Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý bảo hiểm

Được đăng lên bởi Poh Bung Bu
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 1178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYEÂN LYÙ BAÛO HIEÅM

Nguyeãn Ngoïc Ñöùc
ngocducsgu@gmail.com

NGUYEÂN LYÙ BAÛO HIEÅM
Thôøi löôïng: 30 tieát
- Chuyeân caàn: 10%, Kieåm tra traéc nghieäm 30’: 30%
- Thi keát thuùc 60’: traéc nghieäm
Tài liệu tham khảo:
- Nguyeân lyù vaø thöïc haønh baûo hieåm
- Taøi chính doanh nghieäp baûo hieåm
Thoâng tin treân caùc trang web chuyeân ngaønh:
-

Phaàn 1: Quaûn lyù ruûi ro
Caùc thuaät ngöõ daãn nhaäp
 Caùc phöông thöùc xöû lyù ruûi ro


Caùc thuaät ngöõ daãn nhaäp
Toån thaát
 Ruûi ro
 Nguy cô
 Hieåm hoïa


Toån thaát
a. Khaùi nieäm:



Phaûi coù thieät haïi
Baát ngôø ngoøai yù muoán cuûa chuû
sôû höõu.

b. Phaân loaïi:
Caên cöù vaøo ñoái töôïng bò toån thaát:
+ Toån thaát taøi saûn
+ Toån thaát do phaùt sinh TNDS
+ Toån thaát con ngöôøi

b. Phaân loaïi:

Caên cöù vaøo khaû naêng löôïng hoùa:
+Toån thaát coù theå xaùc ñònh ñöôïc:
*Toån thaát löôøng tröôùc ñöôïc:

*Toån thaát khoâng löôøng tröôùc ñöôïc:
+Toån thaát khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc:

 Caên cöù vaøo hình thaùi bieåu hieän:
* Toån thaát ñoäng:
* Toån thaát tónh:

c.YÙ nghóa



Ñoái vôùi ñôøi soáng kinh teá xaõ hoäi
Ñoái vôùi lónh vöïc baûo hieåm

Ruûi ro
a. Khaùi nieäm
b. Nguoàn goác vaø nguyeân nhaân
c. Phaân loaïi

a. Khaùi nieäm:







Ruûi ro laø söï khoâng chaéc chaén veà toån
thaát.
Ruûi ro laø söï baát traéc coù theå ño löôøng
ñöôïc.
Ruûi ro laø khaû naêng xaûy ra toån thaát.
Ruûi ro laø söï khoâng theå ñoaùn tröôùc moät
khuynh höôùng daãn ñeán moät keát quaû
thöïc khaùc vôùi keát quaû döï ñoaùn.
Ruûi ro laø khaû naêng xaûy ra moät soá söï coá
khoâng mong ñôïi.

b. Nguoàn goác vaø nguyeân nhaân
cuûa ruûi ro:




Nguoàn goác ruûi ro:
* Veà töï nhieân
* Veà Kinh teá xaõ hoäi
Nguyeân nhaân ruûi ro:
* Nguyeân nhaân khaùch quan:
* Nguyeân nhaân chuû quan:

c. Phaân loaïi ruûi ro:
Caên cöù vaøo khaû naêng löôïng hoùa:

Ruûi ro coù theå xaùc ñònh ñöôïc

Ruûi ro khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc
 Caên cöù vaøo hình thaùi bieåu hieän:

Ruûi ro ñoäng

Ruûi ro tónh


Nguy cô
Khaùi nieäm:
 Phaân loaïi:
 YÙ nghóa:

Hieåm hoïa

Caùc phöông thöùc xöû lyù ruûi
ro







Traùnh neù ruûi ro
Chaáp nhaän gaùnh chòu ruûi ro
Giaûm thieåu nguy cô, giaûm thieåu
toån thaát
Hoaùn chuyeån ruûi ro (hedging)
Baûo hieåm

Baûo hieåm


Baûo hieåm laø phöông thöùc hoùan
chuyeån ruûi ro öu vieät hôn caû vì:



Phaân taùn toån thaát
Giaûm thieåu ruûi ro toøan boä neàn kinh teá

Phaàn 2: Nhöõng vaán ñeà c...
NGUYEÂN LYÙ BAÛO HIEÅM
NGUYEÂN LYÙ BAÛO HIEÅM
Nguyeãn Ngoïc Ñöùc
Nguyeãn Ngoïc Ñöùc
ngocducsgu@gmail.com
ngocducsgu@gmail.com
Nguyên lý bảo hiểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý bảo hiểm - Người đăng: Poh Bung Bu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Nguyên lý bảo hiểm 9 10 432