Ktl-icon-tai-lieu

NGUỒN GỐC VÀ CƠ SỞ CỦA THẾ GIỚI XUNG QUANH

Được đăng lên bởi bantuyengiaoquephong
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1540 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Bài 2
NGUỒN GỐC VÀ CƠ SỞ CỦA THẾ GIỚI
XUNG QUANH

NỘI DUNG:
I. Vật chất và các thuộc tính của vật
chất:
II. Vật chất và ý thức:

Bài 2
NGUỒN GỐC VÀ CƠ SỞ CỦA THẾ GIỚI
XUNG QUANH
I. Vật chất và các thuộc tính của vật chất:
1. Vấn đề nguồn gốc và thuộc tính của thế giới
xung quanh:
Biến đổi thích nghi
Tác động
Thế giới xung quanh

Con người
Tác động ngược lại
Đáp ứng yêu cầu cuộc sống

Thế giới quan: Toàn bộ những quan niệm về
thế giới, về vị trí con người trong thế giới đó,
về chính bản thân và cuộc sống của con người;
Thế giới quan bao gồm:
- Vô số sự vật - hiện tượng;
- Toàn bộ cuộc sống con người (nhân sinh
quan)

- Vật chất:
+ Cái tạo nên mọi sự vật hiện tượng;
+ Không tự nhiên sinh ra, không tự
nhiên mất đi, chỉ chuyển hoá từ dạng
này sang dạng khác;
+ Vật chất tồn tại khách quan, không lệ
thuộc vào cảm giác;

- Hiểu đầy đủ về vật chất: (theo định
nghĩa của VI. Lê nin)

- “Vật chất là một phạm trù triết học
dùng để chỉ thực tại khách quan
được đem lại cho con người trong
cảm giác, được cảm giác chụp lại,
chép lại, phản ánh và tồn tại không
lệ thuộc vào cảm giác”

2. Vật chất và vận động:
- Vận động: Là sự biến đổi nói chung của sự vật hiện tượng trong thế giới;
- Vật chất tồn tại bằng vận động:
- Có 5 hình thức vận
động:+ Vận động cơ học;
+ Vận động vật lý;
+Vận động hóa học;
+ Vận động sinh học;
+ Vận động xã hội;
- Nhận xét: Vận động là tuyệt đối, đứng im là
tương đối.

3. Vật chất và không gian, thời gian
- Vật chất vận động trong không gian,
thời gian;
- Không gian, thời gian là thuộc tính cố
hữu của vật chất; là hình thức tồn tại của
vật chất (không có vật chất nào tồn tại
ngoài không gian và thời gian và ngược
lại)

II. Vật chất và ý thức
1. Nguồn gốc của ý thức:
- Ý thức từ vật chất mà ra; là sự phản ánh của
thế giới bên ngoài vào óc con người;
- Ý thức được hình thành:
+ Do tác động của thế giới khách quan vào óc
con người;
+ Do hoạt động của con người tác động vào thế
giới khách quan, làm biến đổi thế giới khách
quan đó (đây là con đường chủ yếu)

- Nguồn gốc trực tiếp và quan trọng nhất
quyết định sự ra đời và phát triển ý thức là lao
động, là thực tiễn xã hội.
- Ý thức là sự phản ánh xã hội, là một hiện
tượng xã hội.
2. Bản chất của ý thức:
- Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới
khách quan ( là sự phản ánh sáng tạo, hiện
thực theo nhu cầu thực tiễn xã hội)

- Ý thức có thể tạo ra:
+ Tri thức mới về vật chất;
+ Tưởng tượng ra cái không có
trong thực tế (là sự tiên đoán, dự
báo, tiên tri, ngoại cảm, thôi
miên…)

3. Các mối quan ...
Bài 2
NGUỒN GỐC VÀ CƠ SỞ CỦA THẾ GIỚI
XUNG QUANH
NGUỒN GỐC VÀ CƠ SỞ CỦA THẾ GIỚI XUNG QUANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUỒN GỐC VÀ CƠ SỞ CỦA THẾ GIỚI XUNG QUANH - Người đăng: bantuyengiaoquephong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
NGUỒN GỐC VÀ CƠ SỞ CỦA THẾ GIỚI XUNG QUANH 9 10 767