Ktl-icon-tai-lieu

NGhiên cứu văn hóa Vương Quốc Anh

Được đăng lên bởi Mỹ Linh Nguyễn
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 957 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Môn: Quản trị kinh doanh quốc tế

GVHD: TS. Đinh Thị Thu Oanh

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................................................2
I.

Khái quát chung về Vương Quốc Anh..............................................................................3
1. Lịch sử hình thành...............................................................................................................3
2. Vị trí địa lý...........................................................................................................................5
3. Điều kiện tự nhiên................................................................................................................6
4. Dân số..................................................................................................................................7
5. Điều kiện kinh tế xã hội.......................................................................................................8
6. Chính trị.............................................................................................................................12

II. Giới thiệu về văn hóa Vương Quốc Anh.............................................................................15
1. Ngôn ngữ ....................................................................................................................15
2. Tôn giáo.............................................................................................................................17
3. Giá trị và thái độ................................................................................................................18
4. Thói quen và cách ứng xử..................................................................................................22
5. Văn hóa vật chất ...............................................................................................................23
6. Thẩm mỹ và giáo dục.........................................................................................................25
III. Ảnh hưởng của môi trường văn hóa tới hoạt động kinh doanh quốc tế thông qua các
yếu tố:...........................................................................................................................................26
1. Marketing.........................................................................................................................26
2. Tài chính..............................................
Môn: Quản trị kinh doanh quốc tế GVHD: TS. Đinh Thị Thu Oanh


 
1. Lịch sử hình thành...............................................................................................................3
2. Vị trí địa lý...........................................................................................................................5
3. Điều kiện tự nhiên................................................................................................................6
4. Dân số..................................................................................................................................7
5. Điều kiện kinh tế xã hội.......................................................................................................8
6. Chính trị.............................................................................................................................12
!"#$%&'(
1. Ngôn ngữ ....................................................................................................................15
2. Tôn giáo.............................................................................................................................17
3. Giá trị và thái độ................................................................................................................18
4. Thói quen và cách ứng xử..................................................................................................22
5. Văn hóa vật chất ...............................................................................................................23
6. Thẩm mỹ và giáo dục.........................................................................................................25
)*+&,-./$%&"0123450&6-&
7689
1. Marketing.........................................................................................................................26
2. Tài chính..........................................................................................................................28
3. Nguồn nhân lực................................................................................................................28
4. Sản xuất...........................................................................................................................30
5. Phương thức kinh doanh quốc tế.....................................................................................31
:;<=


Đề tài: Nghiên cứu môi trường văn hóa của Vương Quốc Anh – Rút ra kinh nghiệm và
những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện hoạt động kinh doanh tại quốc gia này.
1
NGhiên cứu văn hóa Vương Quốc Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGhiên cứu văn hóa Vương Quốc Anh - Người đăng: Mỹ Linh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
NGhiên cứu văn hóa Vương Quốc Anh 9 10 902