ích và
công việc chung của cơ quan, gây trở ngại cho việc giao lưu và hợp tác giữa nước ta với nước
ngoài, gây ra tệ cửa quyền, bệnh giấy tờ trong hệ thống cơ quan hành chính, là nơi thuận lợi
cho nạn tham nhũng, lãng phí phát sinh, hoành hành.
Chính vì vậy, cải cách thủ tục hành chính là yêu cầu bức xúc của nhân dân, doanh nghiệp,
của các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài, là khâu đột phá của tiến trình cải cách hành chính
Nhà nước. Trong tiến trình ...
Phát triển và hội nhập toàn cầu là xu thế tất yếu và không thể đảo ngược của đất nước ta. Hiện
nay Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của ASEAN, APEC, WTO. Trong tiến trình
phát triển và hội nhập vào thế giới và khu vực nhiều vấn đề mang tầm chiến lược đang đặt ra
(vừa là thời cơ, vừa là thách thức) đối với đất nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh
tế - chính trị - văn hoá - xã hội - quốc phòng - an ninh và đối ngoại.
Trong rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết - Vấn đề đẩy mạnh cải cách hành chính công,
nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về kinh tế-xã hội đang là vấn đề cấp thiết nhất. Văn kiện
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X chỉ rõ:“Chính phủ tập trung vào việc hoạch định thể chế,
chính sách, xây dựng giải pháp, cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường pháp lý thuận
lợi cho các hoạt động kinh tế, xã hội, nâng cao năng lực và hiệu quả của chỉ đạo thực hiện,
kiểm tra, thanh tra thực hiện thể chế. Xác định rõ phạm vi và nội dung quản lý Nhà nước về
kinh tế-xã hội của cơ quan công quyền các cấp”.
Đẩy mạnh cải cách hành chính công là nội dung lớn, trong phạm vi bài viết này chỉ đề cập
đến việc đánh giá tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính trong tiến trình phát triển và
hội nhập.
Trước hết cần làm rõ khái niệm thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính.
Thủ tục hành chính là một loại quy phạm pháp luật quy định trình tự về thời gian, về không
gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy Nhà nước, là cách thức giải quyết
công việc của các cơ quan Nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân
công dân.
Hiện nay thủ tục hành chính ở nước ta còn những nhược điểm: Hình thức đòi hỏi quá nhiều
giấy tờ, gây phiền hà cho nhân dân; nặng nề, nhiều cửa, nhiều cấp trung gian, rườm rà, không
rõ ràng về trách nhiệm; không phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mở cửa và hội nhập. Thủ tục
hành chính thiếu thống nhất, thường bị thay đổi một cách tuỳ tiện, thiếu công khai, minh bạch.
Hiệu quả của nhược điểm trên là gây phiền hà cho việc thực hiện quyền tự do, lợi ích
công việc chung của cơ quan, gây trở ngại cho việc giao lưu và hợp tác giữa nước ta với nước
ngoài, gây ra tệ cửa quyền, bệnh giấy tờ trong hệ thống cơ quan hành chính, là nơi thuận lợi
cho nạn tham nhũng, lãng phí phát sinh, hoành hành.
Chính vì vậy, cải cách thủ tục hành chính là yêu cầu bức xúc của nhân dân, doanh nghiệp,
của các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài, là khâu đột phá của tiến trình cải cách hành chính
Nhà nước. Trong tiến trình phát triển và hội nhập, cải cách thủ tục hành chính có một vai trò
đặc biệt quan trọng. Nếu thủ tục hành chính nói riêng, nền hành chính nói chung không được
hay chậm cải cách thì sẽ là một rào cản kìm hãm sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước ta.
Nghị quyết 38/CP ngày 1/5/1994 của Chính phủ “Về cải cách một bước thủ tục hành chính
trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức” là khâu đột phá trong cải cách hành
chính Nhà nước đã phát huy tác dụng và đạt được những kết quả nhất định trong thời gian
qua. Tuy nhiên, trước yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng, thủ tục hành chính cần phải cải
cách mạnh mẽ hơn nữa.
Theo nghĩa chung nhất, cải cách là một biện pháp được thực hiện để giải quyết những đòi
hỏi của thực tiễn với mục tiêu rõ ràng, chương trình cụ thể và yêu cầu phải hoàn tất trong một
thời gian nhất định.
Cải cách hành chính có thể được hiểu như là một quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu
lực và hiệu quả hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng
chế độ và phương thức hành chính mới trong lĩnh vực quản lý của bộ máy hành chính Nhà
Nền kinh tế hội nhập của VN - Trang 2
Nền kinh tế hội nhập của VN - Người đăng: Trần Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nền kinh tế hội nhập của VN 9 10 455