Ktl-icon-tai-lieu

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

Được đăng lên bởi Kute Smile
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1412 lần   |   Lượt tải: 1 lần
10/23/2012

BÀI GIẢNG 8

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
1

Đỗ Thiên Anh Tuấn

NỘI DUNG
Tiền và cung cầu tiền tệ
 Ngân hàng trung ương
 Chính sách tiền tệ


2

Đỗ Thiên Anh Tuấn

1

10/23/2012

TIỀN VÀ CHỨC NĂNG CỦA TIỀN
Tiền là gì?
 Các chức năng của tiền






Thước đo giá trị (đơn vị tính toán)
Phương tiện trao đổi
Phương tiện cất trữ

3

HÌNH THÁI TIỀN TỆ
Hoá tệ (commodity money)
 Tín tệ (fiat money)
 Bút tệ (book money/check)
 Hệ thống thanh toán điện tử [?]


4

Đỗ Thiên Anh Tuấn

2

10/23/2012

ĐO LƯỢNG TIỀN
Phương pháp lý thuyết sv. kinh nghiệm
 Tiền cơ sở/ tiền mạnh (MB) = Tiền trong lưu thông (C) +
Tiền dự trữ (R)
 Tiền trong lưu thông (C) = Tiền đang lưu hành – Tiền
nằm trong két
 Tiền dự trữ = Tiền gửi của các tổ chức tài chính tại ngân
hàng trung ương + Tiền nằm trong két
 Từ quan điểm của ngân hàng: Tiền dự trữ = Tiền dự trữ
bắt buộc (RR-Required Reserves) + Tiền dự trữ vượt
mức (ER-Excess Reserves)


5

ĐO LƯỢNG TIỀN (TT)
M1 = Tiền trong lưu thông + Séc du lịch + Tiền
gửi thanh toán + Tiền gửi có thể phát hành séc
khác
 M2 = M1 + Tiền gửi kỳ hạn mệnh giá nhỏ + Tiền
gửi tiết kiệm + Tài khoản tiền gửi thị trường tiền
tệ + Cổ phần quỹ thị trường tiền tệ phi tổ chức +
Thoả thuận mua lại qua đêm + Đô la ngoại biên
qua đêm
 M3 = M2 + Tiền gửi kỳ hạn mệnh giá lớn + Số dư
quỹ thị trường tiền tệ có tổ chức + Thoả thuận
mua lại có kỳ hạn + Đô la ngoại biên có kỳ hạn


6

Đỗ Thiên Anh Tuấn

3

10/23/2012

CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ
Chế độ song bản vị
 Chế độ bản vị vàng (Gold Standard: 1870 – 1914)
 Hệ thống Bretton Woods (1944 – 1971)
 Thoả thuận Smithsonian và hậu Bretton Woods


7

CUNG TIỀN
Ms= m*MB
Trong đó:
MB- cơ sở tiền,
m- số nhân tiền


8

Đỗ Thiên Anh Tuấn

4

10/23/2012

CƠ CHẾ TẠO TIỀN


Tài sản Nợ của ngân hàng trung ương hình thành nên
cơ sở cho cung tiền và tín dụng
Đây là lý do vì sao người ta gọi đó là cơ sở tiền (monetary base)
 Ngân hàng trung ương kiểm soát khối tiền cơ sở




Mối quan tâm lớn hơn là M1 và/hoặc M2

9

CƠ CHẾ TẠO TIỀN
M1 và M2 là tiền theo nghĩa là những phương
tiện sẵn sàng cho các giao dịch
 Mối liên hệ giữa tài sản Nợ của NHTƯ với khối
tiền M2 và M2 là gì?
 Khoản dự trữ có thể trở thành khoản tiền gửi ngân
hàng như thế nào?


10

Đỗ Thiên Anh Tuấn

5

10/23/2012

CƠ CHẾ TẠO TIỀN





Giả sử NHTƯ mua vào $100.000 trái phiếu từ NH Đệ Nhất trên thị
trường mở
 Tổng tài sản của NH Đệ Nhất là không đổi
 $100.000 giá trị trái phiếu nay đã chuyển sang dạng tiền dự trữ.
 Khoản dự ...
10/23/2012
Đỗ Thiên Anh Tuấn 1
BÀI GIẢNG 8
NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
Đỗ Thiên Anh Tuấn
1
NI DUNG
Tin cung cu tin t
Ngân hàng trung ương
Chính sách tin t
2
NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ - Người đăng: Kute Smile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 9 10 465