Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi và đáp án kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi Kim Anh
Số trang: 216 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STT NOI DUNG

1

2

3

Kinh tÕ vÜ m« lµ m«n häc nghiªn cøu:

Kinh tÕ vÜ m« nghiªn cøu:

Kinh tÕ vÜ m« Ýt ®Ò cËp nhÊt ®Õn:

PA1
thÞ trêng quèc gia vÒ tõng s¶n
phÈm nh g¹o, thÞt lîn.

lt

sù thay ®æi gi¸ c¶ t¬ng ®èi.

4

ChØ tiªu nµo díi ®©y ®îc coi lµ quan träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸
thµnh tùu kinh tÕ cña mét quèc gia trong dµi h¹n?
t¨ng trëng GDP danh nghÜa.

5

Tæng s¶n phÈm trong níc (GDP) lµ:

6

Tæng s¶n phÈm trong níc (GDP) cña ViÖt Nam ®o lêng thu
nhËp
mµ ngêi ViÖt Nam t¹o ra ë c¶
trong vµ ngoµi níc

7

Tæng s¶n phÈm quèc d©n (GNP) cña ViÖt Nam ®o lêng thu
nhËp

8

Mét vÝ dô vÒ chuyÓn giao thu nhËp trong hÖ thèng tµi kho¶n
quèc gia lµ
tiÒn thuª.

9

Gi¸ trÞ hao mßn cña nhµ m¸y vµ c¸c trang thiÕt bÞ trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ dÞch vô ®îc gäi lµ
tiªu dïng

Kho¶n môc nµo sau ®©y ®îc coi lµ ®Çu t trong hÖ thèng tµi
10 kho¶n thu nhËp quèc d©n?

tæng gi¸ trÞ cña tÊt c¶ c¸c
hµng ho¸ vµ dÞch vô t¹o ra
trªn l·nh thæ mét níc trong
mét thêi kú nhÊt ®Þnh

mµ ngêi ViÖt Nam t¹o ra ë c¶
trong vµ ngoµi níc.

Mét ngêi thî gèm mua mét
chiÕc xe t¶i míi ®Ó chë hµng
vµ ®i dù c¸c buæi trng bµy
nghÖ thuËt vµo cuèi tuÇn.

11 S¶n phÈm trung gian cã thÓ ®îc ®Þnh nghÜa lµ s¶n phÈm:

®îc b¸n cho ngêi sö dông
cuèi cïng.

Lîi nhuËn do mét c«ng ty ViÖt Nam t¹o ra t¹i M¸txc¬va sÏ
c¶ GDP vµ GNP cña ViÖt
12 ®îc tÝnh vµo:
Nam.
Lîi nhuËn do mét c«ng ty NhËt B¶n t¹o ra t¹i ViÖt Nam sÏ ®
C¶ GDP vµ GNP cña ViÖt
13 îc tÝnh vµo:
Nam.

Gi¶ sö h·ng Honda võa x©y mét nhµ m¸y míi ë VÜnh Phóc, trong t¬ng lai, GDP cña ViÖt
14 th×
Nam sÏ t¨ng nhanh h¬n GNP

Gi¶ sö r»ng khèi lîng t b¶n trong n¨m cña mét nÒn kinh tÕ
15 t¨ng lªn. §iÒu g× ®· x¶y ra?

§Çu t rßng lín h¬n tæng ®Çu t.

§iÒu nµo díi ®©y kh«ng ph¶i lµ c¸ch mµ c¸c hé gia ®×nh sö
16 dông tiÕt kiÖm cña m×nh?
Cho chÝnh phñ vay tiÒn.
Gi¸ trÞ s¶n lîng cña mét h·ng trõ ®i chi phÝ vÒ c¸c s¶n phÈm
17 trung gian ®îc gäi lµ:
xuÊt khÈu rßng

18

19

Sù chªnh lÖch gi÷a tæng ®Çu t vµ ®Çu t rßng:

gièng nh sù kh¸c nhau gi÷a
GNP vµ GDP

Muèn tÝnh GNP tõ GDP cña mét níc chóng ta ph¶i:

trõ ®i chuyÓn giao thu nhËp
cña chÝnh phñ cho c¸c hé gia
®×nh

Muèn tÝnh thu nhËp quèc d©n NI tõ GNP, chóng ta ph¶i trõ
20 ®i:

khÊu hao

21 Kinh tÕ vÜ m« lµ m«n häc nghiªn cøu:

thÞ trêng quèc gia vÒ tõng s¶n
phÈm nh g¹o, thÞt lîn.

22 Kinh tÕ vÜ m« lµ m«n häc nghiªn cøu:

thÞ trêng quèc gia vÒ tõng s¶n
phÈm nh g¹o, thÞt lîn.

23 Chñ ®Ò nµo díi ®©y ®îc kinh tÕ vÜ m« quan t©m nghiªn cøu? ChÝnh s¸ch tµi khãa
24 C¸c môc tiªu cña chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« bao gåm

ThÊt nghi...
STT
NOI DUNG PA1
1
2 lt
3
4
5
6
7
8 tiÒn thuª.
9 tiªu dïng
10
Kinh tÕ vÜ m« lµ m«n häc nghiªn cøu: thÞ tr êng quèc gia vÒ tõng s¶n
phÈm nh g¹o, thÞt lîn.
Kinh tÕ vÜ m« nghiªn cøu:
Kinh tÕ vÜ m« Ýt ®Ò cËp nhÊt ®Õn:
sù thay ®æi gi¸ c¶ t ¬ng ®èi.
ChØ tiªu nµo d íi ®©y ® îc coi lµ quan träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸
thµnh tùu kinh tÕ cña mét qc gia trong dµi h¹n?
t¨ng tr ëng GDP danh nghÜa.
Tæng s¶n phÈm trong n íc (GDP) lµ:
tæng gi¸ trÞ cña tÊt c¶ c¸c
hµng ho¸ vµ dÞch vô t¹o ra
trªn l·nh thæ mét n íc trong
mét thêi kú nhÊt ®Þnh
Tæng s¶n phÈm trong n íc (GDP) cña ViÖt Nam ®o l êng thu
nhËp mµ ng êi ViÖt Nam t¹o ra ë c¶
trong vµ ngoµi n íc
Tæng s¶n phÈm quèc d©n (GNP) cña ViÖt Nam ®o l êng thu
nhËp
mµ ng êi ViÖt Nam t¹o ra ë c¶
trong vµ ngoµi n íc.
Mét vÝ dô vÒ chuyÓn giao thu nhËp trong hÖ thèng tµi kho¶n
quèc gia lµ
Gi¸ trÞ hao mßn cña nhµ m¸y vµ c¸c trang thiÕt bÞ trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ dÞch vô ® îc gäi lµ
Kho¶n môc nµo sau ®©y ® îc coi lµ ®Çu t trong hÖ thèng tµi
kho¶n thu nhËp quèc d©n?
Mét ng êi thî gèm mua mét
chiÕc xe t¶i míi ®Ó chë hµng
vµ ®i dù c¸c buæi tr ng bµy
nghÖ thuËt vµo cuèi tuÇn.
Ngân hàng câu hỏi và đáp án kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi và đáp án kinh tế vĩ mô - Người đăng: Kim Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
216 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi và đáp án kinh tế vĩ mô 9 10 291