Ktl-icon-tai-lieu

NGUỒN SỐ LIỆU, PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ

Được đăng lên bởi Đn Việc Làm Thêm
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 1

NGUỒN SỐ LIỆU,
PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ

1

2

1. Đặt vấn đề
Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển. Vì vậy, số liệu
dân số được cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác rất cần thiết cho công tác kế
hoạch hoá phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế công tác kế hoạch hoá nhiều năm qua
ở nước ta cho thấy các nhà quản lý và hoạch định chính sách không chỉ cần những
số liệu dân số trong quá khứ và hiện tại mà còn cần cả những số liệu dân số trong
tương lai, được cung cấp bởi công tác dự báo dân số.
Trong vòng 3 thập kỷ qua, nhiều dự báo dân số đã được thực hiện. Tổng cục
Thống kê, sau các cuộc tổng điều tra dân số cả nước năm 1979, 1989 và 1999, đều
tiến hành lập dự báo dân số với mức độ chi tiết khác nhau. Dự báo dân số lần này
chủ yếu dựa vào số liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 (từ đây
về sau gọi tắt là Tổng điều tra 2009) để dự báo số dân cho thời kỳ 40 năm tiếp theo
(trong tài liệu này gọi là Dự báo dân số Việt Nam 2009).
Dự báo được thực hiện theo 2 nhánh độc lập, một cho cả nước, khu vực
thành thị, nông thôn của cả nước (từ đây về sau gọi là dự báo thành thị, nông thôn);
và một dự báo cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ đây về sau gọi là
dự báo tỉnh, thành phố).
2. Những đặc điểm chính của dự báo dân số Việt Nam 2009
2.1 Mục đích
Dự báo nhằm đưa ra số liệu về dân số chia theo giới tính và độ tuổi trong
tương lai. Dự báo cũng đưa ra số liệu về biến động dân số (sinh, chết và di cư) và
một số chỉ tiêu nhân khẩu học khác. Ngoài ra, báo cáo kết quả dự báo sẽ cung cấp
một số vấn đề kỹ thuật dự báo dân số.
2.2 Phạm vi và thời kỳ dự báo
- Không gian: Có kết quả dự báo cho cả nước, khu vực thành thị, nông thôn của
cả nước, các vùng kinh tế - xã hội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(xem Phụ lục 1: Các vùng kinh tế-xã hội).
- Thời gian: Thời kỳ dự báo là 40 năm, từ 2009 đến 2049, bao gồm 8 giai đoạn 5
năm: 2009-2014, 2014-2019, …, 2044-2049.
3

2.3 Các phương án
Dự báo đưa ra 4 phương án thay đổi dân số, dựa trên 4 kịch bản về thay đổi
mức độ sinh, một kịch bản về tử vong và một kịch bản về di cư. Cụ thể:
♦ Về tử vong
Mức tử vong: giả thiết mức tử vong, được biểu thị bằng tuổi thọ trung bình
tính từ lúc sinh (e0), tăng theo mô hình tăng tuổi thọ do Liên hợp quốc khuyến nghị
(bản sửa đổi năm 2004), xuất phát từ mức tử vong ước lượng được từ kết quả Tổng
điều tra 2009.
Mô hình tử vong: giả thiết mô hình tử vong, được biểu thị bởi tỷ suất chết
đặc trưng theo tuổi (viết tắt theo tiếng Anh là ASDR- Ag...
Phn 1
NGUN S LIU,
PHƯƠNG PHÁP VÀ KT QU
1
NGUỒN SỐ LIỆU, PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUỒN SỐ LIỆU, PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ - Người đăng: Đn Việc Làm Thêm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
NGUỒN SỐ LIỆU, PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ 9 10 593