Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất được một số giải pháp cho sự phát triển của các ngành nghề trong hộ nông dân trên địa bàn xã Liêm Chính Thị xã Phủ Lýtỉnh Hà Nam trong thời gian ba năm qua 2001 2003

Được đăng lên bởi Hà Vũ Trụ
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn Xu©n Kho¸t - Kinh tÕ 45C
§Æt vÊn ®Ò
1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Tríc xu thÕ héi nhËp ph¸t triÓn, ®Êt níc ta ®ang lùc thùc hiÖn thµnh c«ng
tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®Ó x©y dùng níc ta thµnh mét níc c«ng
nghiÖp cã lùc lîng s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa t¬ng ®èi ph¸t triÓn phï hîp víi quan hÖ s¶n
xuÊt víi môc tiªu t¹o tiÒn ®Ò cho bíc ph¸t triÓn cao h¬n híng tíi d©n giµu níc m¹nh
héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh. Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh quèc d©n dµi h¹n
mäi thµnh phÇn kinh ®Òu ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, ®Æc biÖt n«ng nghiÖp vµ n«ng
th«n víi gÇn 75% d©n tíi 70% lùc lîng lao ®éng níc lu«n mèi quan t©m
hµng ®Çu trong c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. XuÊt ph¸t ®iÓm mét
níc n«ng nghiÖp l¹c hËu sau nhiÒu n¨m chiÕn tranh tµn p nÆng nÒ, gÇn hai m¬i n¨m
thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi §¹i héi VI ®· ®Ò ra, mÆt n«ng th«n ViÖt Nam ®·
nh÷ng bíc chuyÓn biÕnch cùc, kinh liªn tôc t¨ng trëng ph¸t triÓn, nÒn s¶n xuÊt
g¾n dÇn víi thÞ trêng tiªu thô cÊu kinh chuyÓn biÕn tÝch cùc gi¶m dÇn träng
n«ng nghiÖp kÐm hiÖu qu¶, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng c¶i thiÖn.
Tuy nhiªn n«ng th«n ViÖt Nam ®ang ®øng tríc nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch: ®Êt
canh t¸c trªn ®Çu ngêi thÊp, thiÕu viÖc lµm, lao ®éng d thõa, kinh n«ng th«n cha ph¸t
triÓn v÷ng ch¾c nhiÒu n«ng d©n chËm ph¸t triÓn thu nhËp thÊp. Trong khi ®ã ®Þa bµn
n«ng th«ntû lÖ sinh cao, hµng n¨mthªm h¬n mét triÖu lao ®éngsung, xu híng
®« thÞ ho¸, sù c¸ch biÖt ngµy cµng xa gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n.
XuÊt ph¸t thùc tiÔn ®ã còng nh nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®· gÆp ph¶i trong qu¸
tr×nh ph¸t triÓn cho thÊy ph¸t triÓn n«ng th«n tÊt yÕu ph¶i ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, c¸c
ngµnh nghÒ nµy bao gåm c«ng nghiÖp nhÑ, tiÓu tc«ng nghiÖp, nghÒ truyÒn thèng gia
truyÒn, ®Æc biÖt viÖc chÕ biÕn n«ng s¶n nh÷ng ®iÒu nµy sÏ t¹o ra lèi tho¸t cho vßng
luÈn quÈn ®ãi nghÌo – t¨ng d©n sè – thiÕu viÖc lµm – tÖ n¹n x· héi – kÐm ph¸t triÓn
®êi sèng thÊp. §¶ng Nhµ níc ®ang lùc thùc hiÖn thµnh c«ng nghÞ quyÕt VIII
ban chÊp hµnh trung ¬ng kho¸ VII ®Ò ra:” NhiÖm cÊp b¸ch hiÖn nay ®Èy m¹nh
c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n víi ph¬ng ch©m chuyÓn dÞch c¬
cÊu kinh n«ng th«n theo híng gi¶m dÇn träng cña n«ng nghiÖp gi¸ trÞ thÊp rñi ro
cao sang c¸c ngµnh c«ng nghiÖp dÞch hiÖu qu phï hîp tõng vïng tõng ®Þa
ph¬ng têng ®¬n vÞ kinh tÕ, g¾n kÕt víi viÖc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ¸p dông khoa häc kü
thuËt ph¸t huy lîi thÕ vµ tiÒm n¨ng s½n cã gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng cêng n¨ng lùc c¹nh
tranh chuyÓn dÞch cÊu lao ®éng theo xu híng ly n«ng bÊt ly híng ph¸t triÓn nÒn kinh
hµng ho¸ mét c¸ch bÒn v÷ng, têng bíc c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, gi¶m dÇnc¸ch
biÖt gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n “.
Liªm ChÝnh mét thuéc ®Þa giíi hµnh chÝnh cña thÞ Phñ tØnh
Nam, nh÷ng n¨m gÇn ®©y mÆt kinh héi cña ®Þa ph¬ng chuyÓn biÕn tÝch
1
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất được một số giải pháp cho sự phát triển của các ngành nghề trong hộ nông dân trên địa bàn xã Liêm Chính Thị xã Phủ Lýtỉnh Hà Nam trong thời gian ba năm qua 2001 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất được một số giải pháp cho sự phát triển của các ngành nghề trong hộ nông dân trên địa bàn xã Liêm Chính Thị xã Phủ Lýtỉnh Hà Nam trong thời gian ba năm qua 2001 2003 - Người đăng: Hà Vũ Trụ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất được một số giải pháp cho sự phát triển của các ngành nghề trong hộ nông dân trên địa bàn xã Liêm Chính Thị xã Phủ Lýtỉnh Hà Nam trong thời gian ba năm qua 2001 2003 9 10 59