Ktl-icon-tai-lieu

nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi Nguyên Lê
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề bài: Quy mô, cơ cấu nguồn nhân lực VN nhóm 3

1. Nguồn nhân lực có quy mô lớn, tăng nhanh hàng năm
Nguồn nhân lực có quy mô lớn, tăng nhanh hàng năm là đặc trưng cơ bản về
số lượng nguồn nhân lực của Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
Cho đến nay, Việt nam là quốc gia sè dân lớn, theo báo cáo kết quả điều tra
lao động - việc làm ngày 1 - 7 - 2005 của Ban chỉ đạo điều tra lao động - việc làm
Trung ương (gọi tắt là Báo cáo điều tra lao động - việc làm), năm 2005 dân số Việt
nam là 83, 121 triệu người, xếp thứ 13 trên thế giới và thứ 2 trong các nước Đông
Nam Á. Mặc dù sè con bình quân của 1 phụ nữ sinh ra đã giảm tõ 2, 25 con (năm
2000) xuống còn 2, 11 con (năm 2005), nhưng vẫn ở mức sinh trên 2 con ( cao hơn
mức sinh thay thế). Từ năm 2003 đến nay mức sinh giảm chậm và đang chững lại,
nhưng với quy mô dân số lớn, những năm gần đây do làm tốt công tác chăm sóc
sức khoẻ sinh sản nên tỷ suất chết giảm, điều đó dẫn đến dân số Việt nam còn tiếp
tục tăng đến giữa thế kỷ 21.
Theo khảo sát và dự báo sân số Việt Nam của Tổng cục thống kê Việt Nam
và Văn phòng dân số Hoa Kỳ, dân số Việt Nam năm 2010 ước đạt tõ 91 - 97 triệu
dân, năm 2020 đạt tõ 96 - 102 triệu dân, năm 2024 đạt 99 - 108 triệu. Như vậy dân
số liên tục tăng đến năm 2024, trung bình mỗi năm tăng khoảng 1 triệu dân, bằng
dân số của tỉnh trung bình hiện nay. cụ thể từ năm 2004 đến năm 2024 xem tại
bảng 1.1.
Bảng 1.1: Thống kê dân số Việt Nam giai đoạn 2004 - 2014
Đơn vị tính: Triệu người

1

Năm/
Nguồn cung cấp

2004

2010

2015

2020

2024

Tổng cục Thống kê

80, 859

86, 409

91, 408

95, 977

99, 275

Văn phòng Dân số
Hoa Kỳ

85, 120

91, 729

97, 128

102, 359

108, 01

Theo quy định của pháp luật Việt nam, dân số có khả năng lao động được
tính vào nguồn nhân lực là những người có độ tuổi tõ 15 - 55 đối với nữ và tõ 15 60 đối với nam. Theo kết quả khảo sát, điều tra gần đây cho thấy, nguồn nhân lực
chiếm tỷ lệ cao trong dân số và có xu hướng tăng lên. số người có độ tuổi tõ 15 trở
lên năm 2003 chiếm 72,3% dân số, có 27,7% dân số dưới 15 tuổi. Tỷ lệ dân số
trong độ tuổi lao động, thành phần cơ bản của nguồn nhân lực, chiếm trên 60%, có
xu hướng tăng nhanh trong vòng 20 năm tới. Năm 1996, dân số trong độ tuổi lao
động chiếm 48% tổng dân số, năm 2003 chiếm 51%, năm 2005 chiếm 52% ,dự
kiến các năm 2010 chiếm 66%, năm 2015 chiếm 65,4%, năm 2020 chiếm 65% .
Do đó, có thể thấy nguồn nhân lực của Việt Nam tiềm năng dồi
dào cho phát triển kinh tế, đến năm 2020 ước đạt trên 65 triệu người trong ...
Đề bài: Quy mô, cơ cấu nguồn nhân lực VN nhóm 3
1. Nguồn nhân lực có quy mô lớn, tăng nhanh hàng năm
Nguồn nhân lực có quy mô lớn, tăng nhanh hàng năm là đặc trưng cơ bản về
số lượng nguồn nhân lực của Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
Cho đến nay, Việt nam quốc gia dân lớn, theo báo cáo kết quả điều tra
lao động - việc làm ngày 1 - 7 - 2005 của Ban chỉ đạo điều tra lao động - việc làm
Trung ương (gọi tắt là Báo cáo điều tra lao động - việc làm), năm 2005 dân số Việt
nam 83, 121 triệu người, xếp thứ 13 trên thế giới thứ 2 trong các nước Đông
Nam Á. Mặc con bình quân của 1 phụ nữ sinh ra đã giảm 2, 25 con (năm
2000) xuống còn 2, 11 con (năm 2005), nhưng vẫn ở mức sinh trên 2 con ( cao hơn
mức sinh thay thế). Từ năm 2003 đến nay mức sinh giảm chậm đang chững lại,
nhưng với quy dân số lớn, những m gần đây do làm tốt công tác chăm sóc
sức khoẻ sinh sản nên tỷ suất chết giảm, điều đó dẫn đến dân số Việt nam còn tiếp
tục tăng đến giữa thế kỷ 21.
Theo khảo sát dự báo sân số Việt Nam của Tổng cục thống Việt Nam
Văn phòng dân số Hoa Kỳ, dân số Việt Nam năm 2010 ước đạt 91 - 97 triệu
dân, năm 2020 đạt tõ 96 - 102 triệu dân, năm 2024 đạt 99 - 108 triệu. Như vậy dân
số liên tục tăng đến năm 2024, trung bình mỗi m tăng khoảng 1 triệu dân, bằng
dân số của tỉnh trung nh hiện nay. cụ thể từ năm 2004 đến năm 2024 xem tại
bảng 1.1.
Bảng 1.1: Thống kê dân số Việt Nam giai đoạn 2004 - 2014
Đơn vị tính: Triệu người
1
nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguồn nhân lực - Người đăng: Nguyên Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
nguồn nhân lực 9 10 803