Ktl-icon-tai-lieu

Ngành Bất Động Sản

Được đăng lên bởi ttnhi90
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời mở đầu...........................................................................................................................3
PHẦN 1: NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ KINH TẾ NGÀNH..................................................4
1. Quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng thị trường.......................................................4
1.1. Quy mô thị trường bất động sản...............................................................................4
1.1.1.Đặc điểm thị trường bất động sản.......................................................................4
1.1.2. Quy mô thị trường bất động sản hiện nay..........................................................5
1.2. Tốc độ tăng trưởng....................................................................................................8
2. Phạm vi cạnh tranh........................................................................................................10
3. Số lượng các đối thủ cạnh tranh....................................................................................11
4. Rào cản gia nhập và rút khỏi thị trường........................................................................14
4.1. Những rào cản gia nhập ngành...............................................................................14
4.1.1. Rào cản kỹ Kỹ thuật.........................................................................................14
4.1.3. Rào cản về pháp luật........................................................................................15
4.1.4. Rào cản về các chính sách kinh tế, tài chính – tiền tệ của Nhà nước..............15
4.1.5. Rào cản về thủ tục hành chính.........................................................................16
4.2. Rào cản rút lui khỏi thị trường................................................................................17
5. Đặc điểm về sản phẩm và khách hàng .........................................................................17
5.1. Sản phẩm.................................................................................................................17
5.2 Khách hàng..............................................................................................................18
6. Năng lực sản xuất và yêu cầu về vốn.............................................................................19
.6.1. Năng lực sản xuất...................................................................................................19
6.2. Yêu cầu về vốn.....................................
Lời mở đầu ........................................................................................................................... 3
PHẦN 1: NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ KINH TẾ NGÀNH. ................................................. 4
1. Quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng thị trường. ...................................................... 4
1.1. Quy mô thị trường bất động sản. .............................................................................. 4
1.1.1.Đặc điểm thị trường bất động sản. ...................................................................... 4
1.1.2. Quy mô thị trường bất động sản hiện nay. ......................................................... 5
1.2. Tốc độ tăng trưởng. ................................................................................................... 8
2. Phạm vi cạnh tranh. ....................................................................................................... 10
3. Số lượng các đối thủ cạnh tranh. ................................................................................... 11
4. Rào cản gia nhập và rút khỏi thị trường. ....................................................................... 14
4.1. Những rào cản gia nhập ngành. .............................................................................. 14
4.1.1. Rào cản kỹ Kỹ thuật. ........................................................................................ 14
4.1.3. Rào cản về pháp luật. ....................................................................................... 15
4.1.4. Rào cản về các chính sách kinh tế, tài chính – tiền tệ của Nhà nước. ............. 15
4.1.5. Rào cản về thủ tục hành chính. ........................................................................ 16
4.2. Rào cản rút lui khỏi thị trường. ............................................................................... 17
5. Đặc điểm về sản phẩm và khách hàng ......................................................................... 17
5.1. Sản phẩm. ................................................................................................................ 17
5.2 Khách hàng. ............................................................................................................. 18
6. Năng lực sản xuất và yêu cầu về vốn. ............................................................................ 19
.6.1. Năng lực sản xuất. .................................................................................................. 19
6.2. Yêu cầu về vốn. ....................................................................................................... 19
7. Khả năng sinh lợi. .......................................................................................................... 20
7.1. Bước tiến dài trong thị trường bất động sản. .......................................................... 20
7.2. Bất động sản-rủi ro và cơ hội. ................................................................................. 21
7.3. Triển vọng phát triển của ngành. ............................................................................ 24
Điểm sáng ...................................................................................................................... 24
Điểm tối ......................................................................................................................... 25
Một số quyết định mới liên quan đến thị trường bất động sản ...................................... 25
PHẦN 2: PHÂN TÍCH CẠNH TRANH. .......................................................................... 27
1. Đánh giá vị thế cạnh tranh của các đối thủ. ................................................................... 27
2. Dự đoán biện pháp cạnh tranh ....................................................................................... 31
3. Xác định những nhân tố thành công chính thành công của các công ty. ...................... 35
3.1. Nhân tố bên ngoài. .................................................................................................. 35
3.2. Nhân tố bên trong .................................................................................................... 36
PHẦN 3: LẬP BẢNG PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT CỦA CÔNG TY. ..................... 38
1.Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh. ........................................ 38
1.1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển. .............................................................. 38
1.2 Giới thiệu về công ty. ............................................................................................... 40
1.3 Các lĩnh vực hoạt động. ........................................................................................... 41
2. Các hoạt động chủ yếu của công ty. .............................................................................. 43
2.1. Những dự án của công ty. ....................................................................................... 43
2.2.Hoạt động Marketing ............................................................................................... 44
2.2.1. Phân khúc thị trường theo nhóm khách hàng .................................................. 44
2.2.2. Xác định khách hàng mục tiêu ......................................................................... 44
2.2.3. Định vị sản phẩm ............................................................................................. 44
1
Ngành Bất Động Sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngành Bất Động Sản - Người đăng: ttnhi90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Ngành Bất Động Sản 9 10 432