Ktl-icon-tai-lieu

NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

Được đăng lên bởi nguyenkkkk
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 5465 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Môn học

NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

Khoa:
Giảng viên:
Năm học:

Quản trị kinh doanh
Phạm Xuân Thu
2008 - 2009
1

GIỚI THIỆU (Introduction)
Trong phạm vi chương trình họcđịnh, bài giảng này sẽ trình bày
các nội dung sau:
Chương 1: Các điều kiện thương mại quốc tế.
Chương 2: Các phương thức thanh toán quốc tế
Chương 3: Thương lượng đàm phán- Ký kết hợp đồng TMQT
Chương 4: Tổ chức thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế
Nội dung bài giảng đã cập nhật nội dung các văn bản hiện hành của Nhà
nước vào những phần có liên quan, dù vậy vẫn có thể có một số quy
định của Chính phủ; của các Bộ; các cơ quan quản lý hoạt động xuất
nhập khẩu được ban hành và áp dụng trong thời điểm soạn thảo bài
giảng này có thể sẽ có những sửa đổi hoặc bổ sung trong tương lai. Do
đó cần thường xuyên cập nhật những quy định mới của Nhà nước có
liên quan khi nghiên cứu, học tập; đặc biệt là hiện nay Việt Nam đã trở
thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
2

NỘI DUNG (Contents)
Chương 1:

Các điều kiện thương mại quốc tế

Chương 2:

Các phương thức thanh toán quốc tế

Chương 3:

Thương lượng đàm phán- Ký kết hợp đồng
thương mại quốc tế

Chương 4:

Tổ chức thực hiện hợp đồng thương mại
quốc tế

3

CHƯƠNG 1: CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
(INCOTERMS)
I.1 Khái niệm Incoterms -Các điều kiện thương mại quốc tế:
Incoterms - International Commercial Terms: do Phòng Thương
mại quốc tế (ICC - International Chamber of Commerce) ấn hành
ấn bản đầu tiên vào năm 1936
Cung cấp một hệ thống trọn vẹn các quy tắc quốc tế để giải thích
các điều kiện thương mại thường được sử dụng rộng rãi nhất trong
ngọai thương.
Incoterms qui định những vấn đề có tính nguyên tắc về nghĩa vụ;
phân chia chi phí của người bán, người mua và xác định giao
điểm chuyển rủi ro giữa hai bên nhằm hạn chế những tranh chấp
không cần thiết xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng ngoại
thương.
Cho đến nay Incoterms đã được sửa đổi, bổ sung 6 lần vào các
năm 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 và 2000 nhằm đưa những quy
tắc này phù hợp hơn với thực tiễn.
4

CHƯƠNG 1: CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
(INCOTERMS)
I.2 Nội dung Incoterms – 2000:
Kế thừa Incoterms 1990 và không có nhiều thay đổi lớn.
I.2.1. Cấu trúc của Incoterms 2000:
Incoterms 2000 có 4 nhóm bao gồm 13 điều kiện thương mại
quốc tế sau :

Nhóm E :
–
EXW - Ex Works (…named place) : Giao tại xưởng (… địa điểm
quy định).

Nhóm F :
–
FCA - Free Carrier ( …named place) : Giao cho người chuyên
chở (…địa điểm quy định).
–
FAS - Free Alongside Ship ( …named p...
1
NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG
NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG
Khoa: Quản trị kinh doanh
Giảng viên: Phạm Xuân Thu
Năm học: 2008 - 2009
Môn học
Môn học
NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG - Người đăng: nguyenkkkk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG 9 10 120