Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU VỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Ở KHU VỰC NÔNG THÔN HUYỆN HƯƠNG THỦY

Được đăng lên bởi nguyenngocangkhoi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TAÛP CHÊ KHOA HOÜC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 47, 2008

NGHIÊN CỨU VỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Ở KHU VỰC
NÔNG THÔN HUYỆN HƯƠNG THỦY
Ngô Sỹ Hùng, Phan Thu Hương
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

TÓM TẮT
Lao động là một nguồn lực vô cùng quý giá và cũng là động lực chính của sự phát triển
kinh tế xã hội ở mỗi địa phương. Để có kế hoạch sử dụng một cách hiệu quả nhất nguồn lực này
phục vụ cho việc phát triển kinh tế, cần thiết phải điều tra phân tích đánh giá một cách cụ thể và
chi tiết nguồn lao động ở địa phương. Trên cơ sở nghiên cứu nguồn số liệu từ huyện Hương Thủy;
niên giám thống kê huyện và điều tra khảo sát 150 hộ trên địa bàn huyện trong năm 2007, bằng các
phương pháp phân tích thống kê, kết hợp phân tích định lượng và định tính; nghiên cứu này nhằm
đánh giá thực trạng về lao động và việc làm trên địa bàn huyện; tìm hiểu về số lượng và chất lượng
của nguồn lao động cũng như mức độ đáp ứng nhu cầu việc làm trên địa bàn.

1. THỰC TRẠNG VỀ LAO ĐỘNG
1.1. Đánh giá tình hình chung về dân số và lao động nông thôn
Vấn đề dân số và lao động ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế của địa
phương, nó vừa là động lực, vừa là thách thức. Hương Thuỷ là một huyện đông dân và tỷ
lệ sinh còn khá cao, tỷ lệ dân nông thôn chiếm đa số. Tính đến năm 2006, số dân ở khu
vực nông thôn chiếm 81.284 người, gấp 5,66 lần so với dân số ở khu vực thành thị [5].
Theo số liệu thống kê, dân số toàn huyện năm 2006 là 95.655 người, trong đó có
47.367 nam, chiếm 49,52% và 48.288 nữ, chiếm 50,48%. Toàn huyện có 21.354 hộ,
trong đó 12.577 hộ nông nghiệp, chiếm 58,89% và 8.777 hộ phi nông nghiệp, chiếm
41,11% [5].
Cùng với sự gia tăng dân số, lực lượng lao động của huyện cũng không ngừng
tăng lên. Năm 2004, tổng số lao động của huyện là 52.422 người, trong đó lao động
nông nghiệp là 30.074 người, chiếm 57,37%, số lao động phi nông nghiệp là 22.348
người, chiếm 42,63%. Năm 2005, tổng số lao động của huyện tăng 928 người so với
năm 2004, tương ứng tăng 1,77%. Năm 2006, tổng số lao động của huyện là 54.475
người, tăng 1.125 người so với năm 2005, tương ứng tăng 2,11% [5].
Nhìn chung, số lao động tham gia vào các lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội
trên địa bàn huyện hiện nay chưa hợp lý. Đặc biệt, nhu cầu sử dụng lao động trong
sản xuất nông nghiệp còn mang tính thời vụ khá cao, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp không ổn định đã dẫn đến tình trạng thiếu việc làm, năng suất lao động
thấp.
Qua số liệu dân số của huyện phân chia theo độ tuổi cho thấy, dân số bước vào độ
tuổi lao động ng...
TAÛP CHÊ KHOA HOÜC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 47, 2008
NGHIÊN CỨU VỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Ở KHU VỰC
NÔNG THÔN HUYỆN HƯƠNG THỦY
Ngô Sỹ Hùng, Phan Thu Hương
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
TÓM TẮT
Lao động một nguồn lực cùng quý giá cũng động lực chính của sự phát triển
kinh tế hội mỗi địa phương. Để kế hoạch sử dụng một cách hiệu quả nhất nguồn lực này
phục vụ cho việc phát triển kinh tế, cần thiết phải điều tra phân tích đánh giá một cách cụ thể
chi tiết nguồn lao động địa phương. Trên cơ sở nghiên cứu nguồn số liệu từ huyện Hương Thủy;
niên giám thống kê huyệnđiều tra khảo sát 150 hộ trên địa bàn huyện trong năm 2007, bằng các
phương pháp phân tích thống kê, kết hợp phân tích định lượng và định tính; nghiên cứu này nhằm
đánh giá thực trạng về lao động và việc làm trên địa bàn huyện; tìm hiểu về số lượng và chất lượng
của nguồn lao động cũng như mức độ đáp ứng nhu cầu việc làm trên địa bàn.
1. THỰC TRẠNG VỀ LAO ĐỘNG
1.1. Đánh giá nh nh chung vn slao động nông tn
Vấn đề dân số lao động ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế của địa
phương, nó vừa là động lực, vừa là thách thức. Hương Thuỷ là một huyện đông dân và tỷ
lệ sinh còn khá cao, tỷ lệ dân nông thôn chiếm đa số. Tính đến m 2006, số dân khu
vực nông thôn chiếm 81.284 người, gấp 5,66 lần so với dân số ở khu vực thành thị
[5]
.
Theo số liệu thống kê,
dân số toàn huyện năm 2006 95.655 người, trong đó
47.367 nam, chiếm 49,52% 48.288 nữ, chiếm 50,48%. Toàn huyện 21.354 hộ,
trong đó 12.577 hộ nông nghiệp, chiếm 58,89% 8.777 hộ phi nông nghiệp, chiếm
41,11%
[5]
.
ng vi s gia tăng dân s, lc ợng lao đng ca huyện ng không ngng
ng lên. Năm 2004, tổng s lao động của huyện là 52.422 người, trong đó lao động
nông nghiệp là 30.074 ngưi, chiếm 57,37%, s lao đng phi nông nghiệp là 22.348
ni, chiếm 42,63%. Năm 2005, tổng số lao động của huyện ng 928 ngưi so với
năm 2004, ơng ng ng 1,77%. Năm 2006, tng s lao động ca huyện là 54.475
ni, tăng 1.125 ngưi so vi năm 2005, ơngng tăng 2,11%
[5]
.
Nhìn chung, s lao động tham gia vào c nh vc hoạt đng kinh tế - hội
trên địa bàn huyện hiện nay chưa hợp lý. Đặc bit, nhu cầu sử dụng lao động trong
sản xut nông nghiệp còn mang nh thi v khá cao, sn xut công nghiệp, tiểu th
NGHIÊN CỨU VỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Ở KHU VỰC NÔNG THÔN HUYỆN HƯƠNG THỦY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU VỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Ở KHU VỰC NÔNG THÔN HUYỆN HƯƠNG THỦY - Người đăng: nguyenngocangkhoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
NGHIÊN CỨU VỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Ở KHU VỰC NÔNG THÔN HUYỆN HƯƠNG THỦY 9 10 724