Ktl-icon-tai-lieu

nghiệp vụ kinh doanh ngoại thương

Được đăng lên bởi honghainguyen119
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm 10:Nghiệp vụ kinh doanh ngoại
thương

• GV hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Mai
• Sinh viên thực hiện:
1. Nguyễn Thị Hồng Hải( nhóm trưởng)
2. Lê Minh Ngọc (nhóm phó)
3. Phạm Thủy Tiên
4. Hà Thu Trang
5. Đới Thu Thảo
1

I,Lịch sử của Incoterms
• Một ủy ban về các điều khoản thương mại với
sự hỗ trợ của các Ủy ban ICC quốc gia đã
xây dựng nên 6 qui tắc đầu tiên vào năm
1923: FOB, FAS, FOT, FOR, giao hàng CIF
và C&F
• Bộ Incoterms đầu tiên ra đời năm 1936
• Các lần sửa đổi: 1953, 1967, 1976, 1980,
1990, 2000 và mới nhất là 2010 bắt đầu có
hiệu lực từ ngày 1/1/2011.

2

3

Incoterms 2010
• International Commercial Term (Incoterm) – Ñieàu kieän

thöông maïi quoác teá – laø nhöõng nguyeân taéc veà thöông maïi
quoác teá giuùp cho ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn deã daøng qui
ñònh veà quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa nhau trong caùc giao
dòch ngoaïi thöông.
• Incoterms – các điều khoản hợp đồng chứ không phải
là luật buôn bán quốc tế. Vieäc daãn chieáu Incoterm trong
hôïp ñoàng ngoaïi thöông caàn phaûi roõ raøng vaø chæ ra
vaên baûn Incoterm naøo ñaõ ñöôïc aùp duïng.

4

Incoterms 2010
• International Commercial Term (Incoterm) – Ñieàu kieän

thöông maïi quoác teá – laø nhöõng nguyeân taéc veà thöông maïi
quoác teá giuùp cho ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn deã daøng qui
ñònh veà quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa nhau trong caùc giao
dòch ngoaïi thöông.
• Incoterms – các điều khoản hợp đồng chứ không phải
là luật buôn bán quốc tế. Vieäc daãn chieáu Incoterm trong
hôïp ñoàng ngoaïi thöông caàn phaûi roõ raøng vaø chæ ra
vaên baûn Incoterm naøo ñaõ ñöôïc aùp duïng.

5

Noäi dung cô baûn cuûa caùc Incoterm

6

Khuyến cáo các bên khi sử dụng INCOTERMS

•Chỉ nên áp dụng với hợp đồng ngoại thương
mà không áp dụng với hợp đồng nội thương.
•Chỉ áp dụng cho HĐ mua bán dạng vật
chất(hữu hình), không áp dụng cho hàng hóa
phi vật chất(công nghệ, phần mềm…)
•Không phải hợp đồng vận tải, cũng không thể
thay thế hợp đồng mua bán ngoại thương.
•Nên sử dụng thống nhất Incoterms

7

Incoterms 2010

8

ĐiỂM MỚI CƠ BẢN TRONG INCOTERMS 2010

9

10

Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại
hình vận vận chuyển nào:
•
•
•
•

EXW - Ex Works – Giao tại xưởng
FCA - Free Carrier – Giao cho nhà chuyên chở
CPT - Carriage Paid To - Cước phí trả tới
CIP - Carriage and Insurance Paid – Cước phí và
bảo hiểm trả tới
• DAT - Delivered At Terminal (new) – Giao hàng tại
bãi (điều khoản mới)
• DAP - Delivered At Place (new) – Giao tại nơi đến
(điều khoản mới)
• DDP - Delivered Duty Paid – Giao hàng đã trả ...
Nhóm 10:Nghiệp vụ kinh doanh ngoại
thương
GV hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Mai
Sinh viên thực hiện:
1. Nguyễn Thị Hồng Hải( nhóm trưởng)
2. Lê Minh Ngọc (nhóm phó)
3. Phạm Thủy Tiên
4. Hà Thu Trang
5. Đới Thu Thảo
1
nghiệp vụ kinh doanh ngoại thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiệp vụ kinh doanh ngoại thương - Người đăng: honghainguyen119
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
nghiệp vụ kinh doanh ngoại thương 9 10 801