Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu và trao đổi: Tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước dưới góc nhìn của hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi minku-minku
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2825 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên Cứu & Trao Đổi

T

ái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được xác định là giải pháp
tổng thể quan trọng nhằm khắc phục những yếu kém còn tồn tại cũng như
tăng cường tính hiệu quả, tính cạnh tranh trong hoạt động của DNNN.
Cổ phần hóa, thoái vốn, mua bán, sáp nhập,… đều là những hướng đi đúng đắn
và việc xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn nhà nước khi thực hiện các
giải pháp này luôn được các nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, các giải pháp có liên
quan đến hoạt động thẩm định giá (TĐG) rất ít được đề cập trong các bài nghiên
cứu trước đây và quá trình tái cấu trúc DNNN. Vì vậy, nghiên cứu này một mặt đề
cập thực trạng hoạt động của DNNN, của quá trình CPH DNNN, mặt khác đề xuất
các giải pháp liên quan dưới góc nhìn của hoạt động TĐG nhằm thúc đẩy quá trình
CPH DNNN thời gian tới được diễn ra thuận lợi, hiệu quả và đúng hướng.
Từ khóa: Tái cấu trúc DNNN, cổ phần hóa DNNN, thẩm định giá trị doanh
nghiệp.

1. Đặt vấn đề

Khủng hoảng tài chính thế
giới và suy giảm kinh tế toàn cầu
khiến các doanh nghiệp, đặc biệt
là DNNN bộc lộ nhiều yếu kém,
dẫn đến nhu cầu cấp thiết phải
tiến hành tái cấu trúc loại hình DN
này. Chính vì vậy, Hội nghị Trung
ương III đã xác định nhiệm vụ cơ
cấu lại DNNN, trọng tâm là các
tập đoàn kinh tế (TĐKT), các tổng
công ty (TCT) nhà nước sẽ được
sắp xếp lại, tập trung vào các ngành
nghề kinh doanh chính, tuân thủ
kỷ cương nhà nước và kỷ luật thị
trường, buộc phải cạnh tranh bình
đẳng như các doanh nghiệp khác,
nhằm giúp các DNNN nâng cao
hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt

hơn vai trò của mình, và trong đó,
CPH hiện đang được nhắc đến như
một giải pháp trọng tâm trong tiến
trình này. Hoạt động CPH trong
hơn 20 năm qua tuy có những bước
chuyển mình đáng khích lệ nhưng
vẫn tồn tại nhiều bất cập dẫn đến
tiến trình CPH vẫn còn chậm chạp.
Khi tiến hành CPH một DNNN,
việc thẩm định giá trị phần vốn
nhà nước (với mục tiêu thu hồi
phần vốn này) là khâu trọng yếu
và nhạy cảm. Vì vậy, bên cạnh các
giải pháp vĩ mô thì các giải pháp
liên quan đến hoạt động TĐG cũng
không kém phần quan trọng, góp
phần thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc
DNNN diễn ra nhanh chóng, hiệu
quả và đúng hướng.

2. Nguyên nhân tái cấu trúc
DNNN

2.1. Một vài nét về hoạt động của
DNNN trong thời gian qua
Thứ nhất, về tình hình tài chính:
Tình hình tài chính tại các DNNN
chưa đảm bảo được các yêu cầu về
an toàn tài chính, tiềm tàng nhiều
nguy cơ rủi ro và đổ vỡ một khi
kinh doanh không hiệu quả. Mức
lỗ bình quân của các TĐKT, TCT
nhà nước còn lớn. Về cơ cấu nợ,
...
Số 5 (15) - Tháng 7-8/2012 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP
Nghiên Cứu & Trao Đổi
29

Khủng hoảng tài chính thế
giới và suy gim kinh tế toàn cầu
khiến các doanh nghiệp, đặc biệt
DNNN bộc lộ nhiều yếu kém,
dẫn đến nhu cầu cp thiết phi
tiến hành tái cu tc loi hình DN
này. Chính vậy, Hội ngh Trung
ương III đã xác định nhiệm vụ
cấu li DNNN, trng m là c
tập đn kinh tế (TĐKT), các tng
công ty (TCT) nhà nưc s đưc
sắp xếp lại, tp trung vào các nnh
ngh kinh doanh cnh, tuân th
kỷ cương nhà nước kỷ luật thị
tng, buc phải cnh tranh bình
đẳng như c doanh nghip khác,
nhằm giúp các DNNN nâng cao
hiệu qu hot đng, thc hin tốt
T
ái cu trúc doanh nghip nhà nước (DNNN) được xác đnh là giải pháp
tổng th quan trng nhm khc phc nhng yếu kém n tồn ti cũng như
tăngngnh hiu qu,nh cạnh tranh trong hot động của DNNN.
Cphn hóa, thoái vn, mua bán, sáp nhp,đu là nhng hướng đi đúng đắn
và vic xác định giá tr doanh nghip, giá tr phn vn nhà nưc khi thc hin các
giải pháp này luôn đưc các nhà đu tư quan tâm. Tuy nhiên, các gii pháp liên
quan đến hoạt động thẩm định giá (TĐG) rất ít được đề cập trong các bài nghiên
cứu trưc đây và quá trình tái cu trúc DNNN. Vì vy, nghn cu này một mt đ
cập thc trạng hot đng của DNNN, ca quá trình CPH DNNN, mặt khác đ xut
các gii pháp liên quan i góc nhìn ca hot đng TĐG nhm thúc đy quá trình
CPH DNNN thời gian tới được diễn ra thuận lợi, hiệu quả và đúng hướng.
Từ khóa:i cấu trúc DNNN, c phn hóa DNNN, thm định giá tr doanh
nghiệp.
hơn vai trò của mình, trong đó,
CPH hin đang đưc nhc đến như
một giải pháp trọng tâm trong tiến
tnh này. Hot đng CPH trong
hơn 20 năm qua tuy những bước
chuyn mình đáng khích lệ nhưng
vẫn tồn tại nhiu bt cập dẫn đến
tiến trình CPH vn còn chm chp.
Khi tiến hành CPH một DNNN,
việc thm đnh giá trị phn vn
n c (vi mục tiêu thu hi
phần vốn y) khâu trng yếu
và nhạy cảm. Vì vy, bên cnh các
giải pp vĩ mô thì các giải pháp
liên quan đến hoạt động TĐG cũng
kng kém phn quan trọng, góp
phần thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc
DNNN din ra nhanh chóng, hiu
quả và đúng hướng.
     
DNNN
2.1. Mtit về hot đng của
DNNN trong thời gian qua
Thứ nht, v tình hình tài chính:
Tình hình tài chính tại các DNNN
chưa đảm bảo được các yêu cầu về
an toàn tài chính, tiềm tàng nhiều
nguy cơ rủi ro và đổ v một khi
kinh doanh không hiu qu. Mc
lỗ bình quân của các TĐKT, TCT
n nưc còn ln. Vcơ cu n,
khối DNNN chiếm một t trng
lớn trong tổng nợ của hệ thng
các t chc n dụng. Theo đán tái
cấu trúc DNNN của Bộ Tài chính,
đến tháng 9/2011, nợ vay ngân
hàng của các DN này là 415.347 t
đồng, chiếm 16,9% tổng nợ tín
Nghiên cứu và trao đổi: Tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước dưới góc nhìn của hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu và trao đổi: Tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước dưới góc nhìn của hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp - Người đăng: minku-minku
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nghiên cứu và trao đổi: Tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước dưới góc nhìn của hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp 9 10 61