Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ BÁO PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI CÁC ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH THUỘC QUẦN THỂ DI TÍCH HUẾ (VIỆT NAM)

Được đăng lên bởi vinhforever360
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 62, 2010

NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ BÁO PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
TẠI CÁC ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH THUỘC QUẦN THỂ
DI TÍCH HUẾ (VIỆT NAM)
Hoàng Thị Diệu Thúy
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở các dữ liệu thu thập được thông qua các
cuộc phỏng vấn chuyên gia, điều tra khảo sát ý kiến của nhân viên và 534 khách tham quan
quốc tế và nội địa. Sử dụng phương pháp luận “Giới hạn của những thay đổi chấp nhận được”,
đề tài đã đề xuất xây dựng một hệ thống gồm 18 chỉ báo thuộc 3 nhóm tiêu chí để đo lường và
giám sát việc thực hiện các mục tiêu bền vững về môi trường và xã hội cho di tích Huế. Kết quả
phân tích dựa trên các chỉ báo cho thấy rằng tỷ lệ khách hài lòng về chuyến tham quan, hài
lòng về giá trị điểm tham quan khá cao; ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên của khách quốc
tế được đánh giá tốt, khu vực tham quan đảm bảo an ninh, an toàn. Tuy nhiên, một số chỉ báo
cho biết rằng ý thức về bảo vệ tài nguyên và môi trường của khách nội địa và người dân địa
phương chưa tốt; tỷ lệ khách quay trở lại chưa cao; mức độ hài lòng chung giảm dần với số lần
đến; một số vấn đề vẫn còn tồn tại như: đeo bám khách du lịch; thùng rác và các nhà vệ sinh
chưa đạt tiêu chuẩn; các biển báo chỉ dẫn chưa đầy đủ và hiệu quả.

1. Đặt vấn đề
Theo nhận định của UNESCO và Tổ chức du lịch Thế giới (WTO), các di sản
thế giới đã và đang trở thành những điểm thu hút khách du lịch đến từ nhiều quốc gia.
Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là tại phần lớn các điểm tham quan di sản này, việc phát
triển du lịch không theo hoạch định chiến lược và không có sự kiểm soát sát sao đang
diễn ra. Không nằm ngoài thực trạng chung đó, các điểm tham quan di sản văn hóa thế
giới của Việt Nam phần lớn cũng chưa có quy hoạch chi tiết về phát triển du lịch. Ở
nhiều nơi, việc đầu tư phát triển du lịch còn dàn trải, manh mún; năng lực quản lý di sản
còn hạn chế dẫn tới việc phát triển du lịch kém bền vững (Hải Dương, 2007). Cụ thể
hơn, đối với Quần thể di tích Huế - một di sản văn hóa thế giới quan trọng của Việt Nam,
mặc dù đã được UNESCO tuyên bố vượt qua giai đoạn cứu nguy khẩn cấp và chuyển
sang giai đoạn mới – giai đoạn phát triển bền vững từ năm 1998; tuy nhiên trong giai
đoạn tiếp theo này, hơn 10 năm đã trôi qua, việc quản lý khai thác các giá trị di sản, đặc
biệt là phục vụ du lịch chưa được triển khai và giám sát trên quan điểm phát triển bền
vững. Bên cạnh đó, chưa có công trình nghiên cứu nào đánh giá về tính bền vững củ...
127
TP CHÍ KHOA HỌC, Đại hc Huế, S 62, 2010
NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ BÁO PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
TẠI CÁC ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH THUỘC QUẦN THỂ
DI TÍCH HUẾ (VIỆT NAM)
Hoàng Th Diu Thúy
Trường Đại hc Kinh tế, Đại hc Huế
TÓM TT
Nghiên cứu này được thc hin dựa trên sở các d liu thu thập đưc thông qua các
cuc phng vấn chuyên gia, điều tra kho sát ý kiến ca nhân viên 534 khách tham quan
quc tế và nội địa. S dụng phương pháp luận “Gii hn ca những thay đổi chp nhận đưc”,
đề tài đã đ xut xây dng mt h thng gm 18 ch báo thuộc 3 nhóm tiêu chí để đo lường
giám t vic thc hin các mc tiêu bn vng v môi trường và hi cho di tích Huế. Kết qu
phân tích da trên các ch báo cho thy rng t l khách hài lòng v chuyến tham quan, hài
lòng v giá tr điểm tham quan khá cao; ý thc bo v môi trưng và tài nguyên ca khách quc
tế được đánh gtốt, khu vực tham quan đảm bo an ninh, an toàn. Tuy nhiên, mt s ch báo
cho biết rng ý thc v bo v tài nguyên i trưng ca khách nội địa ngưi dân đa
phương chưa tt; t l khách quay tr li chưa cao; mức độ hài lòng chung gim dn vi s ln
đến; mt s vấn đ vn còn tn ti như: đeo bám khách du lịch; thùng rác và các nhà v sinh
chưa đạt tiêu chun; các bin báo ch dn chưa đầy đủ và hiu qu.
1. Đặt vấn đề
Theo nhận định của UNESCO và T chức du lịch Thế giới (WTO), các di sn
thế giới đã đang trthành những đim thu hút khách du lịch đến từ nhiều quốc gia.
Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là ti phần lớn các đim tham quan di sản này, việc phát
trin du lịch không theo hoạch định chiến lược và không có skim soát sát sao đang
diễn ra. Không nằm ngoài thực trạng chung đó, các đim tham quan di sản văn hóa thế
giới của Việt Nam phần lớn ng chưa quy hoạch chi tiết về phát triển du lịch.
nhiu nơi, việc đầu tư phát trin du lịch còn dàn trải, manh mún; năng lực quản di sản
còn hạn chế dẫn tới việc phát triển du lịch m bền vững (Hải Dương, 2007). Cth
hơn, đối với Quần thể di ch Huế - mt di sản văn hóa thế giới quan trọng của Việt Nam,
mc đã được UNESCO tuyên bvượt qua giai đoạn cứu nguy khẩn cấp và chuyn
sang giai đoạn mới giai đoạn phát triển bền vững tnăm 1998; tuy nhiên trong giai
đoạn tiếp theo này, hơn 10 năm đã trôi qua, việc quản lý khai thác các g tr di sản, đặc
bit là phục vdu lịch chưa được trin khai và giám sát trên quan điểm phát triển bền
vững. Bên cạnh đó, chưa công trình nghiên cứu nào đánh giá vtính bền vững của
hoạt động du lịch tại các di tích Huế để hỗ trcho việc ra các quyết đnh quản .
NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ BÁO PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI CÁC ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH THUỘC QUẦN THỂ DI TÍCH HUẾ (VIỆT NAM) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ BÁO PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI CÁC ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH THUỘC QUẦN THỂ DI TÍCH HUẾ (VIỆT NAM) - Người đăng: vinhforever360
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ BÁO PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI CÁC ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH THUỘC QUẦN THỂ DI TÍCH HUẾ (VIỆT NAM) 9 10 356