Ktl-icon-tai-lieu

NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG VIỆT NAM

Được đăng lên bởi hannitckt-sgu
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG VIỆT NAM
Tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO NGÀNH
Tiêu thụ thực phẩm và tăng trưởng
70

20%

15,3%
60 14,5%

50

14,8%
12,3%
10,0%

10,7%

40

8,3%

30

7,3% 7,%

15%
10%

20

5%

10
0

0%

Tiêu thụ thực phẩm (Tỷ USD)

Tăng trưởng (%)

Nguồn: Euromonitor International

Thu nhập và chi tiêu bình quân đầu người
1500

6,96%

6,81%

6,69%

6,55%

6,51%

7%

1000

6%

500

5%

0

4%
2010

2011

2012

2013

2014F

Thu nhập khả dụng hàng năm (USD)
Chi tiêu hàng năm (USD)
Tỷ lệ tiết kiệm (%)

Nguồn: Euromonitor International

VNIndex và chỉ số ngành TTĐU (% thay đổi)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-505/13
-10

Food staples

08/13

11/13

VNINDEX

02/14

Năm 2012, Nielsen đã xếp hạng Việt Nam là quốc gia có mức tăng
trưởng tiêu thụ hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) cao nhất trong khu vực
Châu Á với tỷ lệ 24,3%, tiếp theo là Ấn Độ (18,3%) và Trung Quốc
(14,6%). Trong năm 2013, tiêu thụ FMCG của Việt Nam có mức tăng
trưởng trì trệ do người tiêu dùng ngày càng trở nên thận trọng hơn
trong bối cảnh nền kinh tế chưa ổn định. Tuy nhiên, chỉ số niềm tin
người tiêu dùng vẫn gia tăng và đạt mức cao nhất là 98 điểm trong
vòng 2 năm qua vào Q4 2013.
Năm 2013, tiêu thụ thực phẩm và đồ uống (TPĐU) của Việt Nam là
42,8 tỷ USD, chiếm 40,5% tổng mức tiêu thụ của cả nước và có tốc độ
tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 11% trong giai đoạn 2010-2013.
Chúng tôi tin rằng ngành TPĐU sẽ tiếp tục tốc độ CAGR hai con số
trong giai đoạn 2014-2018. Trong các phân ngành TPĐU mà chúng tôi
tập trung phân tích, sữa là ngành hàng có động lực mạnh nhất để bắt
đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng trong khi các ngành hàng khác bao
gồm mì gói, nước chấm và gia vị, bánh kẹo và bánh mì, đồ uống có
cồn, nước giải khát và đồ uống nóng đang vào giai đoạn bão hòa với
tốc độ tăng trưởng chậm hơn.
Với việc gia tăng danh mục tài sản tại các thị trường mới nổi của các
nhà đầu tư toàn cầu như Kohlberg Kravis Roberts (KKR) và Texas
Pacific Group (TPG) cũng như xu hướng hợp nhất giữa các công ty
trong nước, chúng tôi dự báo hoạt động mua bán và sáp nhập doanh
nghiệp trong lĩnh vực TPĐU sẽ tiếp diễn trong trung và dài hạn.

Căn cứ vào: 1/sự vượt trội của chỉ số ngành (22,8%) so với chỉ số VNIndex (8%), 2/ tỷ lệ ROA (8,4%) và ROE (18,8%) của ngành khá hấp
dẫn,3/các cổ phiếu của ngành được giao dịch ở mức PE 19,1 lần, thấp
hơn so với mức PE 20,3 lần của các cổ phiếu cùng ngành trong khu
vực,4/một số cổ phiếu phân tích cơ bản tốt, vẫn còn rẻ hơn mức PE
trung bình của ngành (như VNM, KDC, VCF, MPC), chúng tôi k...
www.VPBS.com.vn Page | 1
BÁO CÁO NGÀNH
Tiêu th thc phẩm và tăng trưởng
Ngun: Euromonitor International
Thu nhập và chi tiêu bình quân đu người
Ngun: Euromonitor International
VNIndex và ch s ngành TTĐU (% thay đổi)
Ngun: Bloomberg
D liu kinh tế năm 2013 cho thy GDP tiếp tục tăng trưởng
5,42% vi lạm phát được kim chế, dòng vn mnh t kiu hối đầu
nước ngoài trc tiếp (FDI) trong khi đồng Việt Nam tương đi n
định. Cùng vi s phc hi kinh tế, cơ cấu dân s vàng, mức đô thị hóa
nhanh, s gia tăng của thu nhp và tng lớp trung lưu cũng như mạng
lưới bán l rng khp c c động lc cho sc tiêu th trong nước
được nâng lên và kinh tế tiếp tục tăng trưởng.
Năm 2012, Nielsen đã xếp hng Vit Nam quc gia mc tăng
trưởng tiêu th ng tiêu dùng nhanh (FMCG) cao nht trong khu vc
Châu Á vi t l 24,3%, tiếp theo là n Đ (18,3%) Trung Quc
(14,6%). Trong năm 2013, tiêu th FMCG ca Vit Nam mc tăng
trưởng trì tr do người tiêu dùng ngày càng tr nên thn trọng n
trong bi cnh nn kinh tế chưa n đnh. Tuy nhiên, ch s nim tin
người tiêu dùng vẫn gia ng đt mc cao nht là 98 đim trong
vòng 2 năm qua vào Q4 2013.
Năm 2013, tiêu th thc phẩm đồ uống (TPĐU) ca Vit Nam là
42,8 t USD, chiếm 40,5% tng mc tiêu th ca c nước có tc độ
tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 11% trong giai đoạn 2010-2013.
Chúng tôi tin rằng ngành TPĐU sẽ tiếp tc tốc độ CAGR hai con s
trong giai đoạn 2014-2018. Trong c phân ngành TPĐU chúng tôi
tp trung phân tích, sa ngành hàng động lc mnh nhất để bt
đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng trong khi các ngành hàng khác bao
gm gói, nước chm gia v, bánh kẹo bánh , đồ ung
cồn, nước giải khát đồ uống nóng đang o giai đoạn bão hòa vi
tc đ tăng trưởng chậm hơn.
Vi việc gia tăng danh mục tài sn ti các th trường mi ni ca các
nhà đầu tư toàn cầu n Kohlberg Kravis Roberts (KKR) Texas
Pacific Group (TPG) cũng như xu ng hp nht gia c công ty
trong nước, chúng tôi d báo hoạt động mua bán sáp nhp doanh
nghiệp trong lĩnh vực TPĐU sẽ tiếp din trong trung và dài hn.
Căn cứ vào: 1/s vượt tri ca ch s ngành (22,8%) so vi ch s VN-
Index (8%), 2/ t l ROA (8,4%) ROE (18,8%) ca ngành khá hp
dn,3/các c phiếu của ngành được giao dch mc PE 19,1 ln, thp
hơn so vi mc PE 20,3 ln ca c c phiếu cùng ngành trong khu
vc,4/mt s c phiếu phân ch bn tt, vn còn r hơn mức PE
trung bình ca ngành (như VNM, KDC, VCF, MPC), chúng tôi khuyến
ngh nhà đầu tư cân nhắc tích lũy các cổ phiếu ngành TPĐU trong ngắn,
trung dài hn. Hơn na, vi bn cht ngành phòng th, thiết yếu
cho đời sng, các c phiếu ngành TPĐU luôn một trong các mc tiêu
la chọn để cân bng danh mục đầu tư. Do tính phòng th ca ngành
cn thiết cho cuc sng, c phiếu ngành đồ ung và thc phm tiếp tc
là mc tiêu nm gi để cân bng danh mc đầu tư.
*Vui lòng đọc k khuyến ngh dưới báo cáo này
14,5%
15,3%
10,7%
8,3%
7,3%
7,%
10,0%
12,3%
14,8%
0%
5%
10%
15%
20%
0
10
20
30
40
50
60
70
Tiêu thụ thực phẩm (Tỷ USD) Tăng trưởng (%)
6,96% 6,81%
6,69%
6,55%
6,51%
4%
5%
6%
7%
0
500
1000
1500
2010 2011 2012 2013 2014F
Thu nhập khả dụng hàng năm (USD)
Chi tiêu hàng năm (USD)
Tỷ lệ tiết kiệm (%)
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
05/13 08/13 11/13 02/14 05/14
Food staples VNINDEX
NGÀNH THC PHẨM VÀ ĐỒ UNG VIT NAM
Tháng 6 năm 2014
NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - Người đăng: hannitckt-sgu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 9 10 83