Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệp vụ ngoại thương

Được đăng lên bởi nguyenkkkk
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 2692 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

IV. 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU
Để thực hiện tốt hợp đồng ngoại thương đã ký kết, người xuất
khẩu cần phải quan tâm thực hiện các công việc sau:
IV.1.1. Nắm vững và thực hiện đúng theo các qui định
Các thương nhân xuất khẩu phải thực hiện đúng theo nội dung
quy định hiện hành trong các văn bản luật đã được Quốc hội
thông qua; nghị định của Chính phủ; các quyết định của Thủ
tướng Chính phủ; các quyết định, thông tư hướng dẫn của các Bộ,
ngành về việc quản lý xuất khẩu, nhập khẩu. Để biết được nội
dung trong các văn bản pháp luật đó thì người xuất khẩu có thể
đọc trên công báo hoặc tuy cập trên các Website sau:
Website của Chính phủ
: 
Website của Bộ Công Thương
: 
Website của Bộ Tài chính
: 
1
Website của Tổng cục Hải quan : 

CHƯƠNG 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

IV.1.2. Kiểm tra L/C ( nếu thanh toán theo L/C ).


Kiểm tra tính chân thực của L/C
Mặc dù người xuất khẩu có thể nhận được L/C trực tiếp từ ngân
hàng mở L/C, nhưng người xuất khẩu nên nhận L/C thông qua
ngân hàng thông báo vì ngân hàng thông báo có thể kiểm tra tính
chân thực của L/C bằng cách kiểm tra chữ ký của người phát hành
L/C (nếu L/C mở bằng thư) hoặc kiểm tra mã số (nếu L/C mở
bằng điện).



Kiểm tra kỹ nội dung L/C
Khi nhận được L/C gốc gởi đến, người xuất khẩu phải kiểm tra kỹ
từng nội dung, từng chi tiết của L/C xem có đúng như hợp đồng đã
ký kết hoặc có phù hợp với khả năng thực hiện của mình không,
nếu đúng và có khả năng đáp ứng thì tiến hành các bước kế tiếp để
giao hàng, ngược lại thì đề nghị người nhập khẩu phải tu chỉnh
L/C cho đến khi nào phù hợp mới xúc tiến việc giao hàng.
2

CHƯƠNG 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Các nội dung cần kiểm tra kỹ trong L/C gồm:
+ Số hiệu, địa điểm, ngày mở L/C.
+ Tên, địa chỉ ngân hàng mở L/C.
+ Tên, địa chỉ ngân hàng thông báo hoặc ngân hàng xác nhận,
ngân hàng trả tiền (nếu có).
+ Tên, địa chỉ người yêu cầu mở L/C
+ Tên, địa chỉ người thụ hưởng.
+ Số tiền của L/C.
+ Loại L/C.

3

CHƯƠNG 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Các nội dung cần kiểm tra kỹ trong L/C gồm:
+ Ngày và địa điểm hết hiệu lực của L/C.
+ Thời hạn giao hàng.
+ Cách giao hàng.
+ Cách vận tải.
+ Phần mô tả hàng hóa.
+ Chứng từ xuất trình và thời hạn, địa điểm xuất trình
chứng từ.
+ Các chi tiết khác trong L/C.
4

CHƯƠNG 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

IV.1.3. Chuẩn bị n...
1
CHƯƠNG 4:
CHƯƠNG 4:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
IV. 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU
Để thực hiện tốt hợp đồng ngoại thương đã ký kết, người xuất
khẩu cần phải quan tâm thực hiện các công việc sau:
IV.1.1. Nắm vững và thực hiện đúng theo các qui định
Các thương nhân xuất khẩu phải thực hiện đúng theo nội dung
quy định hiện hành trong các văn bản luật đã được Quốc hội
thông qua; nghị định của Chính phủ; các quyết định của Thủ
tướng Chính phủ; các quyết định, thông tư hướng dẫn của các Bộ,
ngành về việc quản lý xuất khẩu, nhập khẩu. Để biết được nội
dung trong các văn bản pháp luật đó thì người xuất khẩu có thể
đọc trên công báo hoặc tuy cập trên các Website sau:
Website của Chính ph : www.chinhphu.vn
Website của Bộ Công Thương : www.moit.gov.vn
Website của Bộ Tài chính : www.mof.gov.vn
Website của Tổng cục Hải quan : www.customs.gov.vn
Nghiệp vụ ngoại thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiệp vụ ngoại thương - Người đăng: nguyenkkkk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Nghiệp vụ ngoại thương 9 10 361