Ktl-icon-tai-lieu

Nghị Đinh 1322008NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2008

Được đăng lên bởi Chim Sẻ Đi Nắng
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 132/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm,
hàng hóa về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức kiểm tra chất lượng sản
phẩm, hàng hóa; giải thưởng chất lượng quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về chất
lượng sản phẩm, hàng hóa.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng
hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt
Nam.
Điều 3. Xác định và ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây
mất an toàn
1. Việc xác định sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả
năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) căn cứ vào:

a) Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm, hàng hóa;
b) Yêu cầu và khả năng quản lý nhà nước trong từng thời kỳ;
2. Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm, hàng hóa được xác định dựa
trên một hoặc những yếu tố sau:
a) Bản chất hóa học, vật lý, sinh học;
b) Kết cấu, nguyên lý hoạt động;
c) Quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng.
3. Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban
hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân
công quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định này sau khi có ý kiến của Bộ
Khoa học và Công nghệ.
Chương II
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Mục 1
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT

Điều 4. Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra
thị trường
1. Người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm theo
quy định tại Điều 28 của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa sản phẩm ra
lưu thông trên thị trường, đồng thời có trách nhiệm:
a) Bảo đảm sản phẩm an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường;
b) Tự xác định và thể hiện thông tin để cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của sản
phẩm.
2. Đối với sản phẩm nhóm 2, người sản xuất phải công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ
thuật tương ứng. Việ...
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 132/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm,
hàng hóa về quản chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức kiểm tra chất lượng sản
phẩm, hàng hóa; giải thưởng chất lượng quốc gia; trách nhiệm quản nhà nước về chất
lượng sản phẩm, hàng hóa.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng
hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt
Nam.
Điều 3. Xác định ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa khả năng gây
mất an toàn
1. Việc xác định sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa khả
năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) căn cứ vào:
Nghị Đinh 1322008NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị Đinh 1322008NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2008 - Người đăng: Chim Sẻ Đi Nắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nghị Đinh 1322008NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2008 9 10 434